Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Avancerad rumslig analys och modellering, 15 hp

Engelskt namn: Advanced Spatial Analysis and Modelling

Denna kursplan gäller: 2018-10-29 och tillsvidare

Kurskod: 2KG157

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen A Framstående, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräcklig, FX Otillräcklig - kompl möjlig, F Otillräcklig

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Prefekten, 2017-09-27

Reviderad av: Prefekten, 2018-11-20

Innehåll

Kursen syftar till att utveckla färdigheter och kunskaper i kvantitativa rumsliga metoder och analyser. Kursen omfattar olika typer av regressionsmodeller och klusteranalyser, vilka appliceras i en rumslig analysram. Det rumsliga analytiska perspektivet inkluderar även datahantering av geografisk information, samt visualisering och analys av rumsliga och regionala data över tid. Både deskriptiva och analytiska ansatser behandlas under kursen.  
 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:
 
Kunskap och förståelse
1. förstå förutsättningarna för att analysera rumslig data,
2. redogöra för lämpliga rumsliga metoder,
3. förstå skillnaden mellan olika rumsliga kvantitativa metoder,

Färdighet och förmåga
2. hantera rumslig autokorrelation i kvantitativa analyser,
3. genomföra och förstå GIS-baserade mått på rumsliga data,
4. utnyttja GIS för avancerade statistiska analyser,
5. analysera olika samhällsplaneringsproblem med hjälp av relevanta analysmetoder och mjukvara

Värderingsförmåga och förhållningssätt
6. kritiskt tolka egna och andras analyser både muntligt och skriftligt på engelska,
7. kritiskt analysera statistiska analyser ur ett samhällsplaneringsperspektiv.

 

Behörighetskrav

Univ: 120 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i ett huvudområde.
Dessutom krävs Engelska B/6 från gymnasieskolan.
 

Undervisningens upplägg

Undervisning på kursen ges huvudsakligen i form av övningar och seminarier, där studenterna förväntas delta aktivt. Relevanta genusperspektiv är integrerade i kursen. Kursen ges på engelska.

Examination

Kursen examineras genom följande prov:
- sex individuella skriftliga inlämningsuppgifter (0–10 poäng)
- ett termpaper (individuell större skriftlig inlämningsuppgift) som redovisas vid ett seminarium (0–30 p)
 
Inlämningsuppgifterna poängsätts i enlighet med uppgifterna ovan. Maxpoängen på kursen är 90 poäng. Minst 50 procent av maxpoängen på respektive inlämningsuppgift krävs för godkänt. På hela kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F.
 
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.
 
Betyg kan inte överklagas, d.v.s. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut.
 
Studerande som erhållit godkänt resultat på prov kan ej genomgå förnyat prov för högre betyg. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats.
 
Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Sådan förfrågan ska prövas skyndsamt. Begäran om ny examinator ska ställas till studierektor.


TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Ansökningar om tillgodoräkningar handläggs av Examensenheten vid Studentcentrum, http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 48

Mitchell Andy.
The ESRI guide to GIS analysis.n Volume 2: Spatial measurements & statisticsc Andy Mitchell
Redlands, CA : ESRI Press : 2005. : 238 s.. :
ISBN: 1-58948-116-X
Se bibliotekets söktjänst

Elementary statistics for geographers
Burt James E., Barber Gerald M., Rigby David L.
3rd ed. : New York : Guilford Press : c2009. : xii, 653 s. :
ISBN: 9781572304840 (hbk.)
Se bibliotekets söktjänst