Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Beteendevetenskap och fysioterapi, 7,5 hp

Engelskt namn: Behavioural science and physiotherapy

Denna kursplan gäller: 2014-08-25 och tillsvidare

Kurskod: 3FT203

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysioterapi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för fysioterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2014-04-23

Innehåll

Kursen omfattar psykologiska teorier i vården, utvecklingspsykologi, utvecklingskriser, traumatiska kriser, könssocialisation, hälsa och ohälsa i ett psykosomatiskt perspektiv, motivation och beteendeförändringar. Vidare ingår professionell hållning, empati, interaktion, samtalsmetodik och kroppsmedvetandeträning.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • beskriva några grundläggande psykologiska teorier och hur de gjort avtryck inom utvecklingspsykologi, utvecklingskriser, traumatiska kriser och könssocialisation;
 • beskriva motivation och andra drivkrafter bakom människans beteende och förmåga till beteendeförändringar;
 • förklara hur livsstilsfaktorer kan påverka uppkomst av hälsa och ohälsa;
 • redogöra för innebörden samt reflektera över tillämpningen av professionell hållning och empati i patientmötet;
 • genomföra vägledande samtal;
 • reflektera över egna upplevelser och reaktioner i samband med kroppsmedvetandeträning.

Behörighetskrav

Univ: Avklarade kurser som motsvarar samtliga föregående kurser på fysioterapeutprogrammet termin 1 samt Fysiologi, medicin och fysioterapi, 15 hp, enligt utbildningsplan.

Undervisningens upplägg

Under hela kursen används ett studerandeaktivt arbetssätt där stor vikt läggs vid eget ansvarstagande och kunskapssökande. Lärandet sker genom egna studier, föreläsningar, grupparbeten och praktisk träning.

Examination

Kursen examineras individuellt i form av hemtentamen för samtliga ämnen utom för samtalsmetodik och kroppsmedvetandeträning.
Samtalsmetodik examineras genom att ett samtal spelas in och diskuteras på ett seminarium. För godkännande av kroppsmedvetandeträning krävs obligatorisk närvaro vid den praktiska träningen.
Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd eller underkänd. För att bli godkänd på hela kursen, krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända.
I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov rekommenderas studenten att ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för fysioterapeutprogrammet.

Tillgodräknande
tudent har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Kursplan har upphört gälla 2021-01-17
Möjlighet till omprov erbjuds vid två tillfällen under VT21 och ett tillfälle HT21. Det är möjligt att inkomma med obligatoriska uppgifter, kompletteringsuppgifter eller genomgå individuella praktiska examinationer tom HT 21. Studenten ansvarar för att kontakta kursansvarig för praktisk examination.

Studierna skall bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen kap.10.

Litteratur

 • Giltig från: 2018 vecka 47

  Att förstå kroppens budskap : sjukgymnastiska perspektiv
  Biguet Gabriele, Keskinen-Rosenqvist Riitta, Levy Berg Adrienne
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 406 s. :
  ISBN: 978-91-44-07321-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Empati : teoretiska och praktiska perspektiv
  Bohlin Henrik, Eklund Jakob
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 303 s. :
  ISBN: 9789144085852
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Jämlik vård : normmedvetna perspektiv
  Dahlborg Lyckhage Elisabeth, Lyckhage Gunnar, Tengelin Ellinor
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 264 s. :
  ISBN: 9789144059068
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Hälsofrämjande möten : från barnhälsovård till palliativ vård
  Hertting Anna, Kristenson Margareta
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 242 s. :
  ISBN: 978-91-44-07045-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Psykologi för vårdprofessioner
  Kaiser Niclas, Lundberg Mattias
  Första utgåvan : 2018 : 328 sidor :
  ISBN: 9789127140325
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Basal kroppskännedom : den levda kroppen
  Lundvik Gyllensten Amanda, Skoglund Kent, Wulf Inger
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 163 s. :
  ISBN: 9789144086637
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Osika Walter
  Psykosomatik i teori och praktik
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 358 s. :
  ISBN: 978-91-44-06981-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Beteendets ABC : en introduktion till behavioristisk psykoterapi
  Ramnerö Jonas, Törneke Niklas
  Lund : Studentlitteratur : 2006 : 249 s. :
  ISBN: 91-44-04374-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (eller senare upplaga) Valda delar

  Dessutom ingår i varje kursavsnitt uppgifter där den studerande själv skall välja litteratur, t ex i vetenskapliga databaser via Umeå Universitetsbibliotek (UB). Vetenskapliga artiklar och publikationer tillkommer.

