Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Avancerade distribuerade system, 7,5 hp

Engelskt namn: Advanced distributed systems

Denna kursplan gäller: 2018-07-23 och tillsvidare

Kurskod: 5DV205

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-09-24

Innehåll

Kursens huvudsakliga tema är de underliggande principerna och teknologierna för moderna storskaliga distribuerade system. Kursen ger en översikt över de byggstenar som används för att bygga distribuerade system (exempelvis programmerings-, säkerhets- och servicemodeller) och diskuterar hur utbytesförhållandena mellan dessa ser ut när distribuerade system skalas till stor skala. Kursen ger även en översikt över de olika paradigmer som idag används för att skapa distribuerade system, och studerar aktuella exempel inom områdena Peer-to-peer, High-Performance, High Throughput, Grid och Cloud computing. Stor vikt läggs vid färdighetsträning i utveckling av distribuerade system genom obligatoriska uppgifter.
 

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 
  • förklara och karaktärisera utbytesförhållanden mellan olika paradigmer för distribuerade system (FSR1)
  • redogöra för och förklara de olika typer av säkerhetsfrågeställningar som finns i distribuerade system (FSR2)
  • redogöra för vilka huvudsakliga typer av distribuerade system som är i bruk idag samt analysera dessa olika typers tekniska styrkor och svagheter för olika typer av tillämpningar (FSR3)
  • definiera och förklara grunddragen i moderna distribuerade arkitekturer samt exemplifiera olika tekniker som kan användas för att realisera service-orienterade arkitekturer (FSR4)
Färdigheter och förmågor
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • klassifiera distribuerade system gentemot de tekniker och tillämpningar som används i realisationer av distribuerade system (FSR5)
  • kombinera teorier och metoder inom distribuerade system med färdigheter och förmågor inom programvaruutveckling genom att utveckla moderna distribuerade system (FSR6)
  • baserat på tidigare kunskap, kunna ta fram information och färdigheter som krävs för användande av vanligt förekommande utvecklingsverktyg inom distribuerade system (FSR7)

Behörighetskrav

Univ:För tillträde till kursen krävs 60 hp i huvudområdet datavetenskap eller 2 års avklarade studier motsvarande 120 hp, i båda
fallen inkluderande kurserna Applikationsutveckling i Java (5DV135) och Distribuerade system (5DV186) eller motsvarande kunskaper.

Engelska A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, arbete i datorlabb och övningar i mindre grupper. Utöver schemalagda aktiviteter krävs även individuellt arbete med materialet.

Examination

Studenten examineras på kursen på tre olika sätt:
  • tre praktiska uppgifter som är enskilda och redovisas skriftligt (FSR 1-7),
  • ett projekt som utförs i grupp och redovisas muntligt och skriftligt  (FSR 1-7),
  • samt en skriftlig tentamen  (FSR 1-5).
Alla examinerande inslag bedöms individuellt och om de anses vara avklarade ges en poäng som kan räknas in i en slutlig summa som avgör kursens slutbetyg. När uppgiften är bedömd som avklarad kan man inte göra den igen för att få mer poäng.
 
Poängen från de tre praktiska uppgifterna, projektet och tentamen vägs tillsammans mot kursens slutbetyg. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts första gången efter att alla examinerande inslag på kursen haft sina första deadlines.

För studerande som inte godkänns vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för datavetenskap.
 
Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Detta gäller även om kursen lagts ned och denna kursplan upphört gälla.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå, helt eller delvis, samtidigt med en annan kurs med likartat innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap och/eller programansvarig för sitt program.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 23

Forskningsartiklar som tillhandahålls av institutionen
Inst för datavetenskap :
Läsanvisning: Forskningsartiklar som tillhandahålls av institutionen.