"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Befolkningsgeografi, 15 hp

Engelskt namn: Population Geography

Denna kursplan gäller: 2014-11-10 och tillsvidare

Kurskod: 2KG010

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Institutionsstyrelsen, 2007-06-13

Reviderad av: Prefekten, 2017-11-07

Innehåll

Moment 1: Befolkningsgeografiska perspektiv och begrepp, 7,5 hp.
Momentet tar upp befolkningsgeografins grunder i förhållande till viktiga samhällsfrågor och introducerar ett livsbaneperspektiv i förhållande till såväl nationella som globala befolkningsfrågor. Kursen behandlar de demografiska grundkomponenterna, fertilitet, mortalitet och migration som relateras till teman som rör utveckling, miljö och hållbarhet, boendepreferenser, bosättningsmönster, befolkningstillväxt, avfolkning och hälsa. Momentet behandlar också centrala befolkningsgeografiska metoder och begrepp samt mer praktiska inslag kring insamling, bearbetning, analys och presentation av befolkningsdata.

Moment 2: Befolkningsgeografisk fördjupning del 2, 7,5 hp.
Momentet fördjupar kunskaperna i befolkningsgeografi, med särskilt fokus på migration. Specifika befolkningsgeografiska exempel analyseras utifrån befolkningsgeografisk och samhällsvetenskaplig teoribildning i relation till sociala kategorier såsom genus, klass och etnicitet. Här behandlas exempelvis aspekter på migration i olika former, åldrande befolkning och segregation. Vidare introduceras kritiska förhållningssätt till exempelvis migrationspolicy och tillämpande av demografiska kategorier.
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna;

Moment 1
Kunskap och förståelse
1. Redogöra för grundläggande demografiska begrepp och processer
2. Översiktligt beskriva befolkningsutvecklingen i Sverige och globalt
3. Förklara innebörden av ett livsbaneperspektiv på befolkningsgeografiska processer
 
Färdighet och förmåga
4. Sammanställa och bearbeta geografiska data och genomföra en enklare befolkningsprognos
5. Författa en kortare skriftlig rapport (PM) i enlighet med givna instruktioner och tidsramar
6. Aktivt och självständigt bidra i seminariediskussioner

Värderingsförmåga och förhållningssätt
7. Urskilja och förhålla sig kritiskt till argument och påståenden angående befolkningsgeografiska frågor i samhällsdebatt och policy
 
Moment 2
Kunskap och förståelse
1. Redogöra för olika typer av och teoretiska perspektiv på migration
 
Färdighet och förmåga
2. Applicera ett livsbaneperspektiv på befolkningsgeografiska processer
3. Aktivt och självständigt bidra i seminariediskussioner

Värderingsförmåga och förhållningssätt
4. Problematisera användningen av olika demografiska kategorier
5. Urskilja och förhålla sig kritiskt till argument och påståenden angående befolkningsgeografiska frågor i samhällsdebatt och policy
 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier samt en övning som innebär egen bearbetning av data och författande av rapport. Delar av undervisningen kan komma att ges på engelska.

Examination

Examinationen sker genom följande prov:
 
Moment 1
Examinerande seminarier
Salstentamen
Skriftlig redovisning av självständigt fullföljd arbetsuppgift
 
Moment 2
Examinerande seminarier
Hemtentamen
 
På kursen ges betyget väl godkänd, godkänd eller underkänd. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. Omtentamen och övrig examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under två år efter vederbörande students förstagångsregistrering till kursen.

Betyg kan inte överklagas, d.v.s. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b §). Studenten kan vända sig till studierektor med en begäran om annan examinator.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Ansökningar om tillgodoräkningar handläggs av Examensenheten vid Studentcentrum, http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/. För närmare information se högskoleförordningen samt http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.
 

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år.

