Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Barn- och ungdomspsykiatri: neuropsykiatri, 15 hp

Engelskt namn: Child and Adolescent Psychiatry: Neuropsychiatry

Denna kursplan gäller: 2022-01-17 och tillsvidare

Kurskod: 3PS018

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Barn- och ungdomspsykiatri: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Barn- och ungdomspsykiatri

Beslutad av: Utbildningsstrategiska nämnden, 2020-09-30

Innehåll

Kursen behandlar faktorer som påverkar barn- och ungdomars utveckling, såsom arv och miljö samt stressfaktorer i relation till neuropsykiatriska problem. Uppkomstmekanismer inom biologi, utvecklingspsykologi, familj- och nätverkspsykologi samt sociala och systemiska områden. Kursen belyser också vanliga neuropsykiatriska diagnosgrupper och moderna behandlingsmetoder inom barn- och ungdomspsykiatri. Olika samarbetspartner till barn- och ungdomspsykiatrin och ansvarsfördelning dem emellan tas upp. Lagstiftning och etik samt barnets rättigheter inom barn- och ungdomspsykiatrin belyses.
 
Kursen innehåller följande moduler:
 
Modul 1. Barn med neuropsykiatrisk problematik, 7,5 högskolepoäng

Modulen behandlar hur barn och ungdomar diagnostiseras inom barn- och ungdomspsykiatri. Epidemiologi och vanliga neuropsykiatriska diagnoser hos barn och ungdomar tas upp, som t.ex. intellektuella funktionsnedsättningar, autism, ADHD, och specifika inlärningssvårigheter.  Modulen belyser samarbetspartners till barn- och ungdomspsykiatri och ansvarsfördelning dem emellan. Etiska dilemman i samband med diagnostik tas upp.

Modul 2. Behandlingsmetoder för barn med neuropsykiatrisk problematik, 7,5 högskolepoäng

Modulen presenterar evidensbaserade behandlingsmetoder och riktlinjer för vanliga neuropsykiatriska diagnoser hos barn och ungdomar. Farmakologiska och psykopedagogiska behandlingsmetoder avhandlas. Etiska överväganden i samband med behandling tas upp. Lagstiftning och etik rörande neuropsykiatrisk problematik behandlas, som t.ex. LSS. Aktuella forskningsresultat utgör en central del av kunskapen.

Förväntade studieresultat

Modul 1 Barn med neuropsykiatrisk problematik

Efter genomförd modul ska studenten:

Kunskap och förståelse
 
 • visa kunskap om förekomst av neuropsykiatriska problem samt hur problemen visar sig i olika åldrar och grupper kunna redogöra för avvikelser i barnets utveckling vid neuropsykiatriska tillstånd i relation till normalutveckling
 • ha kännedom om hur neuropsykiatriska problem uppkommer
 • ha kännedom om vanliga neuropsykiatriska diagnoser hos barn och ungdomar samt samsjuklighet
 • ha kännedom om hur barnneuropsykiatriska tillstånd diagnosticeras
 • visa förståelse för hur olika aktörer t.ex. habiliteringen och skola, samarbetar med barn- och ungdomspsykiatrin 
   
Färdighet och förmåga
 
 • kunna tillgodogöra sig publicerad forskning inom området
 • kunna använda några barnpsykiatriska metoder för att bedöma avvikande utveckling och psykopatologi 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 
 • visa förståelse för etiska aspekter vid neuropsykiatriska problem och diagnostik 
 
Modul 2 Behandlingsmetoder för barn med neuropsykiatrisk problematik

Efter genomförd modul ska studenten:

Kunskap och förståelse
 
För barn med neuropsykiatrisk problematik
 • ha kännedom om evidensbaserad praktik och riktlinjer inom barn- och ungdomspsykiatri
 • ha kännedom om grundläggande begrepp och grundprinciper inom barn- och ungdomspsykiatrisk farmakologi
 • ha kännedom om grundläggande begrepp och grundprinciper inom några psykopedagogiska behandlingsmetoder
 • ha kännedom om lagar som är relevanta vid neuropsykiatrisk problematik 
   
Färdighet och förmåga
 
 • på ett grundläggande sätt ha kännedom om hur publicerad forskning inom området kan läsas 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 
 • kunna föra etiska resonemang relaterat till behandling inom barn- och ungdomspsykiatri 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen ges delvis på distans med 3 obligatoriska träffar i Umeå (7,5 dagar totalt). En internetbaserad lärplattform används under utbildningstiden varför dator med internetuppkoppling krävs. Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, workshops och gruppdiskussioner via internet och på plats i Umeå.

Examination

Modul 1. Examinationen sker genom inlämning av en individuell flervalstentamen på webplattform och en individuell skriftlig rapport som redovisas muntligt i grupp vid träff på Umeå universitet. Dessutom aktivt deltagande vid två workshops i grupp vid träff på Umeå universitet. Workshop är ett format där praktiska moment varvas med muntliga genomgångar av lärare.
 
Modul 2. Examinationen sker genom inlämning av en individuell flervalstentamen på webplattform och en individuell skriftlig rapport som redovisas muntligt i grupp vid träff på Umeå universitet. Dessutom aktivt deltagande vid två workshops i grupp vid träff på Umeå universitet.
 
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moduler är godkända. För betyget väl godkänt krävs att examinerande skriftliga rapporter är utförda på ett noggrant och fullödigt sätt. För att få betyget "väl godkänd" på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på både modul 1 och 2.
 
Studerande som blivit underkänd har rätt till förnyad examination (omtentamen) tidigast 10 arbetsdagar och senast 2 månader efter det att resultatet av det ordinarie provtillfället har meddelats. Omtentamen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under minst två år efter studentens förstagångsregistrering.
 
En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av kurs, har rätt att, efter skriftlig begäran hos ämnesföreträdare, få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.