Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Befolkning och mobilitet, 15 hp

Engelskt namn: Population and Mobility

Denna kursplan gäller: 2018-09-17 och tillsvidare

Kurskod: 2KG061

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen A Framstående, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredsställande, E Tillräcklig, FX Otillräcklig - kompl möjlig, F Otillräcklig

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Institutionsstyrelsen, 2008-06-17

Reviderad av: Prefekten, 2018-09-19

Innehåll

Befolkningsutveckling, migration och rörlighet i vid bemärkelse utgör centrala företeelser i dagens samhälle inte minst mot bakgrund av globalisering och utvecklingen mot mer gränsöverskridande sociala kontakter. Nya former av rörlighet utvecklas parallellt med delvis nya drivkrafter som förklarar rörligheten. Global befolkningsutveckling och ekonomisk utveckling fokuseras också under kursen. Under kursen uppmärksammas olika former av rörlighet som pendling, vardagsrörlighet, flyttning, resor och turism, liksom centrala utvecklingsfrågor relaterade till befolkningsutveckling i olika delar av världen. Särskilt betonas sambandet mellan olika former av geografisk rörlighet. Teoretiska perspektiv varvas med empiriska fallstudier.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten
- kunna skilja mellan olika former av rörlighet och sambanden mellan dessa,
- kunna kritiskt tillämpa olika rörlighets- och migrationsteorier,
- kunna värdera betydelsen av rörlighet på olika geografiska nivåer,
- kunna utvärdera förändringar i rörlighet och migrationsmönster empiriskt, samt
- kritiskt kunna tillämpa och förstå globala och regionala befolkningsmodeller.

Behörighetskrav

Univ: 120 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i ett huvudområde.
Dessutom krävs Engelska B/6 från gymnasieskolan.
 

Undervisningens upplägg

Föreläsningar varvas med veckovisa seminarier i vilka studenterna aktivt skall delta. Relevanta genusperspektiv relaterade till kursinnehållet behandlas fortlöpande under kursen. Kursen ges i sin helhet på engelska.

Examination

Examination består av en skriftlig rapport samt sex skriftliga och muntliga presentationer.

Examination baserad på den kursplan som gällde då kursen genomfördes är garanterad upp till två år efter den första kursregistreringen på kursen.

Student som examinerat och därvid fått betyget ”Godkänd” har inte rätt att göra om examinationen för att försöka få ett högre betyg.

Det är inte möjligt att överklaga betyg, men en student har rätt att ifrågasätta betyget och/eller be om en annan examinators bedömning.

När en student har blivit underkänd vid två examinationstillfällen har studenten rätt att begära en annan examinator. En skriftlig begäran härom skall inlämnas till institutionens studierektor.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt.

Litteratur