Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Basfärdigheter i algebra, 1,5 hp

Engelskt namn: Introductory Algebra

Denna kursplan gäller: 2017-08-07 till 2022-05-29 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5MA173

Högskolepoäng: 1,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-10-01

Innehåll

Kursen behandlar allmän räknefärdighet i algebra, såsom faktorisering och förenkling av uttryck, bråkräkning, kvadrerings- och konjugatregler. Dessutom behandlas kvadratkomplettering, potensräkning och logaritmräkning. Slutligen studeras grundläggande ekvationslösning vad avser polynomekvationer, rotekvationer, logaritmekvationer och exponentialekvationer.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:
  • tillämpa grundläggande algebraiska regler
  • tillämpa metoder för att lösa olika typer av ekvationer
  • tillämpa logaritm- och exponentlagar
  • skriftligt kommunicera lösningar på ett korrekt sätt

 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Matematik C eller Matematik 3b/3c (områdesbehörighet A3/3 med ett eller flera undantag) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i huvudsak i form av lektionsundervisning.

Examination

Kunskapsredovisningen i form av skriftligt prov. På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG). Den som erhållit betyget godkänt på kursen kan ej examineras för högre betyg. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för matematik och matematisk statistik. Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en inledande kurs för civilingenjörsprogrammen eller en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn i matematik och matematisk statistik.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 34

Albertson Fredrik
Basfärdigheter i algebra : en förberedelse till högskolestudier
2., [rev. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2003 : 292 s. :
ISBN: 91-44-03128-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album