Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Beteendeförändring och arbetslivsinriktad rehabilitering, 7,5 hp

Engelskt namn: Behavioral change and vocational rehabilitation

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 2PS272

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsliv och hälsa: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2020-03-11

Reviderad av: Prefekten, 2020-05-14

Innehåll

I rehabiliteringsarbetet krävs ofta en förändring i beteendet, men att ändra beteendet är svårt. Kursen har till syfte att öka förståelsen för varför beteendeförändring är så svårt och hur man kan underlätta detta. Tekniker för beteendeförändring liksom beteendemodeller kommer att diskuteras och kunskap om motiverande samtal (MI) kommer att fördjupas. Dessutom kommer kursen ta upp beteendevetenskapliga aspekter av arbetslivsinriktad rehabilitering.

Förväntade studieresultat

Efter kursen ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
o    Definiera begreppet beteendeförändring och diskutera det utifrån olika teorier
o    Redogöra för begreppet arbetslivsinriktad rehabilitering

Färdighet och förmåga
o    Skapa ett MI-baserat rehabiliteringsprogram med avsikt att förändra beteende

Värderingsförmåga och förhållningssätt
o    Jämföra och kritiskt värdera olika teorier om beteendeförändring
o    Kritiskt värdera teorier om beteendeförändring utifrån social kategorisering
o    Utvärdera ett rehabiliteringsprogram

Behörighetskrav

180 hp med minst 90 hp inom ämnena studie- yrkesvägledning, beteendevetenskap och/eller samhällsvetenskap.

En B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker på heldistans och halvfart. Vissa träffar kan förekomma på campus. Undervisningen består av inspelade föreläsningar, online-seminarier och grupparbeten.
Eftersom undervisningen sker digitalt krävs dator och tillgång till internet. Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examination sker genom hemtentamen och rapportskrivning.
*    Hemtentamen examineras som individuell prestation och grupparbetet examineras som grupprestation i form av en rapport. Komplettering av examinationen anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum tidigast inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet och senast två månader efter ordinarie examination. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet.
*    All examination sker skriftligt.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när alla examinerande inslag är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare kontakta studierektor. Studierektor ska skyndsamt fatta beslut om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.