Litteratur

 • Giltig från: 2019 vecka 48

  Moment 1: Befolkningsgeografi i nationellt och globalt perspektiv I, 7,5 hp

  An introduction to population geographies : lives across space
  Barcus Holly R., Halfacree Keith, Nepp Ashley
  Abingdon, Oxon : Routledge : [2017] : xii, 397 pages :
  ISBN: 9780415569958
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vad ska man ha ett land till?: Matchning av bosättning, arbete och produktion för tillväxt
  Holm Einar, Karlsson Svante, Westin Kerstin, Strömgren Magnus
  VINNOVA : 2013 :
  http://URL: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-71027

  Sveriges Kommuner och Landsting. 2015. Urbanisering -Utmaningar för kommuner med växande och minskande befolkning
  Sveriges kommuner och landsting : 2015 :
  http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-308-6.pdf?issuusl=ignore

  World population Prospects. The 2015 revision
  FN (2015) :

  The Sustainable Development Goals Report
  FN(2016) :

  Demografi: befolkningsperspektiv på samhället
  Duvander Ann-Sofi, Turunen Jani
  Studentlitteratur : 2017 :

  Demografi : befolkningsperspektiv på samhället
  Duvander Ann-Zofie E., Turunen Jani
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 208 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11903-8
  Se Umeå UB:s söktjänst

  The making of Racial and Etnic Categories: Official Statistics Reconsidered
  Simon P, Piché V, Gagnong A
  Social Statistics and Ethnic Diversity : 2011 :
  http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-20095-8_1/fulltext.html

  Litteratur enligt lärares anvisningar kan tillkomma, t ex i anslutning till föreläsningar, seminarier, laborationer och övningar

  Moment 2: Befolkningsgeografi i nationellt och globalt perspektiv II, 7,5 hp

  Det blågula glashuset : strukturell diskriminering i Sverige : betänkande
  Stockholm : Fritzes offentliga publikationer : 2005 : 689, [5] s. :
  http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/61/88/bcbc2913.pdfz Fulltext
  ISBN: 91-38-22376-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  An Introduction to Population Geographies. Lives Across Space
  Barcus Holly. R., Halfacree Keith
  Taylor Francis Ltd : 2017 :

  Kategoriernas dilemman [Elektronisk resurs] : en kunskapsöversikt om kategorisering utifrån nationellt och etniskt ursprung i offentlig politik och forskning
  Strömblad Per, Myrberg Gunnar
  Stockholm : Delegationen för migrationsstudier (Delmi) : 2015 : 49 s. :
  Fritt tillgänglig via Delegationen för migrationsstudier (Delmi)

  Lundgren Jörum Emma
  Valet och vägen : en intervjustudie med nyanlända syrier i Sverige
  Stockholm : Delegationen för migrationsstudier (Delmi) : 2015 : 109 s. :
  ISBN: 978-91-88021-08-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Diversity statistics in the OECD
  Balestra C, Fleischer L
  . : 2018 :

  Andersson Rubert
  Migration och segregation–några reflektioner om dilemman och utmaningar: Ingår i Migration och socialförsäkringen: Rapport från forskarseminariet i Umeå 18–19 januari 2017.
  . : 2017 :

  Boendesegregation och områdespolitik–en introduktion.
  Andersson Rubert, Myrberg G, Bengtsson B
  . : 2015 :

  Litteratur enligt lärares anvisningar kan tillkomma, t ex i anslutning till föreläsningar, seminarier, laborationer och övningar.

 • Giltig från: 2018 vecka 7

  Moment 1: Befolkningsgeografi i nationellt och globalt perspektiv I, 7,5 hp

  An introduction to population geographies : lives across space
  Barcus Holly R., Halfacree Keith, Nepp Ashley
  Abingdon, Oxon : Routledge : [2017] : xii, 397 pages :
  ISBN: 9780415569958
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vad ska man ha ett land till?: Matchning av bosättning, arbete och produktion för tillväxt
  Holm Einar, Karlsson Svante, Westin Kerstin, Strömgren Magnus
  VINNOVA : 2013 :
  http://URL: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-71027

  Sveriges Kommuner och Landsting. 2015. Urbanisering -Utmaningar för kommuner med växande och minskande befolkning
  Sveriges kommuner och landsting : 2015 :
  http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-308-6.pdf?issuusl=ignore

  World population Prospects. The 2015 revision
  FN (2015) :

  The Sustainable Development Goals Report
  FN(2016) :

  Demografi: befolkningsperspektiv på samhället
  Duvander Ann-Sofi, Turunen Jani
  Studentlitteratur : 2017 :

  Demografi : befolkningsperspektiv på samhället
  Duvander Ann-Zofie E., Turunen Jani
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 208 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11903-8
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Litteratur enligt lärares anvisningar kan tillkomma, t ex i anslutning till föreläsningar, seminarier, laborationer och övningar

  Moment 2: Befolkningsgeografi i nationellt och globalt perspektiv II, 7,5 hp

  Who's afraid of population decline? A critical examination of its consequences. Population and development review
  Coleman D, Rowthorn R
  Population and development review, 37, 217-248 : 2011 :
  Läsanvisning: Åtkomlig via UBs artikeldatabaser

  Integrationsverket och Riksantikvarieämbetet
  Miljonprogram och Media.
  Integrationsverket och Riksantikvarieämbetet : 2000 :
  www.mkc.botkyrka.se/biblioteket/Publikationer/miljonprogram.pdf

  Det blågula glashuset : strukturell diskriminering i Sverige : betänkande
  Stockholm : Fritzes offentliga publikationer : 2005 : 689, [5] s. :
  http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/61/88/bcbc2913.pdfz Fulltext
  ISBN: 91-38-22376-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  The making of Racial and Etnic Categories: Official Statistics Reconsidered
  Simon P, Piché V, Gagnong A
  Social Statistics and Ethnic Diversity : 2011 :
  http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-20095-8_1/fulltext.html

  An Introduction to Population Geographies. Lives Across Space
  Barcus Holly. R., Halfacree Keith
  Taylor Francis Ltd : 2017 :

  Andersson Ruben
  Irreguljär migration och Europas gränskontroller : en etnografisk analys
  Stockholm : Delegationen för migrationsstudier (Delmi) : 2016 : 83 s. :
  Fritt tillgänglig via Delegationen för migrationsstudier (Delmi)
  ISBN: 978-91-88021-12-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  ). The Making of Racial and Ethnic Categories: Official Statistics Reconsidered. Patrick ur: Simon, P., Piché, V., & Gagnon, A. A. Social Statistics and Ethnic Diversity.
  Simon Victor Piché, Gagnon Amélie A
  . : 2015 :

  Kategoriernas dilemman [Elektronisk resurs] : en kunskapsöversikt om kategorisering utifrån nationellt och etniskt ursprung i offentlig politik och forskning
  Strömblad Per, Myrberg Gunnar
  Stockholm : Delegationen för migrationsstudier (Delmi) : 2015 : 49 s. :
  Fritt tillgänglig via Delegationen för migrationsstudier (Delmi)

  Syssner, J.
  Planning for shrinkage? Policy implications of demographic decline in Swedish municipalities.
  Ager : 2016 :

  Lundgren Jörum Emma
  Valet och vägen : en intervjustudie med nyanlända syrier i Sverige
  Stockholm : Delegationen för migrationsstudier (Delmi) : 2015 : 109 s. :
  ISBN: 978-91-88021-08-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Regeringen
  Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. 28 april 2016
  Regeringen : 2016 :
  Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

  Människohandel för tvångsarbete och exploatering av arbetskraft i Sverige: exempel från restaurang- och bärbranscherna.
  Vogiazides Louisa, Hedberg Vogiazides, Louisa och Hedberg, Charlotta (2014
  Östersjöstaternas Råds Aktionsgrupp mot Människohandel. Stockholm : 2014 :
  http://www.heuni.fi/material/attachments/heuni/projects/zP4QT9bUF/swedish_report.pdf

  Litteratur enligt lärares anvisningar kan tillkomma, t ex i anslutning till föreläsningar, seminarier, laborationer och övningar.

 • Giltig från: 2017 vecka 48

  Moment 1: Befolkningsgeografi i nationellt och globalt perspektiv I, 7,5 hp

  Demografins grunder
  Dribe Martin, Stanfors Maria
  1. uppl. : Stockholm : SNS förlag : 2005 : 91, [1] s. :
  ISBN: 91-7150-983-6z 91-7150-982-8
  Se Umeå UB:s söktjänst

  An Introduction to Population Geographies. Lives Across Space
  Barcus Holly. R., Halfacree Keith
  Taylor Francis Ltd : 2017 :

  Vad ska man ha ett land till?: Matchning av bosättning, arbete och produktion för tillväxt
  Holm Einar, Karlsson Svante, Westin Kerstin, Strömgren Magnus
  VINNOVA : 2013 :
  http://URL: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-71027

