"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Bedömning för och av lärande för åk 7-9 och gymnasium (UK), 11 hp

Engelskt namn: Assessment for and of Learning for the Secondary and Upper Secondary Level

Denna kursplan gäller: 2020-04-06 och tillsvidare

Kurskod: 6PE238

Högskolepoäng: 11

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-09-27

Reviderad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-04-16

Innehåll

Kursen handlar om bedömningar som underlag för beslut och åtgärder i lärarens yrkespraktik, såväl för beslut om enskilda elever som för lärarens egen undervisning. Ett centralt tema i kursen är hur lärare kan samla in och tolka information och baserat på denna information dra slutsatser om elevers lärande och utveckling samt att kommunicera utfall från olika former av bedömningar såväl till eleverna och deras vårdnadshavare som till skolledare. Syftet med dessa bedömningar är att genom formativa bedömningar stödja elevers lärande samt att genom summativa bedömningar på ett tillförlitligt, giltigt och likvärdigt sätt kunna utöva betygssättning. Särskilt belyser kursen bedömningars kvalitet. Kvalitetsegenskaper som reliabilitet och validitet är av central vikt vid beslut om betyg och åtgärder i utvärderingar, men också för beslut om hur elevers lärande kan främjas. Förutom bedömning är motivation ett centralt tema i kursen. Detta tema belyser hur elevers motivation att lära kan främjas. Kursen är indelad i två moduler.

Modul 1: Summativ bedömning i teori och praktik, 5,5 hp
Som en central utgångspunkt för en god bedömnings- och utvärderingskultur innefattar den teoretiskt inriktade delen av modulen centrala begrepp som rör bedömning, utvärdering och betygssättning. Fokus är på definitioner och tillämpning av kvalitetskriterier med relevans för reliabla, valida och ändamålsenliga bedömningspraktiker. I modulen sätts bedömning och betygsättning även in i ett samhällsperspektiv. Nationella utvärderingar och internationella komparativa studier om undervisning och elevers resultat behandlas för att ge perspektiv på undersökningarna, deras resultat och konsekvenser. Vidare behandlas utvärdering, uppföljning och kvalitetsarbete av undervisning.

I den praktiskt inriktade delen av modulen behandlas hur information om elevers kunskaper kan insamlas, tolkas och kommuniceras för summativa syften. Detta inkluderar planering och utformning av olika typer av kunskapsmätningar, främst för användning som underlag vid betygssättning. Eftersom principer för betygssättning styrs av det betygssystem som är gällande, kommer det nuvarande svenska betygssystemet att belysas, inklusive kunskapskravens utformning, de rättsregler som styr lärarens myndighetsutövning och hur lärare utifrån dessa bör arbeta för att kunna sätta tillförlitliga, giltiga och likvärdiga betyg.

Modul 2: Formativ bedömning och motivation i teori och praktik, 5,5 hp
Modulen handlar om formativ bedömning och hur det kan användas i undervisningen för att främja elevers lärande. Modulen behandlar tekniker för hur formativ bedömning kan användas i praktiken och teorier för teknikernas funktion och dess effektivitet. Det inkluderar hur läraren kan framkalla belägg för elevers lärande och använda dessa belägg för att ge feedback och anpassa undervisningen till att möta elevernas lärandebehov. Det inkluderar även hur läraren kan stödja elevernas deltagande i den formativa bedömningsprocessen som läranderesurser för varandra och som självreglerande lärande, och hur utveckling av gemensamma tolkningar av lärandemål mellan elever och lärare kan stödjas. Modulen behandlar också motivationsteorier och hur kunskap om dessa kan användas i undervisningen för att förstå och stödja elevers motivation att lära.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Modul 1: Summativ bedömning i teori och praktik

Kunskap och förståelse

 • redogöra för centrala begrepp och deras användning i samband med bedömning, betygsättning och utvärdering,
 • redogöra för det svenska betygssystemet inklusive de rättsregler som gäller för myndighetsutövning vid betygssättning,
 • redogöra för olika modeller för systematiskt kvalitetsarbete,

Färdighet och förmåga

 • planera ändamålsenliga bedömningssituationer,
 • konstruera ändamålsenliga prov med olika typer av frågor och uppgifter,

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • värdera och kritiskt granska sin egen och andras bedömningspraktik ur ett bedömningsteoretiskt perspektiv, och ge förslag på och argumentera för hur praktikerna kan utvecklas för att öka deras kvalitet.

Modul 2: Formativ bedömning och motivation i teori och praktik
 
Kunskap och förståelse

 • redogöra för centrala begrepp inom områdena formativ bedömning och motivation,
 • redogöra för teorier om formativ bedömning och motivation, 

Färdighet och förmåga

 • använda kunskap om formativ bedömning och motivation för att redogöra och argumentera för hur undervisningspraktiker kan genomföras för att stödja elevers lärande och motivation,

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • värdera och kritiskt granska sin egen och andras bedömningspraktik ur ett formativ bedömningsteoretiskt perspektiv, och ge förslag på och argumentera för hur praktikerna kan utvecklas för att främja elevers lärande,
 • värdera och kritiskt granska sin egen och andras undervisningspraktik ur ett motivationsteoretiskt perspektiv, och ge förslag på och argumentera för hur praktikerna kan utvecklas för att främja elevers motivation.

