Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Barn, unga och familj i socialt arbete, 7,5 hp

Engelskt namn: Children, Youth and Family in Social Work

Denna kursplan gäller: 2021-06-07 och tillsvidare

Kurskod: 2SA190

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2021-05-27

Innehåll

Kursen syftar till att studenterna utvecklar fördjupade kunskaper om barn, unga och familjers levnadsvillkor och utsatthet i välfärdssamhället. Kursen avser vidare att ge fördjupade kunskaper i olika teoretiska perspektiv inom området samt villkoren för socialt arbete med barn, unga och familj. Även empiriska jämförelser i tid och rum används för att belysa barns, ungas och familjers levnadsvillkor samt sociala insatser i förhållande till olika former av utsatthet. Kursen har ett problemorienterat arbetssätt och bygger på studenternas aktiva deltagande.

Kursen behandlar följande teman:
 • Barns och ungdomars sociala behov, rättigheter och psykologiska utveckling
 • Barn, unga och familjers behov, villkor och utsatthet
 • Fördjupning av teoretiska perspektiv och aktuella forskningsbaserade kunskaper inom områden barn, unga och familj

Under kursen studeras ovanstående teman med hjälp av teoretiska kategorier som kön, klass, etnicitet, sexualitet och ålder, samt med komparativa redskap som tid och rum.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende kunskap och förståelse:
1)    visa fördjupad kunskap och förståelse om barns utveckling och behov
2)    visa fördjupad kunskap och förståelse om barn, unga och familjers levnadsvillkor och utsatthet i relation till strukturella förutsättningar
3)    Visa fördjupade kunskaper om socialt arbete med barn, unga och familj


Efter avslutad kurs ska studenten, avseende färdighet och förmåga, kunna:
4)    redogöra för och diskutera barns, ungdomars och familjers utsatthet och livsvillkor
5)    visa en fördjupad förmåga att självständigt diskutera etiska dilemman, förhållningssätt och värderingar i socialt arbete med och forskning kring barn, unga och familj
6)    självständigt kunna inhämta, urskilja, beskriva, diskutera och presentera ett forskningsproblem rörande temat barn, unga och familj


Efter avslutad kurs ska studenten, avseende värderingsförmåga och förhållningssätt visa:
7)    förmåga att självständigt tillämpa teorier och annan vetenskaplig kunskap inom temat socialt arbete med barn, unga och familj
8)    förmåga att kommunicera sina kunskaper kring temat barn, unga och familj
9)    förmåga att kritiskt analysera utsatthet och livsvillkor för barn, unga och familj.
10)    kunna kritiskt granska, diskutera och värdera vetenskapliga texter rörande socialt arbete med barn, unga och familjer

Behörighetskrav

För studenter på socionomprogrammet krävs att kurser omfattande 150 hp inom ramen för programmet är examinerade, registrerade och godkända (90 hp termin 1-3, samt 60 hp termin 4-6.) Utöver detta krävs pågående studier på termin 6.

Undervisningens upplägg

Kursens undervisning är upplagd som distansundervisning där undervisningen är nätburen med inspelade föreläsningar på lärplattformen alternativt synkrona föreläsningar via digitala system, webbaserade seminarier och övningar. Undervisningspass och examinationer kan komma att genomföras vid Umeå universitetscampus i Umeå. Obligatoriska utbildningsmoment ingår i kursen.

Examination

Examinationen sker på följande sätt:
* Skriftliga seminarieuppgifter 
* Studentförberedda seminarier
* Individuell skriftlig fördjupningsuppgift
 
För alla skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former samt att uppgifterna ska vara av god språklig standard.
 
 
Kursen examineras löpande genom aktivt deltagande vid obligatoriska examinerande seminarier, där studenter i förväg väntas förbereda sig genom individuella, skriftliga uppgifter. Kursens avslutande examination är en individuell fördjupningsuppgift som examineras vid ett obligatoriskt oppositionsseminarium. I det avslutande seminariet ingår muntlig kamratgranskning av en annan students uppgift.
 
Deltagande vid samtliga examinationsseminarier och skriftliga uppgifter bedöms med U eller G förutom den avslutande skriftliga fördjupningsuppgiften som istället bedöms med U, G eller VG.
 
Alla examinationer i kursen ligger till grund för kursbetyget. För betyget Godkänd på hela kursen krävs att samtliga skriftliga uppgifter och obligatoriska examinerande seminarier är godkända. För betyget Väl Godkänd på kursen krävs därutöver betyget VG på den skriftliga fördjupningsuppgiften.
 
För betyget Väl godkänd (VG) på den skriftliga fördjupningsuppgiften krävs att det skriftliga arbetet visar på goda kunskaper inom området och att det håller en hög språklig nivå. Dessutom krävs att arbetet:
 • visar på en tydlig forskningsanknytning och medvetenhet för barn, unga och familjers utsatthet och livsvillkor;
 • visar på en mycket god förmåga att självständigt identifiera ett avgränsat problem inom kursens område;
 • visar på en mycket god förmåga att resonera självständigt, kritiskt och analyserande kring detta problem utifrån litteratur och egen diskussion;
 • har en mycket tydlig akademisk struktur, har en god språkbehandling och visar på en vetenskaplig noggrannhet. 
 
