"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Barns och ungas identitetsskapande på nätet, 7,5 hp

Engelskt namn: Children's and Young People's Identity Making Online

Denna kursplan gäller: 2018-01-01 och tillsvidare

Kurskod: 6PE245

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogisk yrkesverksamhet: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Prefekten, 2017-11-01

Innehåll

I kursen genomförs fördjupande studier av barns och ungas identitetsskapande på nätet. Detta behandlas i relation till förskolans och skolans arbete med likabehandling och individens rätt att vara sig själv. Kritiskt, självständigt och vetenskapligt grundat förhållningssätt betonas. För att fördjupa kunskaper om identitetsskapandets komplexitet antas flera teoretiska perspektiv, såsom; pedagogiska, psykologiska, sociologiska, normkritiska och existentiella. Aspekter av identitet, som exempelvis sexualitet, kön, klass, etnicitet och funktionsvariationer problematiseras. Även makt, normalisering, och sociala privilegier bearbetas relation till identitet. 

Sammantaget bereder kursen tillfälle till att på vetenskaplig grund utveckla professionella, pedagogiska förhållningssätt som kan främja barns och ungas möjligheter till jämlikt identitetsskapande i enlighet med gällande styrdokument.

Kursen är indelad i följande två moment:

Moment 1: Identitet och identitetsskapande som begrepp och erfarenhet, 2,5 hp
[Identity and Identity Making as Concept and Experience, 2.5 credits]

Momentets innehåll bereder tillfälle till att fördjupa kunskaper om begreppen identitet och identitetsskapande. Den teoretiska och praktiska komplexitet som identitet och identitetsskapande omges av problematiseras. I momentet behandlas allmänna uppfattningar och erfarenheter samt teorier om identitet, från olika teoretiska perspektiv. I momentet behandlas därtill frågor som: Vad betyder digitalisering av sociala interaktioner för barns och ungas identitetsskapande? Hur samverkar deras identitetsskapande med exempelvis lärande? Vad innebär ett professionellt, pedagogiskt förhållningssätt till detta?

Moment 2: Vetenskaplig studie på nätet och rapport, 5 hp
[Scientific Study Online and Report, 5 credits]

I momentet genomför kursens deltagare en vetenskaplig studie som redovisas i form av en vetenskaplig rapport. Den studerande utformar själv studien som ska omfatta en specifik händelse, företeelse eller situation med relevans för barns och ungas identitetsskapande på nätet. Studien ska också ha relevans för den studerandes pedagogiska sammanhang.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Identitet och identitetsskapande som begrepp och erfarenhet, 2,5 hp
För godkänt moment skall den studerande kunna: 

Kunskap och förståelse

  • redogöra för och visa förståelse för identitet och identitetsskapande ur flera teoretiska perspektiv
  • uppvisa övergripande och fördjupad kunskap om barns och ungas identitetsskapande på nätet 

Färdigheter och förmåga

  • identifiera och beskriva en situation i vilken aspekter av lärande, identitet och identitetsskapande på nätet exemplifieras och problematiseras

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • analysera, diskutera samt kritiskt reflektera över lärande, identitet och identitetsskapande på nätet ur allmänna och vetenskapliga perspektiv
  • på vetenskaplig grund redogöra för praktiker och förhållningsätt som främjar likabehandling och barns och ungas rättigheter till jämlikt identitetsskapande i pedagogiska sammanhang 

Moment 2: Vetenskaplig studie på nätet och rapport, 5 hp
För godkänt moment skall den studerande kunna: 

Kunskap och förståelse

  • identifiera, problematisera och analysera en händelse, företeelse eller situation i vilken barns och ungas identitetsskapande på nätet exemplifieras
  • uppvisa förståelse för hur en vetenskaplig studie av identitetsskapande bland barn och unga på nätet planeras, genomförs och rapporteras

Färdigheter och förmåga

  • utifrån syfte och forskningsfrågor självständigt genomföra och rapportera en vetenskaplig studie som är relevant för kursens innehåll

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kritiskt diskutera aspekter av barns och ungas identitetsskapande i relation till aktuell forskning och studiens resultat
  • kritiskt och konstruktivt analysera, diskutera och värdera genomförandet och resultatet av den aktuella studien

Behörighetskrav

Lärarexamen (dvs förskollärare, grundlärare fritidshem, grundlärare F-9, ämneslärare, yrkeslärare, speciallärare), studie- och yrkesvägledarexamen, specialpedagogexamen, eller motsvarande äldre examen i någon av dessa. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

I kursen betonas ett problem- och processorienterat arbetssätt. Undervisningen genomförs på distans, i form av litteraturstudier, seminarier och föreläsningar. Under kursen används en lärmiljö på nätet för undervisning, handledning, diskussion och distribution av kursmaterial. Utvärdering sker efter slutförd kurs.

Examination

För samtliga moment sker examination med individuella inlämningsuppgifter, samt i form av seminarier, skriftliga redovisningar och en avslutande rapportskrivning. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Betyg på hel kurs utgörs av en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera olika teoretiska och praktiska aspekter samt förmågan att kunna analysera med stöd av teoretiska begrepp.

Den som erhållit betyget Godkänt (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

Kan inte läsas i kombination med 6PE232 Barns och ungas identitetsskapande på nätet, 7,5 hp.I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur