Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 7 maj 2021)

printicon
Kursplan:

Barn, unga och familj i socialt arbete, 15 hp

Engelskt namn: Children, Youth and Family in Social Work

Denna kursplan gäller: 2019-08-05 och tillsvidare

Kurskod: 2SA040

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Styrelsen för socialt arbete, 2009-05-12

Reviderad av: Prefekten, 2019-05-13

Innehåll

I kursen behandlas barn, unga och familjers levnadsvillkor i välfärdssamhället. Kursen avser att ge fördjupade kunskaper i olika teoretiska perspektiv inom området. Även empiriska jämförelser i tid och rum används för att belysa barns, ungas och familjers levnadsvillkor samt sociala insatser i förhållande till olika former av utsatthet. Kursen har ett problemorienterat arbetssätt och bygger på studenternas aktiva deltagande.

Kursen består av tre delar. Under del 1 avhandlas barns sociala behov, rättigheter och psykologiska utveckling. I del 2 studeras barn och familjers behov, villkor och utsatthet. Under del 3 arbetar studenterna individuellt med ett eget valt tema. Kursen är en fördjupning av teoretiska perspektiv och forskningsbaserade kunskaper inom aktuella områden barn, unga och familj. I de olika delarna studeras de olika temana med hjälp av teoretiska kategorier som kön, klass, etnicitet, sexualitet och ålder, samt med komparativa redskap som tid och rum.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs kunna visa:
- fördjupad kunskap om barns utveckling och behov
- fördjupad kunskap om barns och familjers levnadsvillkor i relation till strukturella förutsättningar
- fördjupade kunskaper om barn, unga och familj i socialt arbete
- förmåga att självständigt kunna urskilja, beskriva, diskutera och presentera ett forsknings- problem rörande temat barn, unga och familj
- fördjupad insikt om etiska dilemman, förhållningssätt och värderingar i arbete med och forskning kring barn, unga och familj
- förmåga att tillämpa teorier inom temat barn, unga och familj
- förmåga att kommunicera sina kunskaper kring temat barn, unga och familj

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet (socialt arbete, freds- och konfliktstudier, genusvetenskap, kulturgeografi, pedagogik, psykologi, sociologi, statsvetenskap, rättsvetenskap) eller motsvarande kunskaper, innehållande minst 15 hp självständigt arbete eller kurser 90 hp inom omvårdnad innehållande minst 15 hp självständigt arbete. Dessutom krävs Eng A och SvB för grundläggande behörighet för högskolestudier (SvB om utbildningen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Stor vikt läggs vid självständigt arbete.

Examination

Del 1 examineras löpande genom aktivt deltagande vid två obligatoriska examinerande seminarier, samt genom två individuella, skriftliga hemtentamen. Deltagandet vid båda seminarierna och båda hemtentamen bedöms med U eller G.

Del 2 examineras genom aktivt deltagande vid ett obligatoriska examinerande seminarium, samt genom en skriftlig uppgift. Deltagandet vid seminariet bedöms med U eller G, den skriftliga uppgiften bedöms med U eller G.

Del 3 examineras genom en individuell skriftlig uppgift som framläggs vid ett obligatoriskt arbetsseminarium, samt genom aktivt deltagande i seminariediskussioner kring kurskamraters presenterade uppgifter. Deltagandet vid arbetsseminariet bedöms med U eller G. Del 3 examineras även genom en individuell skriftlig fördjupningsuppgift som presenteras vid ett obligatoriskt oppositionsseminarium. Deltagandet vid oppositionsseminariet bedöms med U eller G, fördjupningsuppgiften bedöms med U, G eller VG.

För att uppnå betyget Godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delar är godkända. För betyget Väl Godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delar är godkända, samt VG på den skriftliga fördjupningsuppgiften.

För betyget VG krävs, förutom goda kunskaper inom området, att de skriftliga uppgifterna håller en hög språklig nivå, att texten har en tydlig forskningsanknytning, att studenten intar ett kritiskt förhållningssätt till tidigare forskning samt visar prov på etisk medvetenhet.

