Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Beslutsteori och riskfilosofi, 7,5 hp

Engelskt namn: Decision theory and philosophy of risk

Denna kursplan gäller: 2020-02-03 och tillsvidare

Kurskod: 1FL111

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Filosofi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-06-28

Innehåll

Inom denna kurs introduceras grundläggande beslutsteoretiska samt riskfilosofiska verktyg och frågeställningar.  

Beslutsteori, i dess vidaste bemärkelse, är teorin om beslut. Inom deskriptiv beslutsteori studeras frågor om hur beslutsfattande går till i praktiken. Inom normativ beslutsteori studeras vad som kännetecknar rationellt beslutfattande. I kursen studeras olika ansatser inom normativ beslutsteori med ett särskilt fokus på frågor om risk och beslut under osäkerhet. Kursen introducerar formella verktyg för att analysera beslutssituationer, teorier om rationellt handlande under risk och osäkerhet, samt beslutsteoretiska och riskfilosofiska problem.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs 

Kunskap och förståelse: 
  • ha en grundläggande förståelse av beslutsteoretiska begrepp, 
  • ha en grundläggande förståelse av beslutsteoretiska problem, 
  • ha en grundläggande förståelse av frågor i riskfilosofi, 
Färdighet och förmåga: 
  • kunna använda sig av beslutsteoretiska verktyg för att analysera beslutssituationer, 
  • kunna diskutera ansatser inom normativ beslutsteori och beslutsteoretiska problem på ett kritiskt och självständigt sätt, 
  • ha förmåga att muntligt och skriftligt redovisa sina kunskaper, 
Värderingsförmåga och förhållningssätt: 
  • ha förmåga att kritiskt reflektera över centrala frågor inom normativ beslutsteori och riskfilosofi. 

Behörighetskrav

Filosofi B för programmet i filosofi och samhällsanalys, med godkänt resultat på minst 22,5 hp, eller motsvarande förkunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Examination

Examinationen utgörs av skriftliga prov (vilket kan inkludera t.ex. prov med flervalsfrågor) samt aktivt deltagande i seminarier. Betygsskalan för kursen består av betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. Betyg på hela kursen sätts först när samtliga delar av examinationen är minst godkända. Helkursbetyget sätts utifrån en helhetsbedömning av resultaten på de olika delarna av examinationen.  

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studenternas tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.  

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.  

För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. 

Studerande som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära att annan examinator utses för att bestämma betyg, om inte särskilda skäl talar emot det. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Övriga föreskrifter

Kursen ingår som obligatorisk kurs i kandidatprogrammet i filosofi och samhällsanalys.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 4

Litteraturen består av texter som finns tillgängliga i elektronisk form vid kursstart