"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Barn, unga och familj i socialt arbete, 7,5 hp

Engelskt namn: Children, Youth and Family in Social Work

Denna kursplan gäller: 2022-06-13 och tillsvidare

Kurskod: 2SA190

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2021-05-27

Reviderad av: Prefekten, 2022-06-07

Innehåll

Kursen syftar till att studenterna utvecklar fördjupade kunskaper om barn, unga och familjers levnadsvillkor och utsatthet i välfärdssamhället. Kursen avser vidare att ge fördjupade kunskaper i olika teoretiska perspektiv inom området samt villkoren för socialt arbete med barn, unga och familj. Även empiriska jämförelser i tid och rum används för att belysa barns, ungas och familjers levnadsvillkor samt sociala insatser i förhållande till olika former av utsatthet. Kursen har ett problemorienterat arbetssätt och bygger på studenternas aktiva deltagande.

Kursen behandlar följande teman:

  • Barns och ungdomars sociala behov, rättigheter och psykologiska utveckling
  • Barn, unga och familjers behov, villkor och utsatthet
  • Fördjupning av teoretiska perspektiv och aktuella forskningsbaserade kunskaper inom områden barn, unga och familj

Under kursen studeras ovanstående teman med hjälp av teoretiska kategorier som kön, klass, etnicitet, sexualitet och ålder, samt med komparativa redskap som tid och rum.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende kunskap och förståelse:
1)    visa fördjupad kunskap och förståelse om barns utveckling och behov
2)    visa fördjupad kunskap och förståelse om barn, unga och familjers levnadsvillkor och utsatthet i relation till strukturella förutsättningar
3)    Visa fördjupade kunskaper om socialt arbete med barn, unga och familj

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende färdighet och förmåga, kunna:
4)    redogöra för och diskutera barns, ungdomars och familjers utsatthet och livsvillkor
5)    visa en fördjupad förmåga att självständigt diskutera etiska dilemman, förhållningssätt och värderingar i socialt arbete med och forskning kring barn, unga och familj
6)    självständigt kunna inhämta, urskilja, beskriva, diskutera och presentera ett forskningsproblem rörande temat barn, unga och familj

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende värderingsförmåga och förhållningssätt visa:
7)    förmåga att självständigt tillämpa teorier och annan vetenskaplig kunskap inom temat socialt arbete med barn, unga och familj
8)    förmåga att kommunicera sina kunskaper kring temat barn, unga och familj
9)    förmåga att kritiskt analysera utsatthet och livsvillkor för barn, unga och familj.
10)    kunna kritiskt granska, diskutera och värdera vetenskapliga texter rörande socialt arbete med barn, unga och familjer

Behörighetskrav

För studenter på socionomprogrammet krävs att kurser omfattande 150 hp inom ramen för programmet är examinerade, registrerade och godkända (90 hp termin 1-3, samt 60 hp termin 4-6.) Utöver detta krävs pågående studier på termin 6.

Undervisningens upplägg

Kursens undervisning är upplagd som distansundervisning där undervisningen är nätburen med inspelade föreläsningar på lärplattformen alternativt synkrona föreläsningar via digitala system, webbaserade seminarier och övningar. Undervisningspass och examinationer kan komma att genomföras vid Umeå universitetscampus i Umeå. Obligatoriska utbildningsmoment ingår i kursen.

Examination

Examinationen sker på följande sätt:
* Skriftliga seminarieuppgifter 
* Studentförberedda seminarier
* Individuell skriftlig fördjupningsuppgift
 
För alla skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former samt att uppgifterna ska vara av god språklig standard.
 
 
Kursen examineras löpande genom aktivt deltagande vid obligatoriska examinerande seminarier, där studenter i förväg väntas förbereda sig genom individuella, skriftliga uppgifter. Kursens avslutande examination är en individuell fördjupningsuppgift.

Deltagande vid samtliga examinationsseminarier och skriftliga uppgifter bedöms med U eller G förutom den avslutande skriftliga fördjupningsuppgiften som istället bedöms med U, G eller VG.
 
Alla examinationer i kursen ligger till grund för kursbetyget. För betyget Godkänd på hela kursen krävs att samtliga skriftliga uppgifter och obligatoriska examinerande seminarier är godkända. För betyget Väl Godkänd på kursen krävs därutöver betyget VG på den skriftliga fördjupningsuppgiften.
 
För betyget Väl godkänd (VG) på den skriftliga fördjupningsuppgiften krävs att det skriftliga arbetet visar på goda kunskaper inom området och att det håller en hög språklig nivå. Dessutom krävs att arbetet:

  • visar på en tydlig forskningsanknytning och medvetenhet för barn, unga och familjers utsatthet och livsvillkor;
  • visar på en mycket god förmåga att självständigt identifiera ett avgränsat problem inom kursens område;
  • visar på en mycket god förmåga att resonera självständigt, kritiskt och analyserande kring detta problem utifrån litteratur och egen diskussion;
  • har en mycket tydlig akademisk struktur, har en god språkbehandling och visar på en vetenskaplig noggrannhet. 

 
Studerande som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå högre betyg.
 
För alla skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former.
 
Avsteg från kursplanens examinationsformer kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformerna anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå:
 
http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva
 
Ansökan om examination på annan ort sker hos studentexpeditionen.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här:
https://www.umu.se/student/mina-studier/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 24

Burman Erica
Deconstructing developmental psychology
3rd edition. : Abingdon, Oxon : Routledge : 2017. : 1 online resource (369 pages). :
ISBN: 978-1-315-72712-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Resiliens : risk och sund utveckling
Borge Anne Inger Helmen, Larsson Per
2., rev., uppdaterade och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 258 s. :
ISBN: 978-91-44-07538-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Cederborg Ann-Christin
Barnperspektiv i socialtjänstens arbete
1. [uppdaterade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 165 s. :
ISBN: 9789140685667
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Friberg Febe
Dags för uppsats : vägledning för litteraturbaserade examensarbeten
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 192 sidor :
ISBN: 978-91-44-11579-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Att göra systematiska litteraturstudier : värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning
Forsberg Christina, Wengström Yvonne
4. rev. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 216 s. :
ISBN: 9789127146549
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Social work and child welfare politics : through Nordic lenses
Forsberg Hannele., Kröger Teppo.
Bristol, UK : Policy Press : 2010. : vii, 206 p. :
ISBN: 9781847424068
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

How to write and publish a scientific paper
Gastel Barbara, Day Robert A.
Eighth edition : Cambridge : Cambridge University Press : 2017 : xxi, 326 p. :
ISBN: 9781316640432
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Hinshaw S.
Childhood ADHD: Biological Reality or Social Construction, with Policy Implications
In Raising Children: Emerging Needs, Modern Risks, and Social Responses (Chapter 8, p.1-19). Oxford University Press : 2008 :
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780195310122.001.0001/acprof-9780195310122-chapter-8
Obligatorisk

Sociokulturella ramar för barns utveckling : barns livsvärldar
Hundeide Karsten, Järvå Håkan
Lund : Studentlitteratur : 2006 : 251 s. :
ISBN: 91-44-04394-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Johannisson Karin
Om begreppet kultursjukdom
Läkartidningen nr 44 2008 vol 105 : 2008 :
Obligatorisk
Läsanvisning: 3129-3132

Ljungberg Tomas
AD/HD i nytt ljus 13 år senare - var står vi idag
Exiris Förlag och Konsult AB : 2021 : 432 sidor :
ISBN: 9789197151467
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Wiwe Maria
Mentaliseringsbaserat arbete med familjer : familjebehandling och reflekterande föräldraskap
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 336 sidor :
ISBN: 9789144123431
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Utvecklingspsykologi
Tetzchner Stephen von, Lindelöf Inger
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 718, ca 110 s. :
ISBN: 9789144060781
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Aktuella artiklar i vetenskapliga tidskrifter samt andra vetenskapliga material såsom rapporter, utredningar, bokkapitel, m.m kan tillkomma