Studerande som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå högre betyg.
 
För alla skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former.
 
Avsteg från kursplanens examinationsformer kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformerna anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå:
 
http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva
 
Ansökan om examination på annan ort sker hos studentexpeditionen.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här:
https://www.umu.se/student/mina-studier/tillgodoraknande/

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 40

  Burman Erica
  Deconstructing developmental psychology
  3rd edition. : Abingdon, Oxon : Routledge : 2017. : 1 online resource (369 pages). :
  ISBN: 978-1-315-72712-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Resiliens : risk och sund utveckling
  Borge Anne Inger Helmen, Larsson Per
  2., rev., uppdaterade och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 258 s. :
  ISBN: 978-91-44-07538-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Cederborg Ann-Christin
  Barnperspektiv i socialtjänstens arbete
  1. [uppdaterade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 165 s. :
  ISBN: 9789140685667
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Friberg Febe
  Dags för uppsats : vägledning för litteraturbaserade examensarbeten
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 192 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11579-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att göra systematiska litteraturstudier : värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning
  Forsberg Christina, Wengström Yvonne
  4. rev. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 216 s. :
  ISBN: 9789127146549
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Social work and child welfare politics : through Nordic lenses
  Forsberg Hannele., Kröger Teppo.
  Bristol, UK : Policy Press : 2010. : vii, 206 p. :
  ISBN: 9781847424068
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  How to write and publish a scientific paper
  Gastel Barbara, Day Robert A.
  Eighth edition : Cambridge : Cambridge University Press : 2017 : xxi, 326 p. :
  ISBN: 9781316640432
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hinshaw S.
  Childhood ADHD: Biological Reality or Social Construction, with Policy Implications
  In Raising Children: Emerging Needs, Modern Risks, and Social Responses (Chapter 8, p.1-19). Oxford University Press : 2008 :
  http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780195310122.001.0001/acprof-9780195310122-chapter-8
  Obligatorisk

  Sociokulturella ramar för barns utveckling : barns livsvärldar
  Hundeide Karsten, Järvå Håkan
  Lund : Studentlitteratur : 2006 : 251 s. :
  ISBN: 91-44-04394-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Johannisson Karin
  Om begreppet kultursjukdom
  Läkartidningen nr 44 2008 vol 105 : 2008 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 3129-3132

  Ljungberg Tomas
  AD/HD i nytt ljus 13 år senare - var står vi idag
  Exiris Förlag och Konsult AB : 2021 : 432 sidor :
  ISBN: 9789197151467
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Aktuella artiklar i vetenskapliga tidskrifter samt andra vetenskapliga material såsom rapporter, utredningar, bokkapitel, m.m kan tillkomma

 • Giltig från: 2021 vecka 23

  Burman Erica
  Deconstructing developmental psychology
  3rd edition. : Abingdon, Oxon : Routledge : 2017. : 1 online resource (369 pages). :
  ISBN: 978-1-315-72712-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Resiliens : risk och sund utveckling
  Borge Anne Inger Helmen, Larsson Per
  2., rev., uppdaterade och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 258 s. :
  ISBN: 978-91-44-07538-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Cederborg Ann-Christin
  Barnperspektiv i socialtjänstens arbete
  1. [uppdaterade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 165 s. :
  ISBN: 9789140685667
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Friberg Febe
  Dags för uppsats : vägledning för litteraturbaserade examensarbeten
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 192 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11579-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att göra systematiska litteraturstudier : värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning
  Forsberg Christina, Wengström Yvonne
  4. rev. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 216 s. :
  ISBN: 9789127146549
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Social work and child welfare politics : through Nordic lenses
  Forsberg Hannele., Kröger Teppo.
  Bristol, UK : Policy Press : 2010. : vii, 206 p. :
  ISBN: 9781847424068
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  How to write and publish a scientific paper
  Gastel Barbara, Day Robert A.
  Eighth edition : Cambridge : Cambridge University Press : 2017 : xxi, 326 p. :
  ISBN: 9781316640432
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hinshaw S.
  Childhood ADHD: Biological Reality or Social Construction, with Policy Implications
  In Raising Children: Emerging Needs, Modern Risks, and Social Responses (Chapter 8, p.1-19). Oxford University Press : 2008 :
  http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780195310122.001.0001/acprof-9780195310122-chapter-8
  Obligatorisk

  Sociokulturella ramar för barns utveckling : barns livsvärldar
  Hundeide Karsten, Järvå Håkan
  Lund : Studentlitteratur : 2006 : 251 s. :
  ISBN: 91-44-04394-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ljungberg Tomas
  AD/HD i nytt ljus
  Nyköping : Exiris : 2008 : 239 s. :
  ISBN: 978-91-971514-2-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Johannisson Karin
  Om begreppet kultursjukdom
  Läkartidningen nr 44 2008 vol 105 : 2008 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 3129-3132

  Aktuella artiklar i vetenskapliga tidskrifter samt andra vetenskapliga material såsom rapporter, utredningar, bokkapitel, m.m kan tillkomma