Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Befolkningsforskningens olika teman, 7,5 hp

Engelskt namn: Themes of population studies

Denna kursplan gäller: 2018-06-11 och tillsvidare

Kurskod: 2BS001

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Befolkningsstudier: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Föreståndaren, 2017-06-26

Reviderad av: Föreståndaren, 2018-06-26

Innehåll

Kursen behandlar aktuella teman som berör befolkningsförändringar och dess konsekvenser för individ och samhälle i ett nationellt eller internationellt perspektiv. Kursen ger en fördjupad kunskap i centrala teman och teorier i aktuell befolkningsforskning, exempelvis rörande familjebildning, åldrande befolkning, hälsa och urfolksdemografi. Demografiska förändringar ställs i relation till ekonomiska, kulturella och sociala processer utifrån olika teoretiska perspektiv.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter fullföljd kurs förväntas studenten:
- demonstrera kunskap om och förståelse för centrala drivkrafter bakom demografiska förändringsprocesser, 
- visa kunskap om befolkningsforskning och hur denna forskning är relaterad till aktuella samhällsfrågor i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Färdighet och förmågor
Efter fullföljd kurs förväntas studenten:
- att muntligt och i text kunna tillämpa centrala begrepp, modeller och/eller teorier som presenteras under kursen, 
- analysera och värdera konsekvenserna av befolkningsprocesser på kort och lång sikt,
- problematisera och analysera befolkningsfrågor utifrån ett etnicitets- och genusperspektiv.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter fullföljd kurs förväntas studenten:
- ha förmåga att kunna diskutera och uppvisa ett kritiskt förhållningssätt till aktuell befolkningsforskning.
 

Behörighetskrav

För att antas till kursen krävs kandidatexamen som omfattar minst 180 högskolepoäng med 90 högskolepoäng i något av ämnena kulturgeografi, geografi, statistik, sociologi, nationalekonomi, historia, epidemiologi, psykolog, demografi, befolkningsstudier eller annan motsvarande examen. Därutöver krävs 7,5 högskolepoäng i kvantitativ metod eller motsvarande och engelska B/6 från gymnasieskolan.

Undervisningens upplägg

Kursen bygger i huvudsak på lärarledda föreläsningar och seminarier där studenterna förväntas att delta aktivt. All undervisning sker på engelska.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter som presenteras muntligen vid seminarier. Kursbetyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan för kursen består av betygen Underkänd(U), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd (G) på hela kursen krävs betyget Godkänd (G) på samtliga examinerande uppgifter.

Examination baserad på den kursplan som gällde då kursen genomfördes är garanterad upp till två år efter den första kursregistreringen på kursen.

Student som examinerat och därvid fått betyget ”Godkänd” har inte rätt att göra om examinationen för att försöka få ett högre betyg.

Det är inte möjligt att överklaga betyg, men en student har rätt att ifrågasätta betyget och/eller be om en annan examinators bedömning.

När en student har blivit underkänd vid två examinationstillfällen har studenten rätt att begära en annan examinator. En skriftlig begäran härom skall inlämnas till programansvarige.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.