Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Beslutsteori och artificiell intelligens, 7,5 hp

Engelskt namn: Decision theory and artificial intelligence

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 1FL124

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Filosofi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-01-28

Innehåll

Den här kursen är en introduktion till några centrala frågor inom beslutsteori och deras relation till artificiell intelligens (AI). I takt med att allt fler beslut tas av artificiella system blir frågor om vad som utmärker bra beslutsfattande mer relevanta. Automatiserade system har ett brett spektrum av tillämpningsområden, från självkörande bilar till schackdatorer. Vad kan sådana system säga oss om bra beslutsfattande, och vad kan traditionell beslutsteori säga oss om sådana system? Kursen introducerar traditionella beslutsteoretiska verktyg och modeller, och diskuterar deras betydelse för centrala frågor inom den artificiella intelligensens filosofi.   

Kursen ges på engelska och tidigare erfarenheter av logik, kognitionsvetenskap och/eller beslutsteori rekommenderas men är inget krav.   

Efter att ha skisserat några av huvuddragen inom beslutsteori kommer vi att utforska frågorna: vad kan filosofer som bedriver forskning inom AI-området lära sig av de som arbetar med beslutsteori, och vad kan beslutsteoretiker lära sig från den kontinuerliga utvecklingen av AI?    

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs 

Kunskap och förståelse: 
  • ha en grundläggande förståelse av beslutsteoretiska begrepp. 
  • ha en grundläggande förståelse av beslutsteoretiska problem i relation till AI. 
 
Färdighet och förmåga: 
  • kunna applicera beslutsteoretiska verktyg på frågor som rör AI. 
  • kunna diskutera ansatser inom normativ beslutsteori och beslutsteoretiska problem på ett kritiskt och självständigt sätt. 
  • ha visat förmåga att skriftligt redovisa sina kunskaper. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt: 
  • ha visat förmåga att kritiskt reflektera över centrala frågor inom normativ beslutsteori och AI. 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar tre seminarier. Om kursen ges online kommer all undervisning att vara nätbaserad och studenter förväntas då ha tillgång till en dator och en stabil internetanslutning.

Examination

Examinationen utgörs av aktivt deltagande i seminarierna och skriftliga inlämningsuppgifter. För de skriftliga proven ges betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. För seminarierna ges betygen Underkänd och Godkänd. För godkänt seminariedeltagande krävs aktivt deltagande på samtliga seminarier på momentet. 

Betygsskalan för kursen består av betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. För betyget Godkänd på hela kursen krävs betyget Godkänd på de skriftliga proven och seminarierna. För att få Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande skall ha uppnått Väl godkänd på en majoritet av de skriftliga proven samt Godkänt på seminarierna. 

För de studerande som inte godkänts vid ett ordinarie provtillfälle anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.  

Studerande som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära att en ny examinator utses till kommande omprov om inte särskilda skäl talar emot det.   

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.  

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs inte inkluderas tillsammans med en annan kurs med liknande innehåll. Vid osäkerhet bör studenten konsultera studierektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå Universitet.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

Obligatorisk litteratur

Artiklar tillkommer (tillgängliga via Canvas)

Referenslitteratur

Peterson Martin
An introduction to decision theory
2. ed. : Cambridge : Cambridge University Press : 2017 : x, 339 s. :
ISBN: 9781107151598
Se bibliotekskatalogen Album