Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Baskurs i samhällsvetenskaplig analys, 30 hp

Engelskt namn: Basic Course in Social Science Analysis

Denna kursplan gäller: 2022-02-28 och tillsvidare

Kurskod: 2EH030

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Ekonomisk historia: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Enheten för ekonomisk historia

Beslutad av: Programkommiten, 2008-09-15

Reviderad av: Prefekten, 2022-02-28

Innehåll

Baskursen ges gemensamt av institutionerna för ekonomisk historia, informatik, sociologi och statsvetenskap. Baskursen behandlar olika samhällsvetenskapliga perspektiv som används för att förklara samhällsförändring. Mer specifikt avses här ekonomisk, politisk och social utveckling kopplat till globaliseringsprocesser, digitaliseringsprocesser, normer och attityder. Kursen ger därmed en bred samhällsvetenskaplig kunskapsöversikt om ett föränderligt samhälle utifrån teorier och forskningsresultat. Baskursen ger därutöver en grundläggande förmåga att självständigt formulera ett samhällsvetenskapligt problem samt att förbereda och genomföra en avgränsad undersökning. För detta ges även grundläggande kunskaper i tillämpad samhällsvetenskaplig metod samt förmåga att självständigt disponera, skriva och redovisa en skriftlig rapport. Nedan ges en kort beskrivning av momentinnehållen.

Moment 1: Samhällsvetenskaplig introduktion, 2 hp
Momentet ger en kort introduktion till högskolestudier och till programmet. Här introduceras centrala begrepp och perspektiv på samhällsutveckling.

Moment 2: Statsvetenskapens grunder, 3 hp
Momentet behandlar statsvetenskapliga perspektiv i studiet av internationell politik och ekonomi, med särskilt fokus på globala utmaningars orsaker och lösningar. Momentet inleds med en introduktion till centrala teoretiska perspektiv inom internationell politik och ekonomi samt deras betydelse inom statsvetenskaplig forskning. Därefter diskuteras innebörden av ett antal globala utmaningar liksom hur dessa kan förstås och förklaras med hjälp av olika teoretiska perspektiv.

Moment 3: Svensk och internationell ekonomisk historia del I, 7,5 hp
Momentet behandlar svensk och internationell ekonomisk historia från tidig industrialisering fram till 1960-talet. Mer specifikt avses här ekonomisk, politisk och social förändring kopplat till institutionell förändring. Därmed ger momentet kunskaper om olika ekonomisk-politiska system, industrialisering, ekonomiskt tänkande, handel, ekonomiska kriser och strukturomvandling samt globalisering.

Moment 4: Digitaliseringsprocesser i samhället, 3 hp
I momentet introduceras och analyseras centrala företeelser och begrepp som berör digitaliseringsprocesser i samhället på ett övergripande plan. Momentet orienterar kring informationsteknikens och digitaliseringsprocessers effekter på individ, organisation och samhälle. Momentet behandlar särskilt aktuella företeelser som exempelvis automatisering och dess konsekvenser.

Moment 5: Introduktion till sociologi, 3 hp
Momentet behandlar förändring av materiella och sociala förhållanden utifrån sociologiska perspektiv och teorier. Momentet inleds med en genomgång av sociologins utgångspunkter och centrala teoretiska perspektiv. Därefter problematiseras utgångspunkterna utifrån globala teoretiska perspektiv.

Moment 6: Akademiskt skrivande, 6,5 hp
Momentet ger vidgade insikter om teori, studieobjekt och metoder inom samhällsvetenskaperna. De studerande tränas i att tillämpa dessa kunskaper genom att samförfatta en vetenskapligt baserad text som kritiskt ventileras i seminarium genom aktivt deltagande där de studerande agerar opponent och respondent.  

Moment 7: Svensk och internationell ekonomisk historia del II, 5 hp
Momentet behandlar svensk och internationell ekonomisk historia från 1960-talet fram till idag. Av specifik betydelse är utformningen av ekonomisk politik, ekonomisk integration och dis-integration, strukturomvandling, ekonomiska kriser samt globalisering.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall de studerande kunna:

Moment 1: Samhällsvetenskaplig introduktion, 2 hp
Kunskap och förståelse
1. Visa kunskap om och förståelse för ett antal centrala begrepp kopplade till långsiktig samhällsförändring.