Behörighetskrav

Univ: 'Ämneslärare som profession (UK)' 6 hp eller motsvarande, 'Att vara ämneslärare (VFU)' 1,5 hp eller motsvarande, 'Lärande och undervisning (UK)' 7,5 hp eller motsvarande, 'Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UK)' 7,5 hp eller motsvarande, samt 'Etik, demokrati och det heterogena klassrummet (UK)' 7,5 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, obligatoriska seminarier, gruppdiskussioner, grupparbeten, och tillämpande övningar.

Examination

Kursens förväntade studieresultat examineras i enlighet med nedanstående föreskrifter.
 
Modul 1: Summativ bedömning i teori och praktik, 5,5 hp 
 
Modulen examineras genom följande prov:

 • individuell skriftlig tentamen genomförd via digital lärplattform,
 • muntlig examination genom aktivt deltagande i seminarier, samt
 • individuell skriftlig inlämningsuppgift. 

Den individuella skriftliga tentamen bedöms med betygen, godkänt (G) eller underkänt (U). 
Den skriftliga inlämningsuppgiften bedöms med något av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). Seminarierna bedöms enbart med något av resultaten godkänt (G) eller underkänt (U).

Betyg på modulen beslutas först när samtliga prov är genomförda. Modulen betygsätts med något av betygen väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). För betyget godkänt (G) krävs att samtliga prov bedömts med minst resultatet godkänt (G). För betyget väl godkänt (VG) krävs därutöver att den skriftliga inlämningsuppgiften bedömts med resultatet väl godkänt (VG). Om någotdera av proven bedömts med resultatet underkänt (U), sätts betyget underkänt (U) på modulen under förutsättning att studenten genomfört en prestation på modulens samtliga prov.

Modul 2: Formativ bedömning och motivation i teori och praktik, 5,5 hp

Modulen examineras genom följande prov:

 • individuell skriftlig salstentamen,
 • grupparbete, skriftlig och muntlig redovisning,
 • individuella muntliga redovisningar, samt
 • individuella skriftliga uppgifter.

Den skriftliga salstentamen bedöms med något av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). För de övriga proven ges endast något av resultaten godkänt (G) eller underkänt (U).

Betyg på modulen beslutas först när samtliga prov är genomförda. Modulen betygsätts med något av betygen väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). För betyget godkänt (G) krävs att samtliga prov bedömts med minst resultatet godkänt (G).

För betyget väl godkänt (VG) krävs därutöver att den skriftliga salstentamen har bedömts med resultatet väl godkänt (VG). Om någotdera av proven bedömts med resultatet underkänt (U), sätts betyget underkänt (U) på modulen under förutsättning att studenten genomfört en prestation på modulens samtliga prov.

Gemensamma examinationsbestämmelser för betyg på kurs
Slutbetyg på hel kurs beslutas först när kursens samtliga prov är genomförda och båda modulerna är godkända. För slutbetyget godkänt (G) på hel kurs krävs betyget godkänt (G) på kursens båda moduler. För slutbetyget väl godkänt (VG) på hel kurs krävs betyget väl godkänt (VG) på kursens båda moduler.

Examinationsform kan komma att ändras av kursansvarig om särskilda skäl föreligger.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska
kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.
I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ska ställas till prefekten vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i
yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap.
6-8 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer
information kontakta Studentcentrum/ExaminaFöreskrifter vid övergångar
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen
(inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på
under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 35

Kurslitteratur

Betyg och betygssättning
Stockholm : Skolverket : 2018 : 49 sidor :
ISBN: 9789175593296
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Betyg och Prövning – Kommentarer till Skolverkets allmänna råd om betyg och prövning [Elektronisk resurs]
Skolverket: 2022: 64 sidor :
Skolverket pdf
Obligatorisk

Motivation och lärande
Skaalvik Einar M., Skaalvik Sidsel
Andra, rev. utgåvan, första tryckningen : Stockholm : Natur & Kultur : [2016] : 116 sidor :
ISBN: 9789127817579
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Wedman Jonathan
Prov
2 uppl. : Giraffhuset : 2022 : 213 sidor :
ISBN: 9789189702134
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Att följa lärande : formativ bedömning i praktiken
Wiliam Dylan, Önnerfält Birgitta
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 261 sidor :
ISBN: 9789144124957
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Övrigt: Artiklar och arbetsmaterial om ca 200 sidor tillkommer
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik :
Obligatorisk

Referenslitteratur

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 202 s. :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32594-0
Se Umeå UB:s söktjänst

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32541-4
Se Umeå UB:s söktjänst

Pedagogisk bedömning : att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap
Lindström Lars, Lindberg Viveca, Pettersson Astrid
3. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 270 s. :
ISBN: 9789147114580
Se Umeå UB:s söktjänst

Systematiskt kvalitetsarbete : för skolväsendet
Stockholm : Skolverket : 2012 : 52 s. :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-87115-78-3
Se Umeå UB:s söktjänst

Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? : kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer : sammanfattande analys
Stockholm : Skolverket : 2009 : 56 s. :
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2258
ISBN: 9789185545667
Se Umeå UB:s söktjänst

Moberger Britta
Vi värderar kvalitet : om självvärdering och lärares utvecklingsarbete
Stockholm : Lärarförbundet : 2005 : 50 s. :
http://www.lararforbundet.se/web%5Cshop2.nsf/webDescription/E07CE16FD6F9BC29C125700700439579/$file/Pdf.pdf