Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Avtagbar protetik samt implantat, 34 hp

Engelskt namn: Removable Prosthodontics, Implant Supported Prosthodontics

Denna kursplan gäller: 2017-09-04 och tillsvidare

Kurskod: 3OT054

Högskolepoäng: 34

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Tandteknik: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Beslutad av: Programkommittén för odontologiska utbildningar, 2006-11-30

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2017-11-14

Innehåll

Kursen ges inom tandteknikerprogrammet, termin 1, 2, 4 och 6.
Kursen består av fyra delkurser:
Delkurs 1: 10 högskolepoäng (termin 1)
Delkurs 2: 10 högskolepoäng (termin 2)
Delkurs 3: 13 högskolepoäng (termin 4)
Delkurs 4: 1 högskolepoäng (termin 6)

Delkurs 1
Teoretisk och praktisk introduktion i plattprotetik samt tillverkningen av helproteser.
 
Delkurs 2
Fördjupade teoretiska kunskaper samt fördjupad praktisk färdighet i framställandet av helproteser.
 
Delkurs 3
Partiell plattprotetik.
Implantatstödd protetik.
 
Delkurs 4
Käk- och ansiktsprotetik.

Förväntade studieresultat

Delkurs 1
Kunskap och förståelse
Den studerande ska
 • ha teoretiska baskunskaper om relevanta behandlings- och tillverkningsmetoder för att med hjälp av helproteser upprätthålla ett för patienten optimalt status ur bettfunktionellt och socialt perspektiv.
Färdigheter och förmåga
Den studerande ska ha
 • färdighet i framställning av helproteser, med erkända metoder och med hänsyn till biomaterialens egenskaper
 • grunläggande förmåga att bedöma kvaliteten på helproteser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska visa
 • att han/hon kan reflektera över hur inhämtad kunskap kan användas i den tandtekniska verksamheten.
Delkurs 2
Kunskap och förståelse
Den studerande ska ha
 • fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper i framställandet av helproteser.
Färdigheter och förmåga
Den studerande ska ha
 • fördjupad praktisk färdighet i framställandet av helproteser
 • förmåga att bedöma och utvärdera kvaliteten på helproteser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
 • kritiskt kunna granska, bedöma och använda relevant information och att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med andra grupper.

Delkurs 3
Kunskap och förståelse
Den studerande ska
 • ha teoretiska kunskaper om relevanta behandlings- och tillverkningsmetoder för att med hjälp av delproteser och implantatstödda protetiska tandersättningar upprätthålla ett för patienten optimalt status ur bettfunktionellt och socialt perspektiv
 • ha grundläggande kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuell forskning
 • ha kunskap om och förståelse för de produkter och material som används inom avtagbar protetik samt implantatbehandling.
Färdigheter och förmåga
Den studerande ska
 • visa färdighet i framställning av delproteser och implantatstödda protetiska tandersättningar, med erkända metoder och med hänsyn till biomaterialens egenskaper
 • visa förmåga att bedöma och utvärdera kvaliteten på delproteser och implantatstödd protetik
 • -att han/hon kan reflektera över hur inhämtad kunskap kan användas i den tandtekniska verksamheten.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
 • visa ett professionellt förhållningssätt som värnar om patientens behov.
Delkurs 4
Kunskap och förståelse
Den studerande ska
 • ha teoretiska baskunskaper om möjligheter och metoder att med hjälp av käk- och ansiktsprotetik upprätthålla ett för patienten optimalt status ur funktionellt och socialt perspektiv.
Färdigheter och förmåga
Den studerande ska ha
 • kunna framställa enklare ansiktsprotetiskt arbete, med erkända metoder och med hänsyn taget till biomaterialens egenskaper
 • visa fördjupad förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information i framställning av protetiska ersättningar.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt och därmed värna om och respektera patientens behov.

Behörighetskrav

Univ: Den studerande ska vara godkänd i samtliga teoretiska och praktiska kursmoment i delkurserna 1 och 2 för att få påbörja delkurs 3. Om mer än två terminer förflutit sedan senaste praktiska moment inom programmet utförts, förlorar detta sin giltighet som uppfyllande av kurskrav inför resterande delkurs.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, demonstrationer och grupparbeten samt tandtekniskt arbete under lärares handledning. Dessutom ingår litteraturstudier. Demonstrationer, seminarier, grupparbeten, tandtekniskt arbete samt litteraturstudier är obligatoriska.
Vid frånvaro från obligatoriskt moment kontaktas kursansvarig som beslutar om hur momentet ska kompletteras.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i de obligatoriska momenten, bedömning av praktiska övningsarbeten, muntliga och skriftliga delförhör samt sluttentamen. Frånvaro vid obligatoriskt moment kan ersättas med upprepat moment eller alternativ uppgift. För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända.
Den studerande har rätt att byta examinator efter två underkända examinationer. Anhållan om byte av examinator inlämnas skriftligt till programrådet för odontologiska program (PRO).

Den studerande som underkänts vid prov eller ej deltagit vid första ordinarie provtillfälle ska beredas tillfälle att deltaga i ytterligare prov inom tre månader. Den studerande som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Den studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.

Den studerande som blivit underkänd i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov två gånger. Om studenten efter tre prov fortfarande är underkänd kan studenten rekommenderas, eller på eget initiativ, ansöka om att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation. Den studerande som genomfört sammanlagt fem prov men inte blivit godkänd ges inget ytterligare provtillfälle. Inga ytterligare resurser kommer att erbjudas.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.