Studerande som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå högre betyg. För alla skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.


Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: https://www.umu.se/regelverk/

Ansökan om examination på annan ort sker hos studentexpeditionen.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här:https://www.umu.se/student/mina-studier/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 32

KURSLITTERATUR NÄR KURSEN GÅR PÅ SVENSKA

Sociokulturella ramar för barns utveckling : barns livsvärldar
Hundeide Karsten, Järvå Håkan
Lund : Studentlitteratur : 2006 : 251 s. :
ISBN: 91-44-04394-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Social work and child welfare politics : through Nordic lenses
Forsberg Hannele., Kröger Teppo.
Bristol, UK : Policy Press : 2010. : vii, 206 p. :
ISBN: 9781847424068
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Burman Erica
Deconstructing developmental psychology
3rd edition. : Abingdon, Oxon : Routledge : 2017. : 1 online resource (369 pages). :
ISBN: 978-1-315-72712-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Utvecklingspsykologi
Tetzchner Stephen von, Lindelöf Inger
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 718, ca 110 s. :
ISBN: 9789144060781
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Resiliens : risk och sund utveckling
Borge Anne Inger Helmen, Larsson Per
2., rev., uppdaterade och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 258 s. :
ISBN: 978-91-44-07538-9
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Johannisson Karin
Om begreppet kultursjukdom
Läkartidningen nr 44 Vol 105 : 2008 :
http://URL: http://ww2.lakartidningen.se/store/articlepdf/1/10606/LKT0844s3129_3132.pdf
Obligatorisk

Ljungberg Tomas
AD/HD i nytt ljus
Nyköping : Exiris : 2008 : 239 s. :
ISBN: 978-91-971514-2-9
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Att göra systematiska litteraturstudier : värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning
Forsberg Christina, Wengström Yvonne
4. rev. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 216 s. :
ISBN: 9789127146549
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Friberg Febe
Dags för uppsats : vägledning för litteraturbaserade examensarbeten
Lund : Studentlitteratur : 2006 : 154 s. :
ISBN: 978-91-44-04315-9 (3. tr.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Referens litteratur för kursen på svenska

How to write and publish a scientific paper
Gastel Barbara, Day Robert A.
Eighth edition : Santa Barbara, Calif. : Greenwood : 2016 : xxi, 326 p. :
ISBN: 978-1-4408-4262-7
Se bibliotekets söktjänst

Greene Ross W.
Explosive child - a new approach for understanding and parenting easily fru
Harpercollins Publishers Inc : 2014 : 304 sidor :
ISBN: 978-0-06-227045-0
Se bibliotekets söktjänst

Hinshaw S.
Childhood ADHD: Biological Reality or Social Construction, with Policy Implications
In Raising Children: Emerging Needs, Modern Risks, and Social Responses (Chapter 8, p.1-19). Oxford University Press : 2008 :
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780195310122.001.0001/acprof-9780195310122-chapter-8

Hundeide K
Socio-cultural Tracks of Development, Opportunity Situations and Access Skills
Culture & Psychology, 11(2), 241-261. doi:10.1177/1354067X05052353 : 2005 :

Keil Frank
Developmental Psychology: the Growth of Mind and Behavior
New York: Norton : 2016 :

Literature reviews in social work
Kiteley Robin, Stogdon Chris
London : SAGE : 2014 : 158 p. :
ISBN: 9781446201275
Se bibliotekets söktjänst

Attention-deficit/hyperactivity disorder: a shift toward resilience?
Modesto-Lowe V, Yelunina L, Hanjan K
Clinical pediatrics. Vol.50(6), p.518-24. : 2011 :
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0009922810394836

Child perspectives and children's perspectives in theory and practice
Sommer Dion, Pramling Samuelsson Ingrid, Hundeide Karsten
Dordrecht : Springer : 2009 : 245 s. :
ISBN: 978-90-481-3315-4 (hbk.)
Se bibliotekets söktjänst

