Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Barn, unga och familj i socialt arbete, 15 hp

Engelskt namn: Children, Youth and Family in Social Work

Denna kursplan gäller: 2019-08-05 och tillsvidare

Kurskod: 2SA040

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Styrelsen för socialt arbete, 2009-05-12

Reviderad av: Prefekten, 2019-05-13

Innehåll

I kursen behandlas barn, unga och familjers levnadsvillkor i välfärdssamhället. Kursen avser att ge fördjupade kunskaper i olika teoretiska perspektiv inom området. Även empiriska jämförelser i tid och rum används för att belysa barns, ungas och familjers levnadsvillkor samt sociala insatser i förhållande till olika former av utsatthet. Kursen har ett problemorienterat arbetssätt och bygger på studenternas aktiva deltagande.

Kursen består av tre delar. Under del 1 avhandlas barns sociala behov, rättigheter och psykologiska utveckling. I del 2 studeras barn och familjers behov, villkor och utsatthet. Under del 3 arbetar studenterna individuellt med ett eget valt tema. Kursen är en fördjupning av teoretiska perspektiv och forskningsbaserade kunskaper inom aktuella områden barn, unga och familj. I de olika delarna studeras de olika temana med hjälp av teoretiska kategorier som kön, klass, etnicitet, sexualitet och ålder, samt med komparativa redskap som tid och rum.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs kunna visa:
- fördjupad kunskap om barns utveckling och behov
- fördjupad kunskap om barns och familjers levnadsvillkor i relation till strukturella förutsättningar
- fördjupade kunskaper om barn, unga och familj i socialt arbete
- förmåga att självständigt kunna urskilja, beskriva, diskutera och presentera ett forsknings- problem rörande temat barn, unga och familj
- fördjupad insikt om etiska dilemman, förhållningssätt och värderingar i arbete med och forskning kring barn, unga och familj
- förmåga att tillämpa teorier inom temat barn, unga och familj
- förmåga att kommunicera sina kunskaper kring temat barn, unga och familj

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet (socialt arbete, freds- och konfliktstudier, genusvetenskap, kulturgeografi, pedagogik, psykologi, sociologi, statsvetenskap, rättsvetenskap) eller motsvarande kunskaper, innehållande minst 15 hp självständigt arbete eller kurser 90 hp inom omvårdnad innehållande minst 15 hp självständigt arbete. Dessutom krävs Eng A och SvB för grundläggande behörighet för högskolestudier (SvB om utbildningen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Stor vikt läggs vid självständigt arbete.

Examination

Del 1 examineras löpande genom aktivt deltagande vid två obligatoriska examinerande seminarier, samt genom två individuella, skriftliga hemtentamen. Deltagandet vid båda seminarierna och båda hemtentamen bedöms med U eller G.

Del 2 examineras genom aktivt deltagande vid ett obligatoriska examinerande seminarium, samt genom en skriftlig uppgift. Deltagandet vid seminariet bedöms med U eller G, den skriftliga uppgiften bedöms med U eller G.

Del 3 examineras genom en individuell skriftlig uppgift som framläggs vid ett obligatoriskt arbetsseminarium, samt genom aktivt deltagande i seminariediskussioner kring kurskamraters presenterade uppgifter. Deltagandet vid arbetsseminariet bedöms med U eller G. Del 3 examineras även genom en individuell skriftlig fördjupningsuppgift som presenteras vid ett obligatoriskt oppositionsseminarium. Deltagandet vid oppositionsseminariet bedöms med U eller G, fördjupningsuppgiften bedöms med U, G eller VG.

För att uppnå betyget Godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delar är godkända. För betyget Väl Godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delar är godkända, samt VG på den skriftliga fördjupningsuppgiften.

För betyget VG krävs, förutom goda kunskaper inom området, att de skriftliga uppgifterna håller en hög språklig nivå, att texten har en tydlig forskningsanknytning, att studenten intar ett kritiskt förhållningssätt till tidigare forskning samt visar prov på etisk medvetenhet.

