"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Befolkningshistoria, 7,5 hp

Engelskt namn: Population Studies

Denna kursplan gäller: 2018-02-26 och tillsvidare

Kurskod: 1HI018

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Historia: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-06-19

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2018-03-01

Innehåll

Det finns ett ömsesidigt och starkt förhållande mellan ett samhälles befolkningsförändringar och förändringar i ekonomi, tankesystem och samhällsinstitutioner. Förändringar av storleken och sammansättningen av ett samhälles befolkning avspeglar det föränderliga jämviktsförhållande som råder mellan tillgängliga resurser och människors beteenden och värderingar. Omvänt är befolkningens storlek och sammansättning av avgörande betydelse för vilka utvecklingsvägar som är möjliga vid varje given tidpunkt i ett samhälles historia.
Fokus för denna kurs är vad vi vet om de mekanismer som genererat befolkningsförändringar genom tiderna och hur befolkningsförändringarna i sin tur bidragit till att forma den långsiktiga samhällsutvecklingen. Studenter på kursen kommer uppnå en förståelse av befolkningsdynamik och viktiga historiska befolkningsförändringar så som de förändrade fertilitets- och mortalitetsmönstren i Sverige och västvärlden under de senaste 200 åren. Kursen ger också fördjupad kunskap om familjens sociala och demografiska historia och hur förändringar i ekonomi, institutioner och kulturella värden bidragit till nya former av familjerelaterade beteenden så som födelsekontroll. Drivkrafterna till den epidemiologiska transitionen samt sjukdomarnas och den offentliga sjukvårdens historia är därför viktiga inslag på kursen.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten:

Kunskap och förståelse:

  • visa kunskap om innebörden av grundläggande demografiska begrepp.
  • visa kunskap om befolkningsdynamik och kunna redogöra för huvuddragen i förändringarna i mortalitet och fertilitet i västvärlden under de senaste 200 åren.
  • visa förståelse av de teoretiska skillnaderna mellan några inflytelserika förklaringsmodeller till den första (industriella) demografiska transitionen.
  • visa förståelse av de teoretiska antaganden som ligger till grund för teorin om den andra (postindustriella) demografiska transitionen som lyfts fram som en förklaring till framväxten av ”lowest-low fertiltiy” inom delar av västvärlden sedan 1960-talet.

Färdighet och förmåga:

  • kunna använda sig av grundläggare demografiska begrepp i en analys av befolkningsdynamik.
  • visa förmåga att jämföra och bedöma styrkor och svagheter med olika demografiska modeller.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

  • kunna problematisera, utvärdera och kritiskt diskutera demografiska forskningsresultat.

Behörighetskrav

Univ: Historia C 30 högskolepoäng, eller motsvarande.
En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om kursen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker helt nätbaserat och kursen innehåller inga fysiska träffar.  Kursmaterial och annan information tillhandahålls genom en kurssajt i Cambro, där också seminarier och examinationer genomförs.

Studenter måste ha tillgång till en dator och en stabil internetuppkoppling.

Examination

Kursens examination består av seminarier och individuella skriftliga inlämningsuppgifter.  

På kursen som helhet, betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Slutbetyget på kursen är en sammanfattande bedömning av resultaten och beslutade först när alla obligatoriska delar är godkända. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie prov det finns en möjlighet att göra omprov inom två månader, samt ytterligare ett prov inom ett år, så kallat uppsamlingsprov.

Studerande som två gånger underkänt i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande av del av kurs eller hel kurs ställs till Umeå universitet, Studentcentrum/Examina. Blankett för tilldodoräknande hittas via http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 9

Course literature

Social change and health in Sweden. 250 years of politics and practice
Sundin Jan, Willner Sam
Swedish National Institute for Public Health : 2007 :
Fulltext
Obligatorisk
Läsanvisning: Pages 17-38, 81-209

Livi Bacci Massimo.
A concise history of world population
5th ed. : Oxford : Wiley-Blackwell : 2012. : 271 s. :
ISBN: 0470673206
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Therborn Göran
Between sex and power : family in the world, 1900-2000
London : Routledge : 2004 : 379 s. :
ISBN: 0-415-30078-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Plus ett urval av artiklar