Moment 2: Statsvetenskapens grunder, 3 hp
Kunskap och förståelse
1. Översiktligt redogöra för statsvetenskapliga perspektiv i studiet av globala utmaningar.
Färdighet och förmåga
2. Beskriva och analysera globala utmaningar med hjälp av statsvetenskapliga  begrepp och perspektiv.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
3. Visa ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt till olika teoretiska perspektiv inom statsvetenskap.

Moment 3: Svensk och internationell ekonomisk historia del I, 7,5 hp
Kunskap och förståelse
1. Visa kunskap om och förståelse för drivkrafter bakom långsiktig samhällsförändring och globalisering.
Färdighet och förmåga
2. Visa grundläggande färdigheter i att beskriva och förklara ekonomisk och social
förändring i ett långsiktigt perspektiv.
3.Visa förmåga att självständigt författa en kortare text som berör en ekonomisk-historisk problemställning.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
4.Visa ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt gentemot olika ekonomisk-historiska teorier.

Moment 4: Digitaliseringsprocesser i samhället, 3 hp
Kunskap och förståelse
1. Redogöra för digitaliseringsprocesser i samhället.
Färdighet och förmåga
2. Analysera konsekvenser av digitalisering på olika nivåer i samhället.
3. Presentera eget arbete skriftligt.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
4. Formulera självständiga ställningstaganden kring samhällsförändringar som uppstår kring digitaliseringsprocesser.

Moment 5: Introduktion till sociologi, 3 hp
Kunskap och förståelse
1. Redogöra för sociologins utgångspunkter.
2. Redogöra för sociologiska teoretiska perspektiv
Färdighet och förmåga
3. Jämföra olika sociologiska perspektiv.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
4. Granska och problematisera sociologins utgångspunkter och teoretiska perspektiv.

Moment 6: Akademiskt skrivande, 6,5 hp
Kunskap och förståelse
1.Visa kunskap om och förståelse för samhällsvetenskapliga problemställningar.
Färdighet och förmåga
2. Genomföra grundläggande informationssökning och anlägga ett källkritiskt perspektiv.
3. Visa förmåga att självständigt formulera och undersöka ett samhällsvetenskapligt
problem.
4. Visa förmåga att kritiskt granska samt försvara en rapport med samhällsvetenskaplig relevans.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
5. Förhålla sig konstruktivt kritiskt till samhällsvetenskapliga forskningsresultat.

Moment 7: Svensk och internationell ekonomisk historia del II, 5 hp
Kunskap och förståelse
1.Visa kunskap om och förståelse för drivkrafter bakom samhällsförändring och globalisering under efterkrigstiden.
Färdighet och förmåga
2. Visa grundläggande färdigheter i att muntligt beskriva och förklara efterkrigstidens ekonomiska och sociala förändring.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
3. Visa ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt gentemot ekonomisk-historiska förklaringsmodeller.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier i grupp eller enskilt.

Examination

Examinationerna under basterminens 30 hp omfattar betygen väl godkänd, godkänd eller underkänd (VG-G-U).

Moment 1 examineras genom ett obligatoriskt seminarium. Som betyg ges (G-U).

Moment 2 examineras genom aktivt seminariedeltagande med individuell muntlig presentation (G-U) samt en individuell skriftlig salstentamen (VG-G-U).

Moment 3 examineras dels genom ett individuellt PM (VG-G-U) och dels genom skriftlig salstentamen (VG-G-U).

Moment 4 examineras genom individuella inlämningsuppgifter. Som betyg ges (VG-G-U).

Moment 5 examineras genom skriftlig salstentamen. Som betyg ges (VG-G-U).

Moment 6 examineras genom en samförfattad rapport, följt av seminariebehandling där de studerande agerar opponent och respondent. Som betyg ges (VG-G-U).

Moment 7 examineras genom muntlig tentamen. Som betyg ges (VG-G-U).

För studerande som inte godkänts vid ordinarie provfället anordnas ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning till detta. Vid betygsättning tillämpas den tregradiga skalan: väl godkänd, godkänd, eller underkänd. Omtentamen och övrig examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under två år efter vederbörande students första registrering på kursen. Efter två underkända omprovstillfällen för viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Betyg på basterminen ges först efter det att godkänt resultat uppnåtts på samtliga examinerande delar i respektive moment. För att erhålla betyget väl godkänd krävs minst betyget väl godkänd på 21 hp av totalt 30.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska examinator skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 9

Moment 1: Samhällsvetenskaplig introduktion, 2 hp

Allen Robert C.
Global economic history : a very short introduction
Oxford : Oxford University Press : 2011 : xiv, 170 s. :
ISBN: 9780199596652
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Moment 2: Statsvetenskapens grunder, 3 hp

Kinsella Helen M.
Feminism
Ingår i:
The globalization of world politics
Oxford : Oxford University Press : 2016 : 610 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen

Introduktion till internationella relationer
Eduards Maud, Jansson Maria
Ingår i:
Politik och kön
Lund : Studentlitteratur : 2017 : 269 sidor :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen

Niklasson Lars
Globala utmaningar, perspektiv och lösningar : en introduktion till internationell politik och ekonomi
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2017 : 203 s. :
ISBN: 9789140694836
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Moment 3: Svensk och internationell ekonomisk historia del I, 7,5 hp

Allen Robert C.
Global economic history : a very short introduction
Oxford : Oxford University Press : 2011 : xiv, 170 s. :
ISBN: 9780199596652
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Berend T. Iván
An economic history of twentieth-century Europe : economic regimes from laissez-faire to globalization
Second edition. : Cambridge : Cambridge University Press : 2016 : xvii, 352 pages :
ISBN: 9781107136427
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Schön Lennart
En modern svensk ekonomisk historia : tillväxt och omvandling under två sekel
4., [omarb. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 490 s. :
ISBN: 9789144102771
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Moment 4: Digitaliseringsprocesser i samhället, 3 hp

The second machine age : work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies
Brynjolfsson Erik, McAfee Andrew
New York : W. W. Norton & Company : cop. 2014 : 306 s. :
ISBN: 9780393239355 (hbk.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album Läsanvisning: Boken finns också i en svensk utgåva, men kan vara svår att få tag på. Den andra maskinåldern: arbete, utveckling och välstånd i en tid av briljant teknologi Göteborg: Daidalos, 2015 338 s. ISBN:9789171734402 (inb.) LIBRISID: 16658012 Tillkommer ett antal artiklar enligt lärares anvisningar

Tillkommer ett antal artiklar enligt lärares anvisningar

Moment 5: Introduktion till sociologi, 3 hp

Sociologins teoretiker
Lögdlund Ulrik, Gottzén Lucas
Malmö : Gleerups : 2014 : 269 s. :
ISBN: 9789140678638
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Connell Raewyn
Using southern theory: Decolonizing social thought in theory, research and application’
Planning Theory :
Planning Theory, 13 (2), pp 210-223
Obligatorisk

Moment 6: Akademiskt skrivande, 6,5 hp

Litteratur väljs i samråd med handledare.

Moment 7: Svensk och internationell ekonomisk historia del II, 5 hp

Allen Robert C.
Global economic history : a very short introduction
Oxford : Oxford University Press : 2011 : xiv, 170 s. :
ISBN: 9780199596652
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Berend T. Iván
An economic history of twentieth-century Europe : economic regimes from laissez-faire to globalization
Second edition. : Cambridge : Cambridge University Press : 2016 : xvii, 352 pages :
ISBN: 9781107136427
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Schön Lennart
En modern svensk ekonomisk historia : tillväxt och omvandling under två sekel
4., [omarb. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 490 s. :
ISBN: 9789144102771
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst