Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Berättandets betydelser, 7,5 hp

Engelskt namn: Narratives and Their Meanings

Denna kursplan gäller: 2021-01-18 och tillsvidare

Kurskod: 1ET017

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Etnologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2008-06-02

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2020-08-31

Innehåll

Kursen behandlar vardagligt berättande i muntliga och medierade former med utgångspunkt i etnologisk forskning. Särskilt studeras dess betydelse för kultur och identitet, berättandets användning i olika former och syften samt bakgrund i folklig tradition. Studenten övar sig i dokumentation och analys av berättelser och kvalitativ intervjumetodik.

Förväntade studieresultat

För att bli godkänd på kursen ska studenten kunna:
 • redogöra för och analysera olika former av personligt vardagligt berättande och beskriva hur kulturbundna värderingar uttrycks i dessa berättelser
 • redogöra för och jämföra hur berättelser används i vardagsliv och i olika medier
 • använda metoder för dokumentation av olika sorters berättelser, både muntliga och medierade
 • förbereda, genomföra, transkribera och tolka en intervju
 • analysera berättelser inom populärkultur och sociala medier

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges via lärplattform på internet. Undervisningen består av introduktioner på kurswebben, litteraturstudier och individuella arbetsuppgifter.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.

Examination

Kursen examineras genom skriv- och dokumentationsuppgifter samt hemskrivningsuppgifter (essäer över kurslitteraturen). Uppgifterna läggs fortlöpande upp på lärplattform under kursens gång. Bedömningen skall enligt högskoleförordningen vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske för kursen i sin helhet. Examination sker enligt graderna (VG) Väl godkänd, (G) Godkänd och (U) Underkänd. Hemskrivningsperiodens inlämningsdatum gäller som tentamensdatum. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  
Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som registrerats på en kurs och som har varit aktiv på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll, t.ex. 1ET029 Etnologi A - kultur, berättelser, ritualer 30 hp eller 1ET034 Etnologi A1: Kulturanalys och berättande 15 hp. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

-

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 3

  Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

  Arvidsson Alf
  Folklorens former
  Lund : Studentlitteratur : 1999 : 253 s. :
  ISBN: 91-44-00733-7 ; 320:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Elektronisk resurs på lärplattform. Valda delar.

  Arvidsson Alf
  Livet som berättelse : studier i levnadshistoriska intervjuer
  Lund : Studentlitteratur : 1998 : 121 s. :
  ISBN: 91-44-00527-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Elektronisk resurs på lärplattform.

  Jansson Hanna
  Med tanke på läsarna. Resebloggandets narrativa och sociala balansgång
  Tidskrift för kulturforskning, volym 18, nr 1. : 2019 :
  Obligatorisk

  Narrating, doing, experiencing : Nordic folkloristic perspectives
  Kaivola-Bregenhøj Annikki, Klein Barbro, Palmenfelt Ulf
  Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura : 2006 : 185 s. :
  ISBN: 9517467265
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar. Finns som Open Access via UB: https://search.ub.umu.se/discovery/fulldisplay?docid=cdi_oapen_doabooks_31191&context=PC&vid=46UMEA_INST:UmUB&lang=sv&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Primo%20Central&tab=Everything&query=any,contains,Narrating,%20Doing,%20Experiencing&mode=Basic

  Glitterspray & 99 andra klintbergare
  Klintberg Bengt af, Malmström Bengt
  Stockholm : Atlantis : 2005 : 319, [1] s. :
  ISBN: 91-7353-045-X (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Blogging Family-like Relations when Visiting Theme and Amusement Parks: : The Use of Children in Displays Online
  Lindgren Anne-Li, Sparrman Anna
  Ingår i:
  Culture Unbound Volume 6, Editorial [Elektronisk resurs]
  2014-02-20T01:00:00+01:00 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Finns som elektronisk resurs via UB.

  Folkloristikens aktuella utmaningar : vänbok till Ulf Palmenfelt
  Palmenfelt Ulf, Ronström Owe, Drakos Georg, Engman Jonas
  Visby : Högskolan på Gotland : 2013 : 286 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hgo:diva-1774
  ISBN: 9789186343156
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Winroth AnnCristin
  Boteberättelser : en etnologisk studie av boteprocesser och det omprövande patientskapet
  Umeå : Institutionen för kultur och medier : 2004 : 236 s. :
  urn:nbn:se:umu:diva-360
  ISBN: 91-7305-764-9 (korr)z 91-7105-764-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar. Finns som e-bok: http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:143238

  Artiklar enligt lärares anvisning kan tillkomma.

  Referenslitteratur

  Etnologiskt fältarbete
  Kaijser Lars, Öhlander Magnus
  2., [omarb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 296 s. :
  ISBN: 978-91-44-05852-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vår tids folkkultur
  Klintberg Bengt af, Palmenfelt Ulf
  Stockholm : Carlsson : 2008 : 254 s. :
  ISBN: 978-91-7331-059-8
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2021 vecka 3

  Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

  Arvidsson Alf
  Folklorens former
  Lund : Studentlitteratur : 1999 : 253 s. :
  ISBN: 91-44-00733-7 ; 320:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Elektronisk resurs på lärplattform. Valda delar.

  Arvidsson Alf
  Livet som berättelse : studier i levnadshistoriska intervjuer
  Lund : Studentlitteratur : 1998 : 121 s. :
  ISBN: 91-44-00527-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Elektronisk resurs på lärplattform.

  Jansson Hanna
  Med tanke på läsarna. Resebloggandets narrativa och sociala balansgång
  Tidskrift för kulturforskning, volym 18, nr 1. : 2019 :
  Obligatorisk

  Glitterspray & 99 andra klintbergare
  Klintberg Bengt af, Malmström Bengt
  Stockholm : Atlantis : 2005 : 319, [1] s. :
  ISBN: 91-7353-045-X (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vår tids folkkultur
  Klintberg Bengt af, Palmenfelt Ulf
  Stockholm : Carlsson : 2008 : 254 s. :
  ISBN: 978-91-7331-059-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Blogging Family-like Relations when Visiting Theme and Amusement Parks: : The Use of Children in Displays Online
  Lindgren Anne-Li, Sparrman Anna
  Ingår i:
  Culture Unbound Volume 6, Editorial [Elektronisk resurs]
  2014-02-20T01:00:00+01:00 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Finns som elektronisk resurs via UB.

  Folkloristikens aktuella utmaningar : vänbok till Ulf Palmenfelt
  Palmenfelt Ulf, Ronström Owe, Drakos Georg, Engman Jonas
  Visby : Högskolan på Gotland : 2013 : 286 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hgo:diva-1774
  ISBN: 9789186343156
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Winroth AnnCristin
  Boteberättelser : en etnologisk studie av boteprocesser och det omprövande patientskapet
  Umeå : Institutionen för kultur och medier : 2004 : 236 s. :
  urn:nbn:se:umu:diva-360
  ISBN: 91-7305-764-9 (korr)z 91-7105-764-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar. Finns som e-bok: http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:143238

  Artiklar enligt lärares anvisning kan tillkomma.

  Referenslitteratur

  Etnologiskt fältarbete
  Kaijser Lars, Öhlander Magnus
  2., [omarb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 296 s. :
  ISBN: 978-91-44-05852-8
  Se bibliotekskatalogen Album