Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Avancerade material, 7,5 hp

Engelskt namn: Advanced Materials

Denna kursplan gäller: 2018-02-12 och tillsvidare

Kurskod: 5FY178

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-03-09

Innehåll

Kursen behandlar avancerade material, bl.a. inom områdena förnyelsebar energi, biomimetik och optik, med särskilt fokus på nanomaterial och deras tillämpningar. I kursen studeras och jämförs nanostrukturer i olika material (kristallina och amorfa), hur de ger upphov till olika egenskaper (mekaniska, optiska, termiska, elektriska osv) och hur de används vid specifika applikationer. Vidare behandlas metoder för att bilda nanomaterial, särskilt material som kan användas vid tillämpningar inom optoelektronik och inom nanoteknik. Kursen innehåller en genomgång av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen för avancerade material och deras tillämpningar. Några exempel på teknologiskt avancerade material som behandlas inom kursen är: polymerer, metaller, kompositmaterial, halvledare, kolnanorör, grafen, material för användning i organiska solceller och hydridsolceller, biomimetiska lim samt superhydrofobiska och självrengörande ytor. I kursen ingår räkneövningar, hemuppgifter och gruppdiskussioner. Kursen omfattar ett teorimoment om 4,5 hp, ett laborationsmoment om 1 hp samt ett projektmoment om 2 hp.

Förväntade studieresultat

För att uppfylla målen för kunskap och förståelse ska den studerande efter genomgången kurs kunna:
 
 • ingående beskriva struktur och funktion hos ett antal etablerade och nya avancerade material med teknologisk tillämpning
 • ge fördjupande förklaringar för, och kritiskt diskutera, befintliga och potentiella användningsområden för avancerade material som behandlas under kursen
 • ingående beskriva hur man designar och tillverkar nya avancerade nano-, komposit-, och biomaterial och vilka tillämpningsmöjligheter sådana material erbjuder.

För att uppfylla målen för färdighet och förmåga ska den studerande efter genomgången kurs kunna:
 
 • kommunicera ett självständigt projektarbete inom ett fokuserat specialområde och presentera erhållna resultat i både skriftlig och muntlig form
 • med utgångspunkt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete relatera, planera och värdera det egna projektarbetet
 • samarbeta i grupp med andra personer i ett avancerat forskningslaboratorium.

För att uppfylla målen för värdering och förhållningssätt ska den studerande efter genomgången kurs kunna:
 
 • reflektera över, och självständigt värdera, sin egen insats vid laborationsarbete
 • visa förmåga att förhålla sig till vetenskapliga aspekter vid presentation av resultat.

Behörighetskrav

Univ: Tidigare högskolestudier om minst 90 högskolepoäng inklusive Fasta tillståndets fysik, 7,5 hp, eller motsvarande. Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier samt Engelska A/5. Krav på svenska gäller endast om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, räkneövningar, inlämningsuppgifter samt handledning vid projektarbeten och laborationer. Inlämningsuppgifter, projektarbeten och laborationer är obligatoriska inslag i kursen. Utöver schemalagda aktiviteter förutsätts även individuellt arbete med kursmaterialet.

Examination

Examinationen på kursens teorimoment sker individuellt i form av:
 
 1. en skriftlig salstentamen (70%)
 2. bedömning av två inlämningsuppgifter (20%)
 3. bedömning av två problemlösningar (10%)

På kursens teorimoment sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5) där de examinerande inslagen har procentuell vikt enligt angivelsen inom parentes. Betyget sätts först när teorimomentets alla examinerande delar är godkända.

Examinationen på kursens laborationsmoment sker i grupp, med individuell bedömning, genom skriftliga rapporter. På kursens laborationsmoment sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G) och det sätts först när momentets alla examinerande delar är godkända.

Examinationen på kursens projektmoment sker individuellt i form av:
 
 1. bedömning av en muntlig presentation (60%)
 2. bedömning av två skriftliga rapporter (40%)

På kursens projektmoment sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5) där de examinerande inslagen har procentuell vikt enligt angivelsen inom parentes. Betyget sätts först när projektmomentets alla examinerande delar är godkända.

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar, med vikt i proportion till storleken på kursens moment, och sätts först när alla moment är godkända. Den som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för fysik. För mer information, se Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå, dnr: FS 1.1.2-553-14.

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter den tidigare kursen Avancerade material 7,5 hp (5FY155) och kan inte tas med i examen tillsammans med denna. I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur