Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Beröringsfria mätmetoder, 7,5 hp

Engelskt namn: Non-Invasive Measurement Techniques

Denna kursplan gäller: 2018-09-24 och tillsvidare

Kurskod: 5FY197

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-06-26

Innehåll

Kursen behandlar optiska, induktiva, kapacitiva och akustiska beröringsfria mätmetoder. Särskild vikt läggs vid: (i) optiska metoder för mätning av storheter som läge, avstånd, förflyttning, hastighet, vibrationer, och brytningsindex, (ii) induktiva, kapacitiva och akustiska metoder för materialanalys och mätning av storheter som läge, hastighet, vinkel, tjocklek, elektrisk konduktivitet, magnetiskt flöde, vätskeflöde, tryck och temperatur. Förutom att ge formella kunskaper om beröringsfria mätmetoder syftar kursen till att ge varje student laboratorievana och erfarenhet av att utföra längre uppgifter i självständig form. Kursen innehåller obligatoriska experimentella projektarbeten. Kursen omfattar ett teorimoment om 4 hp och ett laborationsmoment om 3,5 hp.

Förväntade studieresultat

För att uppfylla målen för kunskap och förståelse ska den studerande efter genomgången kurs kunna:
 
 • definiera och ingående redogöra för optiska mättekniker för beröringsfria mätningar av läge, avstånd, förflyttning, hastighet, vibrationer, och brytningsindex
 • ge en fördjupad förklaring om induktiva, kapacitiva och akustiska mättekniker för beröringsfri materialanalys och mätning av läge, hastighet, vinkel, tjocklek, elektrisk konduktivitet, magnetiskt flöde, vätskeflöde, tryck och temperatur
 • självständigt implementera kunskaper om instrumentering, t.ex. för ljuskällor och detektorer, datainsamling och dataanalys.

För att uppfylla målen för färdighet och förmåga ska den studerande efter genomgången kurs kunna:
 
 • visa förmåga att självständigt planera och med adekvata metoder genomföra experimentella arbetsuppgifter
 • lösa avancerade uppgifter i laboratoriemiljö
 • självständigt konstruera elektroniska system och datainsamlingssystem
 • skriva vetenskapliga rapporter
 • muntligt redovisa resultat av vetenskapligt arbete.

För att uppfylla målen för värdering och förhållningssätt ska den studerande efter genomgången kurs kunna:
 
 • genomföra ett självständigt projektarbete
 • samarbeta med andra personer
 • kritiskt resonera kring och värdera sin egen insats i laborations- och projektarbete
 • på ett korrekt sätt citera andras vetenskapliga arbete
 • uppvisa medvetenhet om etiska aspekter på vetenskapligt arbete som t.ex. ett korrekt förhållningssätt till fusk och plagiat.

Behörighetskrav

Univ: Tidigare högskolestudier om minst 90 högskolepoäng inklusive Vågfysik och optik, 6 hp, Kvantfysik, 4,5 hp, samt Fysikalisk mätteknik, 7,5 hp, eller motsvarande. Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier samt Engelska A/5. Krav på svenska gäller endast om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar samt handledning vid laborationer och projektarbeten. Kursen innehåller obligatoriska experimentella moment bestående av fyra veckolånga laboratoriebaserade projekt. Utöver schemalagda aktiviteter förutsätts även individuellt arbete med kursmaterialet.

Examination

Examinationen på kursens teorimoment sker individuellt i form av en skriftlig salstentamen vid kursens slut. På skriftlig salstentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Examinationen på kursens laborationsmoment sker individuellt genom skriftliga rapporter och muntliga redovisningar. På skriftliga rapporter och på muntliga redovisningar sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).

På hela kursen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar, med vikt i proportion till storleken på kursens moment, och sätts först när alla moment är godkända. Den som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för fysik. För mer information, se Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå, dnr: FS 1.1.2-553-14.

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter den tidigare kursen Beröringsfria mätmetoder 7,5 hp (5FY169) och kan inte tas med i examen tillsammans med denna. I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur