Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Avancerat kvalitetsprojekt inom Interaktionsteknik, 15 hp

Engelskt namn: Advanced Quality Project Work in Interaction Technology

Denna kursplan gäller: 2017-08-21 och tillsvidare

Kurskod: 5TF077

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medieteknik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-03-24

Innehåll

Arbetet omfattar ett utvecklingsprojekt inom kvalitetsområdet. Projektet ska vara inom utbildningsområdet för Interaktionsteknik med målet att stärka kvalitén hos Civilingenjörsprogrammet i Interaktionsteknik och design. Projektet kan vara inom områdena teknik, design, produktionsledning eller organisation. I kursen får studenten komma i kontakt med ett projekts olika faser dvs. målformulering, start, styrning och avslut av ett projekt. I målformuleringsfasen behandlas uppgiftsdefinitionen och tidsplaneringen. Inför projektgenomförandet behandlas organisation, ledningsarbete, projektstyrning och projektuppföljning. Viktiga verktyg i färdighetsträningen omfattar mötesteknik, kvalitetsverktyg samt kommunikationsförmåga. Kursen följer teknisk-naturvetenskaplig fakultets krav för projekt. Projektet ska vara behovsbaserat inom utbildningsområdet för Interaktionsteknik. Projektidéer hämtas med fördel från studenter inom utbildningen.

Förväntade studieresultat

För att uppfylla målen för kunskap och förståelse skall den studerande efter genomgången kurs kunna:
- uppvisa djup förståelse av vad utbildningskvalitet innebär,
- ingående förklara hur utvecklingsarbete och kvalitetsarbete bedrivs.

För att uppfylla målen för färdighet och förmåga skall den studerande efter genomgången kurs kunna:
- självständigt tillämpa sina kunskaper och erfarenheter i att planera, genomföra och redovisa ett utvecklingsprojekt inom kvalitetsområdet,
- med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar av relevans för det valda utvecklingsprojektet,
- konstruera, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska och/eller organisatoriska lösningar,
- självständigt argumentera för alternativa lösningar till ett problem,
- samverka med olika yrkeskategorier inom högskolan,
- planera och genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar,
- muntligt och skriftligt, samt med ett kritiskt förhållningssätt redovisa sina slutsatser.

För att uppfylla målen för värdering och förhållningssätt skall den studerande efter genomgången kurs kunna:
- göra helhetsbedömningar av olika tekniska och/eller organisatoriska lösningar med hänsyn till organisationens behov och begränsningar,
- visa medvetenhet om regler för lika villkor och etiska aspekter inom kvalitetsarbete,
- visa på förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp, varav sammanlagt minst 60 hp inom huvudområdena Elektronik och/eller Datavetenskap och minst tre års sammanlagda studier.
Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av handledning. Den största delen av kursen utgörs av ett avancerat förbättringsarbete som utförs i projektform. Kursens omfattning motsvarar 10 veckors heltidsarbete. Uppgiften hämtas från utbildningsområdet för Interaktionsteknik och design. Projekt kan genomföras enskilt eller i grupp och med eller utan extern uppdragsgivare. I de fall projekten har tvärvetenskaplig karaktär kan projektgruppen involvera studenter med olika bakgrund. Stor vikt läggs på träning av ingenjörsmässiga färdigheter. I kursen används moderna datorstödda hjälpmedel.
Student som missat eller inte kunnat slutföra ett obligatoriskt utbildningsmoment vid kurstillfället ska beredas möjlighet att slutföra det vid ett senare kurstillfälle.

Examination

Kunskapsredovisningen sker individuellt och vid fyra olika tillfällen. I början av kursen skrivs en projektbeskrivning och en projektspecifikation. I slutet av kursen genomförs en muntlig presentation av projektet samt en skriftlig redovisning i en projektrapport. De skriftliga och muntliga redovisningarna betygssätts med något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget Godkänd ges först när samtliga redovisningar är slutförda.
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.