  Sveriges Kommuner och Landsting. 2015. Urbanisering -Utmaningar för kommuner med växande och minskande befolkning
  Sveriges kommuner och landsting : 2015 :
  http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-308-6.pdf?issuusl=ignore

  World population Prospects. The 2015 revision
  FN (2015) :

  The Sustainable Development Goals Report
  FN(2016) :

  Demografi: befolkningsperspektiv på samhället
  Duvander Ann-Sofi, Turunen Jani
  Studentlitteratur : 2017 :

  Litteratur enligt lärares anvisningar kan tillkomma, t ex i anslutning till föreläsningar, seminarier, laborationer och övningar

  Moment 2: Befolkningsgeografi i nationellt och globalt perspektiv II, 7,5 hp

  Who's afraid of population decline? A critical examination of its consequences. Population and development review
  Coleman D, Rowthorn R
  Population and development review, 37, 217-248 : 2011 :
  Läsanvisning: Åtkomlig via UBs artikeldatabaser

  Integrationsverket och Riksantikvarieämbetet
  Miljonprogram och Media.
  Integrationsverket och Riksantikvarieämbetet : 2000 :
  www.mkc.botkyrka.se/biblioteket/Publikationer/miljonprogram.pdf

  Det blågula glashuset : strukturell diskriminering i Sverige : betänkande
  Stockholm : Fritzes offentliga publikationer : 2005 : 689, [5] s. :
  http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/61/88/bcbc2913.pdfz Fulltext
  ISBN: 91-38-22376-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  The making of Racial and Etnic Categories: Official Statistics Reconsidered
  Simon P, Piché V, Gagnong A
  Social Statistics and Ethnic Diversity : 2011 :
  http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-20095-8_1/fulltext.html

  An Introduction to Population Geographies. Lives Across Space
  Barcus Holly. R., Halfacree Keith
  Taylor Francis Ltd : 2017 :

  Andersson Ruben
  Irreguljär migration och Europas gränskontroller : en etnografisk analys
  Stockholm : Delegationen för migrationsstudier (Delmi) : 2016 : 83 s. :
  Fritt tillgänglig via Delegationen för migrationsstudier (Delmi)
  ISBN: 978-91-88021-12-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  ). The Making of Racial and Ethnic Categories: Official Statistics Reconsidered. Patrick ur: Simon, P., Piché, V., & Gagnon, A. A. Social Statistics and Ethnic Diversity.
  Simon Victor Piché, Gagnon Amélie A
  . : 2015 :

  Kategoriernas dilemman [Elektronisk resurs] : en kunskapsöversikt om kategorisering utifrån nationellt och etniskt ursprung i offentlig politik och forskning
  Strömblad Per, Myrberg Gunnar
  Stockholm : Delegationen för migrationsstudier (Delmi) : 2015 : 49 s. :
  Fritt tillgänglig via Delegationen för migrationsstudier (Delmi)

  Syssner, J.
  Planning for shrinkage? Policy implications of demographic decline in Swedish municipalities.
  Ager : 2016 :

  Lundgren Jörum Emma
  Valet och vägen : en intervjustudie med nyanlända syrier i Sverige
  Stockholm : Delegationen för migrationsstudier (Delmi) : 2015 : 109 s. :
  ISBN: 978-91-88021-08-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Regeringen
  Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. 28 april 2016
  Regeringen : 2016 :
  Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

  Människohandel för tvångsarbete och exploatering av arbetskraft i Sverige: exempel från restaurang- och bärbranscherna.
  Vogiazides Louisa, Hedberg Vogiazides, Louisa och Hedberg, Charlotta (2014
  Östersjöstaternas Råds Aktionsgrupp mot Människohandel. Stockholm : 2014 :
  http://www.heuni.fi/material/attachments/heuni/projects/zP4QT9bUF/swedish_report.pdf

  Litteratur enligt lärares anvisningar kan tillkomma, t ex i anslutning till föreläsningar, seminarier, laborationer och övningar.

