"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Avancerad infektionsepidemiologi och One Health Response, 7,5 hp

Engelskt namn: Advanced Infectious Disease Epidemiology and One Health Response

Denna kursplan gäller: 2022-06-27 och tillsvidare

Kurskod: 3IS021

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Vetenskaps-, teknik- och miljöstudier: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Biomedicin: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Folkhälsovetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Omvårdnad: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Biologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Miljövetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Miljö- och hälsoskydd: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Utbildningsstrategiska nämnden, 2022-02-21

Innehåll

Kursen är interaktiv, multidisciplinär och syftar till att ge studenterna djup kunskap och praktisk utbildning inom området för infektionsepidemiologi, genom att använda fält- eller registerdata. Kursen kommer att diskutera risk och förekomst av viktiga grupper av infektionssjukdomar, som sexuellt överförda sjukdomar, luftvägssjukdomar, vektorburna sjukdomar, blodburna sjukdomar, zoonoser och försummade tropiska sjukdomar, samt effekterna av folkhälsoinsatser utformade för att förhindra eller kontrollera dem. Kursen omfattar både kvantitativa och kvalitativa metoder som används för att samla in data för att studera infektionssjukdomar. Kursen presenterar infektionssjukdomsprojekt från hela världen och erfarenheter från fältupplevelser. Det är möjligt för studenterna att reflektera över egna framtida projekt, vilket ger ett tillfälle att lära sig uppnå framgångsrika avhandlingar eller projekt som omfattar infektionsepidemiologi och One Health.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten:

 • visa kunskap om epidemiologi för sexuellt överförda sjukdomar, luftvägssjukdomar, vektorburna sjukdomar, blodburna sjukdomar, zoonoser och försummade tropiska sjukdomar av betydelse för folkhälsan,
 • kunna diskutera vad som driver utvecklingen av "emerging" och "re-emerging" infektionssjukdomar och vilka tillvägagångssätt det finns för att bekämpa dessa,
 • kunna reflektera över de internationella hälsoreglerna (IHR) angående infektionssjukdomar som hotar att spridas över landgränser,
 • kunna diskutera registerbaserade epidemiologiska studier,
 • kunna diskutera vaccinepidemiologi,
 • kunna diskutera principerna för modellering av infektionssjukdomar,
 • kunna överväga sektorsövergripande samarbeten som relaterar människor, djur och miljö till varandra. Detta återspeglar kärnan i One Health metoden som formar hypoteser och åtgärder för att bekämpa relevanta sjukdomar,
 • kunna diskutera principerna för att utarbeta policys för förebyggande och kontroll av infektionssjukdomar.

Färdigheter och förmågor
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • integrera geografiska informationssystem (GIS) som en del av analysen för att bättre förstå fördelningen av infektionssjukdomar,
 • göra riskbedömningar för olika kategorier av infektionssjukdomar,
 • utveckla ett system för tidig varning, inkluderande övervakning, för att upptäcka infektionssjukdomar av intresse,
 • utveckla "One Health"-övervakningssystem för smittsamma hot i kontaktytan mellan människor, djur och miljö,
 • analysera och tolka uppgifter om infektionssjukdomar på en hälso- och sjukvårdsnivå och på en generell populationsnivå,
 • genomföra integrerad kontroll av hanteringen för olika kategorier av infektionssjukdomar av folkhälsoproblem.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • diskutera tillämpningar av epidemiologiska metoder och "One Health"-metoden för förebyggande och kontroll av infektionssjukdomar som medför folkhälsoproblem.

Behörighetskrav

Kursen infektionsepidemiologi och One Health response (kurskod 3IS015), eller annan relevant epidemiologikurs motsvarande minst 3,0 hp, samt kandidatexamen (180 hp) inkluderande minst 30 hp inom ett av följande områden: biomedicin, medicin, folkhälsovetenskap, omvårdnad, miljöhälsa, veterinärmedicin, nationalekonomi, samhällsvetenskap, biologi, miljö- och hälsoskydd, miljövetenskap, vetenskaps-, teknik- och miljöstudier, statsvetenskap eller inom annat relevant ämnesområde. Engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Kursen kommer att undervisas genom flexibla undervisningsmetoder som gör det möjligt för studenter att få djup förståelse. Dessa kan inkludera föreläsningar, seminarier, fallstudier, gruppdiskussioner, läsning av vetenskapliga artiklar, datalabb, platsbesök, scenarier och filmvisning. Deltagande vid samtal, fallstudier och seminarier är obligatoriskt. Kursen ges på engelska.

Examination

Hela kursen är graderad Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Examen utförs i två delar, kontinuerlig bedömning under kursen för inlämningsuppgifter och seminarier. Den andra är en skriftlig tentamen i slutet av kursen. Endast betygen U och G tilldelas för inlämningsuppgifter och seminarier. Skriftlig examination tilldelas följande betyg U, G eller VG. För betyget G på kursen krävs G på skriftlig examination samt G för inlämningsuppgifter och seminarier. För betyget VG på kursen krävs VG för skriftlig examination samt G för inlämningsuppgifter och seminarier.
 
Om det finns särskilda skäl har examinator rätt att avgöra om en annan examensform kan användas. En student som har misslyckats med kursen två gånger kan begära en ny examinator genom prefekten vid Institutionen för klinisk mikrobiologi. För varje kurs arrangeras ett ordinarie prov och två omprov. Antalet provmöjligheter är begränsat till tre/akademiska år. Efter tre prov rekommenderas studenten att gå om kursen när en studieplats på kursen är tillgänglig. Studerande som blivit underkänd har rätt till förnyad examination (omtentamen) tidigast 10 arbetsdagar och senast 2 månader efter det att resultatet av det ordinarie provtillfället har meddelats. Omtentamen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under minst två år efter studentens förstagångsregistrering.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Studenter har rätt att få pröva om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i Högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås. 
 
I händelse av att kursplanen löper ut eller genomgår stora förändringar, garanteras studenterna minst tre examinationstillfällen (inklusive ordinarie examinationsmöjlighet) enligt reglerna i den kursplan som studenten ursprungligen registrerades för under en period av högst två år från tiden föregående kursplan gick ut.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 1

One health : the theory and practice of integrated health approaches
Zinsstag Jakob, Schelling Esther, Waltner-Toews David, Whittaker Maxine, Tanner Marcel
Wallingford, Oxfordshire, UK : CABI : [2015] : xxi, 447 pages, 8 unnumbered pages of plates :
ISBN: 9781780643410
Se Umeå UB:s söktjänst

Modern epidemiology
Rothman Kenneth J., Greenland Sander, Lash Timothy L.
3. ed. : Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins : cop. 2008 : 758 s. :
ISBN: 9781451190052
Se Umeå UB:s söktjänst

Giesecke Johan
Modern infectious disease epidemiology
Third edition. : Boca Raton, FL : CRC Press : [2017] : xii, 233 sidor :
ISBN: 9781444180022
Se Umeå UB:s söktjänst

Oxford specialist handbook of infectious disease epidemiology
Abubakar I., Stagg Helen, Cohen Theodore, Rodrigues Laura
First edition. : Oxford, United Kingdom : Oxford University Press : 2016 : xx, 379 pages :
ISBN: 9780198719830
Se Umeå UB:s söktjänst