COURSE LITERATURE WHEN COURSE IS TAUGHT IN ENGLISH

Burman Erica
Deconstructing developmental psychology
3rd edition. : Abingdon, Oxon : Routledge : 2017. : 1 online resource (369 pages). :
ISBN: 978-1-315-72712-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Hundeide K
Socio-cultural Tracks of Development, Opportunity Situations and Access Skills
Culture & Psychology, 11(2), 241-261. doi:10.1177/1354067X05052353 : 2005 :
Obligatorisk

Social work and child welfare politics : through Nordic lenses
Forsberg Hannele., Kröger Teppo.
Bristol, UK : Policy Press : 2010. : vii, 206 p. :
ISBN: 9781847424068
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Keil Frank
Developmental Psychology: the Growth of Mind and Behavior
New York: Norton : 2016 :
Obligatorisk

Hinshaw S.
Childhood ADHD: Biological Reality or Social Construction, with Policy Implications
In Raising Children: Emerging Needs, Modern Risks, and Social Responses (Chapter 8, p.1-19). Oxford University Press : 2008 :
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780195310122.001.0001/acprof-9780195310122-chapter-8
Obligatorisk

Attention-deficit/hyperactivity disorder: a shift toward resilience?
Modesto-Lowe V, Yelunina L, Hanjan K
Clinical pediatrics. Vol.50(6), p.518-24. : 2011 :
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0009922810394836
Obligatorisk

Greene Ross W.
Explosive child - a new approach for understanding and parenting easily fru
Harpercollins Publishers Inc : 2014 : 304 sidor :
ISBN: 978-0-06-227045-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Literature reviews in social work
Kiteley Robin, Stogdon Chris
London : SAGE : 2014 : 158 p. :
ISBN: 9781446201275
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

How to write and publish a scientific paper
Gastel Barbara, Day Robert A.
Eighth edition : Santa Barbara, Calif. : Greenwood : 2016 : xxi, 326 p. :
ISBN: 978-1-4408-4262-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Reference literatur for course in english

Sociokulturella ramar för barns utveckling : barns livsvärldar
Hundeide Karsten, Järvå Håkan
Lund : Studentlitteratur : 2006 : 251 s. :
ISBN: 91-44-04394-5
Se bibliotekets söktjänst

Utvecklingspsykologi
Tetzchner Stephen von, Lindelöf Inger
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 718, ca 110 s. :
ISBN: 9789144060781
Se bibliotekets söktjänst

Resiliens : risk och sund utveckling
Borge Anne Inger Helmen, Larsson Per
2., rev., uppdaterade och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 258 s. :
ISBN: 978-91-44-07538-9
Se bibliotekets söktjänst

Johannisson Karin
Om begreppet kultursjukdom
Läkartidningen nr 44 Vol 105 : 2008 :
http://URL: http://ww2.lakartidningen.se/store/articlepdf/1/10606/LKT0844s3129_3132.pdf

Ljungberg Tomas
AD/HD i nytt ljus
Nyköping : Exiris : 2008 : 239 s. :
ISBN: 978-91-971514-2-9
Se bibliotekets söktjänst

Att göra systematiska litteraturstudier : värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning
Forsberg Christina, Wengström Yvonne
4. rev. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 216 s. :
ISBN: 9789127146549
Se bibliotekets söktjänst

Friberg Febe
Dags för uppsats : vägledning för litteraturbaserade examensarbeten
Lund : Studentlitteratur : 2006 : 154 s. :
ISBN: 978-91-44-04315-9 (3. tr.)
Se bibliotekets söktjänst

Child perspectives and children's perspectives in theory and practice
Sommer Dion, Pramling Samuelsson Ingrid, Hundeide Karsten
Dordrecht : Springer : 2009 : 245 s. :
ISBN: 978-90-481-3315-4 (hbk.)
Se bibliotekets söktjänst