"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Behandlingsforskning och klinisk utvärdering för psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 4 hp

Engelskt namn: Treatment research and clinical evaluation for the Masters Programme in Sports Psychology

Denna kursplan gäller: 2022-08-15 och tillsvidare

Kurskod: 2PS175

Högskolepoäng: 4

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2017-11-20

Reviderad av: Prefekten, 2021-12-14

Innehåll

Kursen skall ge kunskaper om behandlingsforskning och praktikbaserad klinisk utvärdering av behandlingsinsatser. Modeller och metoder för utvärdering och uppföljning presenteras och problematiseras. Metaanalys, evidensbegreppet, RCT och olika utfallsmått belyses.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
*    redogöra för evidensbegreppets innebörd och användning i den kliniska psykologin
*    redogöra för vetenskapliga metoder för att etablera och utvärdera evidens för en klinisk metod

Färdighet och förmåga
*    inhämta kunskap om aktuellt forsknings- och evidensläge för kliniska problem och baserat på detta kunna rekommendera relevanta åtgärder.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    värdera resultat och slutsatser i relation till mätinstruments kvalitet, studiers upplägg och genomförande
*    utifrån befintligt forskningsläge värdera evidens avseende psykologisk behandling för de vanligaste kliniska tillstånden med ett intersektionellt perspektiv inkluderat

Behörighetskrav

Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

För att delta i kursen krävs att man är antagen till psykologprogrammet med inriktning mot idrott. Kursen läses i den kronologiska ordning den ges på programmet.

Beslut om avvikelse från villkor på kursen fattas av berörd studierektor.

Undervisningens upplägg

Undervisningsformer varierar. Kursen bygger i stor utsträckning på självständigt arbete med inslag av föreläsningar och seminarier. Undervisningen kan innehålla nätbaserade inslag.

Rätten att erhålla undervisning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. Kursen kan ges på svenska och/eller engelska.

Examination

Formerna för att examinera studenternas kunskaper sker genom muntliga redovisningar samt skriftliga uppgifter enskilt och i grupp. Muntliga redovisningar kan komma att ske både på Campus och online.
Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska examinator, i samråd med kursansvarig lärare och studievägledare, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 33

Bergin and Garfield's Handbook of Psychotherapy and Behavior Change
Louis G. Castonguay , Wolfgang Lutz , Michael Barkham
Wiley : 2021 :
Obligatorisk

Sundell Knut
Att göra effektutvärderingar
1. uppl. : Stockholm : Gothia : 2012 : 583 s. :
ISBN: 9789172058385
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: Finns elektroniskt: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/evidensbaserad-praktik-att-gora-effektutvarderingar.pdf