Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Avancerad Molekylärbiologi, 15 hp

Engelskt namn: Advanced Molecular Biology

Denna kursplan gäller: 2016-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 5MO105

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Molekylärbiologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Biomedicin: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för molekylärbiologi

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-09-02

Innehåll

Kursen behandlar den vetenskapliga processen och fokus ligger på kritiskt tänkande, forskningsmetodik, experimentell design och kommunikation inom det molekylärbiologiska forskningsområdet. Den ökande kunskapen och teknologiska utvecklingen har gjort att dagens molekylärbiologer kan studera allt mer komplicerade biologiska problem och molekylärbiologisk forskning är en av de viktigaste drivkrafterna bakom bioteknisk utveckling. I denna kurs används företrädesvis vetenskapliga artiklar till att främja studenternas förståelse för den experimentella forskningsprocessen och till att öva både muntlig och skriftlig kommunikation. Deltagarna kommer genom att analysera och utvärdera vetenskapliga begrepp och experimentell design utveckla sin förmåga till kritiskt tänkande samt få en uppfattning om hur tidigare vetenskapliga upptäckter har banat väg för dagens forskning. Studenterna ska också utifrån analys av primära forskningsresultat lära sig att identifiera styrkor och svagheter med ett experiment samt utveckla förmågan att formulera relevanta följdfrågor. Etiska problemställningar med anknytning till vetenskaplig forskning kommer också att belysas.
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten visa:
  • grundläggande kunskap om forskningsmetodik och den experimentella forskningsprocessen
  • förmågan att leta efter relevant molekylärbiologisk litteratur och utvärdera dess kvalitet och signifikans
  • förmågan att identifiera och sammanställa svagheter och styrkor med olika experimentella tillvägagångssätt inom det molekylärbiologiska forskningsområdet
  • förmågan att analysera och kritiskt granska primära forskningsresultat erhållna inom det molekylärbiologiska forskningsområdet
  • förmågan att analysera och diskutera etiska problemställningar inom det molekylärbiologiska forskningsområdet samt dess roll i samhället
  • färdighet i både muntlig och skriftlig vetenskaplig kommunikation på engelska

Behörighetskrav

180 hp från avslutade kurser inkluderande minst 60 hp i biologi (innehållande genetik, mikrobiologi, cellbiologi och molekylärbiologi) varav minst 7,5 hp i vardera av genetik och mikrobiologi, samt 20 hp i kemi; dokumenterad färdighet i experimentellt arbete omfattande minst 30 hp; engelska B/6 från gymnasieskolan.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker på engelska och består av föreläsningar och litteraturstudier av molekylärbiologiska publikationer och etiska frågeställningar. Litteraturstudierna innefattar gruppdiskussioner, muntliga presentationer, skrivövningar och skriftliga inlämningsuppgifter. Alla varianter av litteraturstudier är obligatoriska moment.
 

Examination

Examination av längre och mer omfattande litteraturstudier görs genom individuell muntlig tentamen, individuell skriftlig uppsats och korta skrivuppgifter. Examinationen av mindre omfattande litteraturstudier och examination av diskussioner om relevanta etiska frågeställningar görs i grupp genom muntlig tentamen och individuellt genom korta skriftliga uppgifter.
 
Betyg som ges på längre och mer omfattande litteraturstudier är underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG). Betyg som ges för de övriga momenten är dock bara underkänd (U) eller godkänd (G). För att uppnå betyget godkänd krävs att studenten lämnar in individuella skriftliga uppgifter inom angiven tid och att arbeten är redovisade enligt föreskrivna ramar. Vidare krävs ett aktivt deltagande i redovisningar och diskussioner. Med aktivt deltagande menas att studenten bidrar med egna inlägg, reflektioner och frågor, samt att studenten svarar på frågor ställda till studenten eller till gruppen. För att bli godkänd på hela kursen måste alla obligatoriska moment vara godkända. För att få slutbetyget Väl godkänd på hela kursen måste detta resultat uppnås för både de individuella muntliga och skriftliga proven inom de längre och mer omfattande litteraturstudierna.


Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie tillfälle har rätt till förnyat prov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Kurs/moment kan tenteras vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omtenteringstillfälle inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Vid underkänt resultat hänvisas därefter studenten till tentamen nästa gång kursen/moment ges. En student som blivit underkänd vid examination har rätt att genomgå förnyad examination fem gånger för att bli godkänd. Efter fyra underkända examinationer erbjuds studenten att gå om kursen. Student som efter att ha gått om kursen och därefter underkänts vid ordinarie examination samt vid ett ytterligare tillfälle har förbrukat sina möjligheter att bli godkänd på kursen.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till biträdande prefekt för institutionen för molekylärbiologi.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap).
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.