Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Berättarteknik, 7,5 hp

Engelskt namn: Computer Based Narration

Denna kursplan gäller: 2017-01-09 och tillsvidare

Kurskod: 5EL062

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medieteknik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2008-01-17

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-09-29

Innehåll

I kursen skall den studerande tillägna sig kunskaper och färdigheter i muntlig och skriftlig kommunikation och dramatiskt berättande. Kursen behandlar nödvändiga teorier och tekniker för kombination av tal, ljud, bild, text och form till en presentation anpassad efter mottagaren, tillgänglig teknik, sammanhang och syfte. Dramaturgi (berättarteknik), med avsikt att skapa intresse, känsla och reaktioner behandlas.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
- skriva en rapport korrekt uppställd enligt språkverkstans mall,
- förklara varför och på vilket sätt ett vardagsföremål är felaktigt designat med motivering från kurslitteraturen,
- designa och konstruera en enkel hemsida med ett tydligt säljbudskap mot en specifik kundgrupp,
- spela in och redigera ljud som tillsammans bildar en berättelse om en specifik person,
- skriva ett enklare manus för en multimediaproduktion inklusive layout och storyboard,
- skapa en kort skräckfilm med en tydlig målgrupp,
- planera och genomföra muntliga redovisningar.

Behörighetskrav

Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet 8/A8)

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupparbeten och projektarbeten.
Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Experimentellt arbete utgör ett fundamentalt inslag, i kursen ingår 1 individuell laboration, 1 individuell presentation samt 3 gruppvisa laborationer och 3 gruppvisa redovisningar.

Examination

Kunskapsredovisning sker fortlöpande i samband med undervisningen genom skriftliga rapporter, presentationer och grupparbeten. Examination sker individuellt genom att examinator bedömer studentens skriftliga rapporter, presentationer samt studentens praktiska arbete. På skriftliga, individuella rapporter, gruppvisa protokoll och presentationer sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga obligatoriska delmoment är godkända. På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Betyget på hela kursen sätts genom bedömning av studenternas arbeten, presentationer, gruppvisa protokoll samt skriftliga rapporter. För att erhålla betyget Godkänd (3) på kursen krävs att den studerande erhållit minst betyget Godkänd (G) på samtliga obligatoriska delmoment. För att erhålla Icke utan beröm godkänd (4) på kursen krävs att den studerande erhållit betyget Godkänd (G) på samtliga obligatoriska delmoment samt haft betyget (VG) på minst två arbetsuppgifter. För att erhålla Med beröm godkänd (5) på kursen krävs att den studerande erhållit betyget Godkänd (G) på samtliga obligatoriska moment samt haft betyget (VG) på minst tre arbetsuppgifter. Studerande som godkänts vid ett prov får ej undergå förnyat prov för ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att ansöka om att få en annan examinator utsedd (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.