Studerande som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå högre betyg. För alla skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.


Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: https://www.umu.se/regelverk/

Ansökan om examination på annan ort sker hos studentexpeditionen.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här:https://www.umu.se/student/mina-studier/tillgodoraknande/

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 23

  KURSLITTERATUR NÄR KURSEN GÅR PÅ SVENSKA

  Resiliens : risk och sund utveckling
  Borge Anne Inger Helmen, Larsson Per
  2., rev., uppdaterade och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 258 s. :
  ISBN: 978-91-44-07538-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Burman Erica
  Deconstructing developmental psychology
  3rd edition. : Abingdon, Oxon : Routledge : 2017. : 1 online resource (369 pages). :
  ISBN: 978-1-315-72712-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att göra systematiska litteraturstudier : värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning
  Forsberg Christina, Wengström Yvonne
  4. rev. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 216 s. :
  ISBN: 9789127146549
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Friberg Febe
  Dags för uppsats : vägledning för litteraturbaserade examensarbeten
  Lund : Studentlitteratur : 2006 : 154 s. :
  ISBN: 978-91-44-04315-9 (3. tr.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sociokulturella ramar för barns utveckling : barns livsvärldar
  Hundeide Karsten, Järvå Håkan
  Lund : Studentlitteratur : 2006 : 251 s. :
  ISBN: 91-44-04394-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Johannisson Karin
  Om begreppet kultursjukdom
  Läkartidningen nr 44 Vol 105 : 2008 :
  http://URL: http://ww2.lakartidningen.se/store/articlepdf/1/10606/LKT0844s3129_3132.pdf
  Obligatorisk

  Ljungberg Tomas
  AD/HD i nytt ljus 13 år senare - var står vi idag
  Exiris Förlag och Konsult AB : 2021 : 432 sidor :
  ISBN: 9789197151467
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Social work and child welfare politics : through Nordic lenses
  Forsberg Hannele., Kröger Teppo.
  Bristol, UK : Policy Press : 2010. : vii, 206 p. :
  ISBN: 9781847424068
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Utvecklingspsykologi
  Tetzchner Stephen von, Lindelöf Inger
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 718, ca 110 s. :
  ISBN: 9789144060781
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referens litteratur för kursen på svenska

  How to write and publish a scientific paper
  Gastel Barbara, Day Robert A.
  Eighth edition : Santa Barbara, Calif. : Greenwood : 2016 : xxi, 326 p. :
  ISBN: 978-1-4408-4262-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Greene Ross W.
  Explosive child - a new approach for understanding and parenting easily fru
  Harpercollins Publishers Inc : 2014 : 304 sidor :
  ISBN: 978-0-06-227045-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hinshaw S.
  Childhood ADHD: Biological Reality or Social Construction, with Policy Implications
  In Raising Children: Emerging Needs, Modern Risks, and Social Responses (Chapter 8, p.1-19). Oxford University Press : 2008 :
  http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780195310122.001.0001/acprof-9780195310122-chapter-8

  Hundeide K
  Socio-cultural Tracks of Development, Opportunity Situations and Access Skills
  Culture & Psychology, 11(2), 241-261. doi:10.1177/1354067X05052353 : 2005 :

  Keil Frank
  Developmental Psychology: the Growth of Mind and Behavior
  New York: Norton : 2016 :

  Literature reviews in social work
  Kiteley Robin, Stogdon Chris
  London : SAGE : 2014 : 158 p. :
  ISBN: 9781446201275
  Se bibliotekskatalogen Album

  Attention-deficit/hyperactivity disorder: a shift toward resilience?
  Modesto-Lowe V, Yelunina L, Hanjan K
  Clinical pediatrics. Vol.50(6), p.518-24. : 2011 :
  http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0009922810394836

