"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Berättande i konstnärlig praktik, 15 hp

Engelskt namn: Storytelling in artistic practice

Denna kursplan gäller: 2023-02-13 och tillsvidare

Kurskod: 1FK103

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fri konst: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Konsthögskolan

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2023-01-12

Innehåll

Kursen behandlar teoretiska och praktiska grunder för muntlig och visuell presentation och kommunikation inom fältet: Berättande i konstnärlig praktik. Under kursen genomför studenterna, med utgångspunkt i studentens individuella konstnärliga praktik, en mindre berättarföreställning i grupp. Under kursen arbetar de studerande självständigt och i grupp under handledning. Kursen är indelad i två moduler.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten, inom det konstnärliga fältet berättande i konstnärlig praktik, kunna

  • redovisa praktiska och teoretiska grunder
  • arbeta med olika metoder och processer
  • i grupp planera, genomföra och utvärdera en mindre berättarföreställning
  • muntligt och/ eller skriftligt kunna beskriva ens egna arbetsprocesser

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt godkända arbetsprover.

Undervisningens upplägg

Kursen bedrivs i form av lektioner, seminarier och individuellt arbete under handledning.

Undervisningens tyngdpunkt ligger på ett grupparbete som löper över hela kursen. Den sker genom grupphandledning där arbetet med den avslutande berättarföreställningen handleds, diskuteras och redovisas. 

Genusperspektivet är en viktig del av utbildningen och kursen bedrivs på ett sådant sätt att både kvinnor och mäns erfarenheter, kunskap, historia samt betydelsen av dessa synliggörs och sätts i perspektiv både teoretiskt och praktiskt. Kursen bedrivs även på ett sådant sätt att hållbarhet synliggörs som en aspekt av den konstnärliga praktiken och uppmärksammas även den både teoretiskt och praktiskt.

Särskilt skriftligt material kan komma att delas ut under kursen.

Undervisning sker på svenska.

Examination

Studenten examineras kontinuerligt under kursens gång genom bedömning i seminarier där konstnärligt arbete och process presenteras och diskuteras muntligt både individuellt och i grupp. Kursen examineras även genom en presentation, i slutet av sommaren, av en under kursen framställd muntlig och konstnärligt gestaltad berättarföreställning.

Modul 1 (7,5 hp): Seminariedeltagande med muntlig och praktisk uppgift samt skriftlig inlämningsuppgift i form av synopsis inför berättarföreställning. 

Modul 2 (7,5 hp): Seminariedeltagande med muntlig uppgift i form av berättarföreställning.

På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd. För studerande som inte godkänts vid ordinarie provtillfälle anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle inom två månader samt ett uppsamlingsprov inom ett år.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till prefekten för Konsthögskolan Umeå.

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserar på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information, se http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.