 • Giltig från: 2017 vecka 40

  Moment 1: Befolkningsgeografi i nationellt och globalt perspektiv I, 7,5 hp

  Demografins grunder
  Dribe Martin, Stanfors Maria
  1. uppl. : Stockholm : SNS förlag : 2005 : 91, [1] s. :
  ISBN: 91-7150-983-6z 91-7150-982-8
  Se Umeå UB:s söktjänst

  An Introduction to Population Geographies. Lives Across Space
  Barcus Holly. R., Halfacree Keith
  Taylor Francis Ltd : 2017 :

  Vad ska man ha ett land till?: Matchning av bosättning, arbete och produktion för tillväxt
  Holm Einar, Karlsson Svante, Westin Kerstin, Strömgren Magnus
  VINNOVA : 2013 :
  http://URL: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-71027

  Sveriges Kommuner och Landsting. 2015. Urbanisering -Utmaningar för kommuner med växande och minskande befolkning
  Sveriges kommuner och landsting : 2015 :
  http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-308-6.pdf?issuusl=ignore

  World population Prospects. The 2015 revision
  FN (2015) :

  The Sustainable Development Goals Report
  FN(2016) :

  Litteratur enligt lärares anvisningar kan tillkomma, t ex i anslutning till föreläsningar, seminarier, laborationer och övningar

  Moment 2: Befolkningsgeografi i nationellt och globalt perspektiv II, 7,5 hp

  Who's afraid of population decline? A critical examination of its consequences. Population and development review
  Coleman D, Rowthorn R
  Population and development review, 37, 217-248 : 2011 :
  Läsanvisning: Åtkomlig via UBs artikeldatabaser

  Integrationsverket och Riksantikvarieämbetet
  Miljonprogram och Media.
  Integrationsverket och Riksantikvarieämbetet : 2000 :
  www.mkc.botkyrka.se/biblioteket/Publikationer/miljonprogram.pdf

  Det blågula glashuset : strukturell diskriminering i Sverige : betänkande
  Stockholm : Fritzes offentliga publikationer : 2005 : 689, [5] s. :
  http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/61/88/bcbc2913.pdfz Fulltext
  ISBN: 91-38-22376-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  The making of Racial and Etnic Categories: Official Statistics Reconsidered
  Simon P, Piché V, Gagnong A
  Social Statistics and Ethnic Diversity : 2011 :
  http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-20095-8_1/fulltext.html

  An Introduction to Population Geographies. Lives Across Space
  Barcus Holly. R., Halfacree Keith
  Taylor Francis Ltd : 2017 :

  Andersson Ruben
  Irreguljär migration och Europas gränskontroller : en etnografisk analys
  Stockholm : Delegationen för migrationsstudier (Delmi) : 2016 : 83 s. :
  Fritt tillgänglig via Delegationen för migrationsstudier (Delmi)
  ISBN: 978-91-88021-12-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  ). The Making of Racial and Ethnic Categories: Official Statistics Reconsidered. Patrick ur: Simon, P., Piché, V., & Gagnon, A. A. Social Statistics and Ethnic Diversity.
  Simon Victor Piché, Gagnon Amélie A
  . : 2015 :

  Kategoriernas dilemman [Elektronisk resurs] : en kunskapsöversikt om kategorisering utifrån nationellt och etniskt ursprung i offentlig politik och forskning
  Strömblad Per, Myrberg Gunnar
  Stockholm : Delegationen för migrationsstudier (Delmi) : 2015 : 49 s. :
  Fritt tillgänglig via Delegationen för migrationsstudier (Delmi)

  Syssner, J.
  Planning for shrinkage? Policy implications of demographic decline in Swedish municipalities.
  Ager : 2016 :

  Lundgren Jörum Emma
  Valet och vägen : en intervjustudie med nyanlända syrier i Sverige
  Stockholm : Delegationen för migrationsstudier (Delmi) : 2015 : 109 s. :
  ISBN: 978-91-88021-08-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Regeringen
  Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. 28 april 2016
  Regeringen : 2016 :
  Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

  Människohandel för tvångsarbete och exploatering av arbetskraft i Sverige: exempel från restaurang- och bärbranscherna.
  Vogiazides Louisa, Hedberg Vogiazides, Louisa och Hedberg, Charlotta (2014
  Östersjöstaternas Råds Aktionsgrupp mot Människohandel. Stockholm : 2014 :
  http://www.heuni.fi/material/attachments/heuni/projects/zP4QT9bUF/swedish_report.pdf

  Litteratur enligt lärares anvisningar kan tillkomma, t ex i anslutning till föreläsningar, seminarier, laborationer och övningar.