  Child perspectives and children's perspectives in theory and practice
  Sommer Dion, Pramling Samuelsson Ingrid, Hundeide Karsten
  Dordrecht : Springer : 2009 : 245 s. :
  ISBN: 978-90-481-3315-4 (hbk.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  COURSE LITERATURE WHEN COURSE IS TAUGHT IN ENGLISH

  Burman Erica
  Deconstructing developmental psychology
  3rd edition. : Abingdon, Oxon : Routledge : 2017. : 1 online resource (369 pages). :
  ISBN: 978-1-315-72712-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hundeide K
  Socio-cultural Tracks of Development, Opportunity Situations and Access Skills
  Culture & Psychology, 11(2), 241-261. doi:10.1177/1354067X05052353 : 2005 :
  Obligatorisk

  Social work and child welfare politics : through Nordic lenses
  Forsberg Hannele., Kröger Teppo.
  Bristol, UK : Policy Press : 2010. : vii, 206 p. :
  ISBN: 9781847424068
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Keil Frank
  Developmental Psychology: the Growth of Mind and Behavior
  New York: Norton : 2016 :
  Obligatorisk

  Hinshaw S.
  Childhood ADHD: Biological Reality or Social Construction, with Policy Implications
  In Raising Children: Emerging Needs, Modern Risks, and Social Responses (Chapter 8, p.1-19). Oxford University Press : 2008 :
  http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780195310122.001.0001/acprof-9780195310122-chapter-8
  Obligatorisk

  Attention-deficit/hyperactivity disorder: a shift toward resilience?
  Modesto-Lowe V, Yelunina L, Hanjan K
  Clinical pediatrics. Vol.50(6), p.518-24. : 2011 :
  http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0009922810394836
  Obligatorisk

  Greene Ross W.
  Explosive child - a new approach for understanding and parenting easily fru
  Harpercollins Publishers Inc : 2014 : 304 sidor :
  ISBN: 978-0-06-227045-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Literature reviews in social work
  Kiteley Robin, Stogdon Chris
  London : SAGE : 2014 : 158 p. :
  ISBN: 9781446201275
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  How to write and publish a scientific paper
  Gastel Barbara, Day Robert A.
  Eighth edition : Santa Barbara, Calif. : Greenwood : 2016 : xxi, 326 p. :
  ISBN: 978-1-4408-4262-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Reference literatur for course in english

  Sociokulturella ramar för barns utveckling : barns livsvärldar
  Hundeide Karsten, Järvå Håkan
  Lund : Studentlitteratur : 2006 : 251 s. :
  ISBN: 91-44-04394-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Utvecklingspsykologi
  Tetzchner Stephen von, Lindelöf Inger
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 718, ca 110 s. :
  ISBN: 9789144060781
  Se bibliotekskatalogen Album

  Resiliens : risk och sund utveckling
  Borge Anne Inger Helmen, Larsson Per
  2., rev., uppdaterade och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 258 s. :
  ISBN: 978-91-44-07538-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Johannisson Karin
  Om begreppet kultursjukdom
  Läkartidningen nr 44 Vol 105 : 2008 :
  http://URL: http://ww2.lakartidningen.se/store/articlepdf/1/10606/LKT0844s3129_3132.pdf

  Ljungberg Tomas
  AD/HD i nytt ljus
  Nyköping : Exiris : 2008 : 239 s. :
  ISBN: 978-91-971514-2-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att göra systematiska litteraturstudier : värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning
  Forsberg Christina, Wengström Yvonne
  4. rev. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 216 s. :
  ISBN: 9789127146549
  Se bibliotekskatalogen Album

  Friberg Febe
  Dags för uppsats : vägledning för litteraturbaserade examensarbeten
  Lund : Studentlitteratur : 2006 : 154 s. :
  ISBN: 978-91-44-04315-9 (3. tr.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Child perspectives and children's perspectives in theory and practice
  Sommer Dion, Pramling Samuelsson Ingrid, Hundeide Karsten
  Dordrecht : Springer : 2009 : 245 s. :
  ISBN: 978-90-481-3315-4 (hbk.)
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2019 vecka 32

