Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Befolkningsgeografi, 15 hp

Engelskt namn: Population Geography

Denna kursplan gäller: 2017-10-09 och tillsvidare

Kurskod: 6KG005

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Prefekten, 2017-09-14

Reviderad av: Prefekten, 2017-11-07

Innehåll

Moment 1: Befolkningsgeografiska perspektiv och begrepp, 7,5 hp.
Momentet tar upp befolkningsgeografins grunder i förhållande till viktiga samhällsfrågor och introducerar ett livsbaneperspektiv i förhållande till såväl nationella som globala befolkningsfrågor. Kursen behandlar de demografiska grundkomponenterna, fertilitet, mortalitet och migration som relateras till teman som rör utveckling, miljö och hållbarhet, boendepreferenser, bosättningsmönster, befolkningstillväxt, avfolkning och hälsa. Momentet behandlar också centrala befolkningsgeografiska metoder och begrepp samt mer praktiska inslag kring insamling, bearbetning, analys och presentation av befolkningsdata.

Moment 2: Befolkningsgeografisk fördjupning del 2, 7,5 hp.
Momentet fördjupar kunskaperna i befolkningsgeografi, med särskilt fokus på migration. Specifika befolkningsgeografiska exempel analyseras utifrån befolkningsgeografisk och samhällsvetenskaplig teoribildning i relation till sociala kategorier såsom genus, klass och etnicitet. Här behandlas exempelvis aspekter på migration i olika former, åldrande befolkning och segregation. Vidare introduceras kritiska förhållningssätt till exempelvis migrationspolicy och tillämpande av demografiska kategorier.
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna;

Moment 1
Kunskap och förståelse
1. Redogöra för grundläggande demografiska begrepp och processer
2. Översiktligt beskriva befolkningsutvecklingen i Sverige och globalt
3. Förklara innebörden av ett livsbaneperspektiv på befolkningsgeografiska processer
 
Färdighet och förmåga
4. Sammanställa och bearbeta geografiska data och genomföra en enklare befolkningsprognos
5. Författa en kortare skriftlig rapport (PM) i enlighet med givna instruktioner och tidsramar
6. Aktivt och självständigt bidra i seminariediskussioner

Värderingsförmåga och förhållningssätt
7. Urskilja och förhålla sig kritiskt till argument och påståenden angående befolkningsgeografiska frågor i samhällsdebatt och policy
 
Moment 2
Kunskap och förståelse
1. Redogöra för olika typer av och teoretiska perspektiv på migration
 
Färdighet och förmåga
2. Applicera ett livsbaneperspektiv på befolkningsgeografiska processer
3. Aktivt och självständigt bidra i seminariediskussioner

Värderingsförmåga och förhållningssätt
4. Problematisera användningen av olika demografiska kategorier
5. Urskilja och förhålla sig kritiskt till argument och påståenden angående befolkningsgeografiska frågor i samhällsdebatt och policy

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier samt en övning som innebär egen bearbetning av data och författande av rapport. Delar av undervisningen kan komma att ges på engelska.

Examination

Examinationen sker genom följande prov:
 
Moment 1
Examinerande seminarier
Salstentamen
Skriftlig redovisning av självständigt fullföljd arbetsuppgift
 
Moment 2
Examinerande seminarier
Hemtentamen
 
På kursen ges betyget väl godkänd, godkänd eller underkänd. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. Omtentamen och övrig examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under två år efter vederbörande students förstagångsregistrering till kursen.

Betyg kan inte överklagas, d.v.s. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b §). Studenten kan vända sig till studierektor med en begäran om annan examinator.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Ansökningar om tillgodoräkningar handläggs av Examensenheten vid Studentcentrum, http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/. För närmare information se högskoleförordningen samt http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.
 

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 46

Moment 1: Befolkningsgeografi i nationellt och globalt perspektiv I, 7,5 hp

Demografins grunder
Dribe Martin, Stanfors Maria
1. uppl. : Stockholm : SNS förlag : 2005 : 91, [1] s. :
ISBN: 91-7150-983-6z 91-7150-982-8
Se bibliotekskatalogen Album

Sveriges Kommuner och Landsting. 2015. Urbanisering -Utmaningar för kommuner med växande och minskande befolkning
Sveriges kommuner och landsting : 2015 :
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-308-6.pdf?issuusl=ignore

Kategoriernas dilemman [Elektronisk resurs] : en kunskapsöversikt om kategorisering utifrån nationellt och etniskt ursprung i offentlig politik och forskning
Strömblad Per, Myrberg Gunnar
Stockholm : Delegationen för migrationsstudier (Delmi) : 2015 : 49 s. :
Fritt tillgänglig via Delegationen för migrationsstudier (Delmi)

UNFPA
State of World Population 2011. People and Possibilities in a World of 7 Billion,
UNFPA : 2011 :
http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2011/EN-SWOP2011-FINAL.pdf

Litteratur enligt lärares anvisningar kan tillkomma, t ex i anslutning till föreläsningar, seminarier, laborationer och övningar

Moment 2: Befolkningsgeografi i nationellt och globalt perspektiv II, 7,5 hp

Who's afraid of population decline? A critical examination of its consequences. Population and development review
Coleman D, Rowthorn R
Population and development review, 37, 217-248 : 2011 :
Läsanvisning: Åtkomlig via UBs artikeldatabaser

Population and Society
Holdsworth , Finney , Marschall , Norman
SAGE Publications Ltd. : 2013 :

Integrationsverket och Riksantikvarieämbetet
Miljonprogram och Media.
Integrationsverket och Riksantikvarieämbetet : 2000 :
www.mkc.botkyrka.se/biblioteket/Publikationer/miljonprogram.pdf

Det blågula glashuset : strukturell diskriminering i Sverige : betänkande
Stockholm : Fritzes offentliga publikationer : 2005 : 689, [5] s. :
http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/61/88/bcbc2913.pdfz Fulltext
ISBN: 91-38-22376-7
Se bibliotekskatalogen Album

The making of Racial and Etnic Categories: Official Statistics Reconsidered
Simon P, Piché V, Gagnong A
Social Statistics and Ethnic Diversity : 2011 :
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-20095-8_1/fulltext.html

Eimermann Marco
There and back again? : Dutch lifestyle migrants moving to rural Sweden in the early 21st century
Örebro : Institutionen för humaniora, utbildnings och samhällsvetenskap, Örebro universitet : 2013 : 101 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-30756
ISBN: 978-91-7668-968-4
Se bibliotekskatalogen Album

Migrations
Samers M, Conelly M
Routledge : 2017 :

An Introduction to Population Geographies. Lives Across Space
Barcus Holly. R., Halfacree Keith
Taylor Francis Ltd : 2017 :

Litteratur enligt lärares anvisningar kan tillkomma, t ex i anslutning till föreläsningar, seminarier, laborationer och övningar.