Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Avancerat projekt i molekylärbiologi, 30 hp

Engelskt namn: Advanced Project in Molecular Biology

Denna kursplan gäller: 2017-08-28 och tillsvidare

Kurskod: 5MO123

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Molekylärbiologi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för molekylärbiologi

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-08-23

Innehåll

Studenten genomför ett projekt i en forskargrupp inom eller utanför universitetet. Projektet genomförs självständigt under handledning, redovisas med en skriftlig rapport på engelska och presenteras muntligt i den grupp där det har utförts.
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • visa på väsentlig fördjupning och breddning av sina kunskaper inom det molekylärbiologiska området
  • inhämta information från såväl översiktsartiklar som vetenskapliga originalartiklar
  • uppvisa färdigheter i experimentdesign och metodval
  • visa på tillämpningar av sina teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter
  • demonstrera förmåga att kritiskt analysera och utvärdera egna genererade experimentella resultat
  • jämföra de egna genererade experimentella resultaten med dem från annan forskning och reflektera över deras skillnader och likheter
  • visa på insikt om de krav som ställs för att kunna lösa vetenskapliga problem
  • självständigt redovisa resultatet från projektet muntligen på engelska
  • utföra ett självständigt arbete vars omfång och nivå motsvarar kursens omfattning
  • redovisa arbetet i en skriftlig rapport på engelska

Behörighetskrav

180 hp från avslutade kurser inkluderande minst 60 hp inom biovetenskapsområdet varav sammanlagt minst 45 hp inom områdena genetik, mikrobiologi, fysiologi samt cell- och molekylärbiologi. Avklarade kurser i kemi om minst 30 hp, varav minst 7,5 hp biokemi samt 30 hp i molekylärbiologi på avancerad nivå; dokumenterad färdighet i experimentellt arbete omfattande minst 30 hp; engelska B/6 från gymnasieskolan.

Undervisningens upplägg

Kursen inleds med en allmän genomgång av arbetets upplägg och examination med fokus på förväntade studieresultat och vetenskaplig rapportering. Projektet utförs under handledning och ska omfatta en fördjupningsuppgift som har koppling till den verksamhet som bedrivs vid en forskningsinstitution, en offentlig förvaltning eller ett företag. Projektet inom universitetet handleds av lärare på berörd forskningsinstitution. För de som utför projektet utanför universitetet skall det finnas dels en handledare inom universitetet samt dels en vid arbetsplatsen. För dessa studenter gäller även att de ska ges möjlighet att delta i det dagliga arbetet vid arbetsplatsen. Projektet presenteras muntligt och i en skriftlig rapport.
 

Examination

För godkänd kurs måste:
- alla praktiska och teoretiska aktiviteter kopplade till att utföra oberoende experimentell verksamhet inom forskningsprojektet och som leder till en framgångsrik integration i värdforskargrupp vara godkända (av handledaren)
- individuell muntlig presentation på engelska, i form av ett forskningsseminarium, vara godkänd (av handledare och examinator)
- individuell skriftlig rapport på engelska, i form av en vetenskaplig forskningsartikel, vara godkänd (först av handledaren och därefter av examinator)
För kursen ges något av betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Studerande som underkänts har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg. Vidare har studerande som har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, utan godkänt resultat, rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det, för att bestämma betyget vid förnyat prov (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till biträdande prefekt för institutionen för molekylärbiologi. Den som godkänts i ett prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap).

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.