  KURSLITTERATUR NÄR KURSEN GÅR PÅ SVENSKA

  Sociokulturella ramar för barns utveckling : barns livsvärldar
  Hundeide Karsten, Järvå Håkan
  Lund : Studentlitteratur : 2006 : 251 s. :
  ISBN: 91-44-04394-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Social work and child welfare politics : through Nordic lenses
  Forsberg Hannele., Kröger Teppo.
  Bristol, UK : Policy Press : 2010. : vii, 206 p. :
  ISBN: 9781847424068
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Burman Erica
  Deconstructing developmental psychology
  3rd edition. : Abingdon, Oxon : Routledge : 2017. : 1 online resource (369 pages). :
  ISBN: 978-1-315-72712-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Utvecklingspsykologi
  Tetzchner Stephen von, Lindelöf Inger
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 718, ca 110 s. :
  ISBN: 9789144060781
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Resiliens : risk och sund utveckling
  Borge Anne Inger Helmen, Larsson Per
  2., rev., uppdaterade och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 258 s. :
  ISBN: 978-91-44-07538-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Johannisson Karin
  Om begreppet kultursjukdom
  Läkartidningen nr 44 Vol 105 : 2008 :
  http://URL: http://ww2.lakartidningen.se/store/articlepdf/1/10606/LKT0844s3129_3132.pdf
  Obligatorisk

  Ljungberg Tomas
  AD/HD i nytt ljus
  Nyköping : Exiris : 2008 : 239 s. :
  ISBN: 978-91-971514-2-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att göra systematiska litteraturstudier : värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning
  Forsberg Christina, Wengström Yvonne
  4. rev. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 216 s. :
  ISBN: 9789127146549
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Friberg Febe
  Dags för uppsats : vägledning för litteraturbaserade examensarbeten
  Lund : Studentlitteratur : 2006 : 154 s. :
  ISBN: 978-91-44-04315-9 (3. tr.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referens litteratur för kursen på svenska

  How to write and publish a scientific paper
  Gastel Barbara, Day Robert A.
  Eighth edition : Santa Barbara, Calif. : Greenwood : 2016 : xxi, 326 p. :
  ISBN: 978-1-4408-4262-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Greene Ross W.
  Explosive child - a new approach for understanding and parenting easily fru
  Harpercollins Publishers Inc : 2014 : 304 sidor :
  ISBN: 978-0-06-227045-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hinshaw S.
  Childhood ADHD: Biological Reality or Social Construction, with Policy Implications
  In Raising Children: Emerging Needs, Modern Risks, and Social Responses (Chapter 8, p.1-19). Oxford University Press : 2008 :
  http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780195310122.001.0001/acprof-9780195310122-chapter-8

  Hundeide K
  Socio-cultural Tracks of Development, Opportunity Situations and Access Skills
  Culture & Psychology, 11(2), 241-261. doi:10.1177/1354067X05052353 : 2005 :

  Keil Frank
  Developmental Psychology: the Growth of Mind and Behavior
  New York: Norton : 2016 :

  Literature reviews in social work
  Kiteley Robin, Stogdon Chris
  London : SAGE : 2014 : 158 p. :
  ISBN: 9781446201275
  Se bibliotekskatalogen Album

  Attention-deficit/hyperactivity disorder: a shift toward resilience?
  Modesto-Lowe V, Yelunina L, Hanjan K
  Clinical pediatrics. Vol.50(6), p.518-24. : 2011 :
  http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0009922810394836

  Child perspectives and children's perspectives in theory and practice
  Sommer Dion, Pramling Samuelsson Ingrid, Hundeide Karsten
  Dordrecht : Springer : 2009 : 245 s. :
  ISBN: 978-90-481-3315-4 (hbk.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  COURSE LITERATURE WHEN COURSE IS TAUGHT IN ENGLISH

