Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Barnpsykiatri, 3 hp

Engelskt namn: Child psychiatry

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 3PS015

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Barn- och ungdomspsykiatri: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Barn- och ungdomspsykiatri

Beslutad av: Programrådet för logopedprogrammet (PRLP), 2017-11-29

Reviderad av: Programrådet för logopedprogrammet (PRLP), 2020-05-27

Innehåll

Kursen har följande innehåll:
 • Psykiska sjukdomar under barn och ungdomsåren
 • Utvecklingsavvikelser hos barn
 • Familjepsykologi
 • Barn som far illla

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs skall studenten: 
 • visa grundläggande kunskap om förekomst, uppkomstfaktorer, diagnostik och behandling vid några av de vanligaste neuropsykiatriska och affektiva problemen hos barn
 • ha kännedom om barns utveckling i familj och hur den kan påverka psykiatrisk problematik hos barn
 • kunna redogöra för några vanliga utrednings- och diagnostikmetoder som används i bedömningen av barns psykiska hälsa och funktion
 • kunna redogöra för barnets juridiska ställning och samhällets ansvar för barnets situation och möjligheter att ingripa
 • kunna beskriva samhällets barn- och ungdomsomsorg och organisation samt samarbete mellan myndigheter
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs skall studenten visa grundläggande färdighet och förmåga att:
 • bedöma avvikande utveckling och dysfunktion hos barn utifrån biologiska, sociala och psykologiska bakgrundsfaktorer
 • bedöma när anmälan om barn som far illa måste göras och hur den skall genomföras
 • känna igen och differentiera mellan de psykiska funktionshinder som ofta är förenade med tal och språkproblem som  t ex ADHD, autismspektrumstörningar, Tourettes syndrom, selektiv mutism och intellektuella funktionsnedsättningar. 

Behörighetskrav

Godkända kurser i logopedprogrammets termin 1, genomgångna kurser i termin 2 eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Viss del av undervisningen sker digitalt och dator med internetuppkoppling behövs.

Examination

Kursen examineras med ett obligatoriskt muntligt seminarium i grupp och en individuell skriftlig hemtentamen. Det muntliga seminariet förbereds med skriftlig individuell inlämningsuppgift. Studerande som blivit underkänd har rätt till förnyad examination (omtentamen) tidigast 10 dagar och senast 2 månader efter det att resultatet av det ordinarie provtillfället har meddelats. Omtentamen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under minst två år efter studentens förstagångsregistrering. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av kurs, har rätt att, efter skriftlig begäran till programrådet för logopedprogrammet få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 35

  Rey J. M.
  IACAPAP Textbook of Child and Adolescent Mental Health.
  IACAPAP : 2015 :
  https://iacapap.org/english
  Obligatorisk

  Referenslitteratur

  Barn, unga och trauma : att uppmärksamma, förstå och hjälpa
  Almqvist Kjerstin, Norlén Anna, Tingberg Björn
  Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2019] : 408 sidor :
  ISBN: 9789127819061
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Klinisk barnpsykologi : Utveckling på avvägar / Anders Broberg, Kjerstin Almqvist, Tomas Tjus
  Broberg Anders, Almqvist Kjerstin, Risholm Mothander Pia, Tjus Tomas
  2. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur Akademisk : 2015 : 576 s. :
  ISBN: 9789127135888 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bühler Maria
  Flickor med autism och adhd : en guidebok för föräldrar och professionella
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 261 sidor :
  ISBN: 9789144127958
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Barn- och ungdomspsykiatri
  Gillberg Christopher, Råstam Maria, Fernell Elisabeth
  3., rev. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 568 s. :
  ISBN: 9789127131415
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gillberg Christopher
  Essence : om autism, adhd och andra utvecklingsavvikelser
  Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2018] : 167 sidor :
  ISBN: 978-91-27-82328-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Olsson Gunilla
  Depressioner i tonåren : ung, trött och ledsen
  3., [bearb.] uppl. : Stockholm : Gothia fortbildning : 2013 : 167 s. :
  ISBN: 9789172059412
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Autismspektrum : handbok för föräldrar och professionella
  Wing Lorna, Gillberg Ann, Gillberg Nanna
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 254 s. :
  ISBN: 978-91-44-08152-6
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Autism och ADHD i skolan : handbok i tydliggörande pedagogik
  Sjölund Anna, Jahn Cajsa, Lindgren Ann, Reuterswärd Malin
  Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : 2017 : 207 sidor :
  ISBN: 978-91-27-81904-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Thernlund Gunilla
  ADHD och autismspektrum i ett livsperspektiv : en klinisk introduktion till utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsproblem
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 328 s. :
  ISBN: 9789144069005
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Förutom ovanstående litteratur tillkommer artiklar, rapporter, hemsidor och videofilmer.

 • Giltig från: 2020 vecka 37

  Knorring Anne-Liis von
  Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 208 s. :
  ISBN: 978-91-44-05669-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Klinisk barnpsykologi : Utveckling på avvägar / Anders Broberg, Kjerstin Almqvist, Tomas Tjus
  Broberg Anders, Almqvist Kjerstin, Risholm Mothander Pia, Tjus Tomas
  2. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur Akademisk : 2015 : 576 s. :
  ISBN: 9789127135888 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Barn- och ungdomspsykiatri
  Gillberg Christopher, Råstam Maria, Fernell Elisabeth
  3., rev. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 568 s. :
  ISBN: 9789127131415
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gillberg Christopher
  Essence : om autism, adhd och andra utvecklingsavvikelser
  Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2018] : 167 sidor :
  ISBN: 978-91-27-82328-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kadesjö Björn
  Barn med koncentrationssvårigheter
  3. uppl. : Stockholmb Liber,c 2008e (Spanien) : Liber : 2008 : 304 s. :
  ISBN: 91-47-08418-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Autismspektrum : handbok för föräldrar och professionella
  Wing Lorna, Gillberg Ann, Gillberg Nanna
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 254 s. :
  ISBN: 978-91-44-08152-6
  Se Umeå UB:s söktjänst

  IACAPAP Textbook of Child and Adolescent Mental Health.
  IACAPAP : 2015 :
  https://iacapap.org/english

  Thernlund Gunilla
  ADHD och autismspektrum i ett livsperspektiv : en klinisk introduktion till utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsproblem
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 328 s. :
  ISBN: 9789144069005
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Förutom ovanstående litteratur tillkommer artiklar, rapporter, hemsidor och videofilmer.