"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Berättandets betydelser i folklore, livshistoria och vardagligt berättande, 7,5 hp

Engelskt namn: Narratives and Their Meanings

Denna kursplan gäller: 2023-01-16 och tillsvidare

Kurskod: 1ET064

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Etnologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-09-09

Innehåll

Kursen behandlar vardagligt berättande i muntliga och medierade former med utgångspunkt i etnologisk forskning. Särskilt studeras berättandets betydelse för kultur och identitet, berättandets användning i olika former och syften samt bakgrund i folklig tradition. Studenten övar sig i dokumentation och analys av berättelser och kvalitativ intervjumetodik.
 
Följande moduler ingår i kursen:  
 
Modul 1: Vardagligt berättande och folklore (3,5 hp)
Everyday narrating and folklore
Modulen behandlar samtal och berättande i vardagliga situationer samt både traditionell och modern folklore.

Modul 2: Livshistoriskt berättande (4 hp)
Life narrating
Modulen behandlar livshistoriskt berättande, inklusive boteberättande, i både muntliga och medierade former, samt intervju som metod.

Förväntade studieresultat

För att bli godkänd på kursen ska studenten kunna:

  • redogöra för och analysera olika former av personligt vardagligt berättande och beskriva
  • redogöra för och jämföra hur berättelser används i vardagsliv och i olika medier
  • analysera hur kulturbundna värderingar uttrycks och förhandlas i dessa berättelser
  • använda metoder för dokumentation av olika sorters berättelser, både muntliga och medierade
  • analysera berättelser inom populärkultur och sociala medier
  • förbereda, genomföra, transkribera och tolka en livshistorisk intervju

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges via lärplattform på internet. Undervisningen består av introduktioner på kurswebben, litteraturstudier och individuella arbetsuppgifter.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.

Examination

Kursen examineras genom skriv- och dokumentationsuppgifter samt hemskrivningsuppgifter (essäer över kurslitteraturen). Uppgifterna läggs fortlöpande upp på lärplattform under kursens gång. Bedömningen skall enligt högskoleförordningen vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske för kursen i sin helhet. Examination sker enligt graderna (VG) Väl godkänd, (G) Godkänd och (U) Underkänd. Hemskrivningsperiodens inlämningsdatum gäller som tentamensdatum. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som registrerats på en kurs och som har varit aktiv på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.
 
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delmoment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på moduler om minst 7.5 hp.
 
Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll, t.ex. 1ET029 Etnologi A - kultur, berättelser, ritualer 30 hp, 1ET034 Etnologi A1: Kulturanalys och berättande 15 hp eller 1ET017 Berättandets betydelser 7,5 hp. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 3

Litteratur

Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

Arvidsson Alf
Folklorens former
Lund : Studentlitteratur : 1999 : 253 s. :
ISBN: 91-44-00733-7 ; 320:00
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Elektronisk resurs på lärplattform. Valda delar.

Arvidsson Alf
Livet som berättelse : studier i levnadshistoriska intervjuer
Lund : Studentlitteratur : 1998 : 121 s. :
ISBN: 91-44-00527-X
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Elektronisk resurs på lärplattform.

Jansson Hanna
Med tanke på läsarna. Resebloggandets narrativa och sociala balansgång
Tidskrift för kulturforskning, volym 18, nr 1. : 2019 :
Obligatorisk

Narrating, doing, experiencing : Nordic folkloristic perspectives
Kaivola-Bregenhøj Annikki, Klein Barbro, Palmenfelt Ulf
Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura : 2006 : 185 s. :
ISBN: 9517467265
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar. Finns som Open Access via UB: https://search.ub.umu.se/discovery/fulldisplay?docid=cdi_oapen_doabooks_31191&context=PC&vid=46UMEA_INST:UmUB&lang=sv&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=any,contains,Narrating,%20Doing,%20Experiencing&mode=Basic

Glitterspray & 99 andra klintbergare
Klintberg Bengt af, Malmström Bengt
Stockholm : Atlantis : 2005 : 319, [1] s. :
ISBN: 91-7353-045-X (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Blogging Family-like Relations when visiting Theme and Amusement Parks [Elektronisk resurs] : The Use of Children in Displays Online
Lindgren Anne-Li, Sparrman Anna
Linköping University Electronic Press : 2014 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-111431
Obligatorisk

Folkloristikens aktuella utmaningar : vänbok till Ulf Palmenfelt
Palmenfelt Ulf, Ronström Owe, Drakos Georg, Engman Jonas
Visby : Högskolan på Gotland : 2013 : 286 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hgo:diva-1774
ISBN: 9789186343156
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Winroth AnnCristin
Boteberättelser : en etnologisk studie av boteprocesser och det omprövande patientskapet
Institutionen för kultur- och medier : 2004 :
http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:143238
Obligatorisk
Läsanvisning: Valda delar

Artiklar enligt lärares anvisning kan tillkomma.

Referenslitteratur

Etnologiskt fältarbete
Kaijser Lars, Öhlander Magnus
2., [omarb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 296 s. :
ISBN: 978-91-44-05852-8
Se Umeå UB:s söktjänst

Vår tids folkkultur
Klintberg Bengt af, Palmenfelt Ulf
Stockholm : Carlsson : 2008 : 254 s. :
ISBN: 978-91-7331-059-8
Se Umeå UB:s söktjänst