  Burman Erica
  Deconstructing developmental psychology
  3rd edition. : Abingdon, Oxon : Routledge : 2017. : 1 online resource (369 pages). :
  ISBN: 978-1-315-72712-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hundeide K
  Socio-cultural Tracks of Development, Opportunity Situations and Access Skills
  Culture & Psychology, 11(2), 241-261. doi:10.1177/1354067X05052353 : 2005 :
  Obligatorisk

  Social work and child welfare politics : through Nordic lenses
  Forsberg Hannele., Kröger Teppo.
  Bristol, UK : Policy Press : 2010. : vii, 206 p. :
  ISBN: 9781847424068
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Keil Frank
  Developmental Psychology: the Growth of Mind and Behavior
  New York: Norton : 2016 :
  Obligatorisk

  Hinshaw S.
  Childhood ADHD: Biological Reality or Social Construction, with Policy Implications
  In Raising Children: Emerging Needs, Modern Risks, and Social Responses (Chapter 8, p.1-19). Oxford University Press : 2008 :
  http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780195310122.001.0001/acprof-9780195310122-chapter-8
  Obligatorisk

  Attention-deficit/hyperactivity disorder: a shift toward resilience?
  Modesto-Lowe V, Yelunina L, Hanjan K
  Clinical pediatrics. Vol.50(6), p.518-24. : 2011 :
  http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0009922810394836
  Obligatorisk

  Greene Ross W.
  Explosive child - a new approach for understanding and parenting easily fru
  Harpercollins Publishers Inc : 2014 : 304 sidor :
  ISBN: 978-0-06-227045-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Literature reviews in social work
  Kiteley Robin, Stogdon Chris
  London : SAGE : 2014 : 158 p. :
  ISBN: 9781446201275
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  How to write and publish a scientific paper
  Gastel Barbara, Day Robert A.
  Eighth edition : Santa Barbara, Calif. : Greenwood : 2016 : xxi, 326 p. :
  ISBN: 978-1-4408-4262-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Reference literatur for course in english

  Sociokulturella ramar för barns utveckling : barns livsvärldar
  Hundeide Karsten, Järvå Håkan
  Lund : Studentlitteratur : 2006 : 251 s. :
  ISBN: 91-44-04394-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Utvecklingspsykologi
  Tetzchner Stephen von, Lindelöf Inger
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 718, ca 110 s. :
  ISBN: 9789144060781
  Se bibliotekskatalogen Album

  Resiliens : risk och sund utveckling
  Borge Anne Inger Helmen, Larsson Per
  2., rev., uppdaterade och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 258 s. :
  ISBN: 978-91-44-07538-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Johannisson Karin
  Om begreppet kultursjukdom
  Läkartidningen nr 44 Vol 105 : 2008 :
  http://URL: http://ww2.lakartidningen.se/store/articlepdf/1/10606/LKT0844s3129_3132.pdf

  Ljungberg Tomas
  AD/HD i nytt ljus
  Nyköping : Exiris : 2008 : 239 s. :
  ISBN: 978-91-971514-2-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att göra systematiska litteraturstudier : värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning
  Forsberg Christina, Wengström Yvonne
  4. rev. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 216 s. :
  ISBN: 9789127146549
  Se bibliotekskatalogen Album

  Friberg Febe
  Dags för uppsats : vägledning för litteraturbaserade examensarbeten
  Lund : Studentlitteratur : 2006 : 154 s. :
  ISBN: 978-91-44-04315-9 (3. tr.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Child perspectives and children's perspectives in theory and practice
  Sommer Dion, Pramling Samuelsson Ingrid, Hundeide Karsten
  Dordrecht : Springer : 2009 : 245 s. :
  ISBN: 978-90-481-3315-4 (hbk.)
  Se bibliotekskatalogen Album