 • Giltig från: 2015 vecka 47

  Varför gör dom inte som vi säger?? Teori och praktik om att påverka människors levnadsvanor
  Arborelius Elisabeth, Andersson Elise |
  Partille : Upjohn : 1993 ; | : [2] s., s. 5-82 :
  ISBN: 91-86140-21-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att förstå kroppens budskap : sjukgymnastiska perspektiv
  Biguet Gabriele, Keskinen-Rosenqvist Riitta, Levy Berg Adrienne
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 406 s. :
  ISBN: 978-91-44-07321-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Empati : teoretiska och praktiska perspektiv
  Bohlin Henrik, Eklund Jakob
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 303 s. :
  ISBN: 9789144085852
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Hälsofrämjande möten : från barnhälsovård till palliativ vård
  Hertting Anna, Kristenson Margareta
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 242 s. :
  ISBN: 978-91-44-07045-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Kropp och genus i medicinen
  Hovelius Birgitta, Johansson Eva E. (red)
  Lund : Studentlitteratur : 2004 : 475 s. :
  ISBN: 91-44-03217-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Professionell vägledning : med samtal som redskap.
  Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
  Lund : Studentlitteratur : 2007 : 115 s. :
  ISBN: 91-44-00235-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Osika Walter
  Psykosomatik i teori och praktik
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 358 s. :
  ISBN: 978-91-44-06981-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Beteendets ABC : en introduktion till behavioristisk psykoterapi
  Ramnerö Jonas, Törneke Niklas
  Lund : Studentlitteratur : 2006 : 249 s. :
  ISBN: 91-44-04374-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (eller senare upplaga) Valda delar

  Levande människa : basal kroppskännedom för rörelse och vila
  Roxendal Gertrud, Winberg Agneta, Dahlström Annette
  Stockholm : Natur och kultur : 2002 : 250, [1] s. :
  ISBN: 91-27-09023-X (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Dessutom ingår i varje kursavsnitt uppgifter där den studerande själv skall välja litteratur, t ex i vetenskapliga databaser via Umeå Universitetsbibliotek (UB). Vetenskapliga artiklar och publikationer tillkommer.

 • Giltig från: 2014 vecka 35

  Varför gör dom inte som vi säger?? Teori och praktik om att påverka människors levnadsvanor
  Arborelius Elisabeth, Andersson Elise |
  Partille : Upjohn : 1993 ; | : [2] s., s. 5-82 :
  ISBN: 91-86140-21-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att förstå kroppens budskap : sjukgymnastiska perspektiv
  Biguet Gabriele, Keskinen-Rosenqvist Riitta, Levy Berg Adrienne
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 406 s. :
  ISBN: 978-91-44-07321-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Holm Ulla
  Empati : att förstå andra människors känslor
  2., [uppdaterade och utök.] utg. : Stockholm : Natur och kultur : 2001 : 236, [1] s. :
  ISBN: 91-27-08097-8 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kropp och genus i medicinen
  Hovelius Birgitta, Johansson Eva E. (red)
  Lund : Studentlitteratur : 2004 : 475 s. :
  ISBN: 91-44-03217-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Del 1: Kap 1,2,3,4,5 Del 2: Kap 9

  Professionell vägledning : med samtal som redskap.
  Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
  Lund : Studentlitteratur : 2007 : 115 s. :
  ISBN: 91-44-00235-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lerner Marianne
  Psykosomatik : kroppens och själens dialog
  [Ny, bearb. och utvidgad utg.] : Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 193, [1] s. :
  ISBN: 91-27-07663-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Beteendets ABC : en introduktion till behavioristisk psykoterpi
  Ramnerö Jonas, Törneke Niklas
  Lund : Studentlitteratur : 2006 : 249 s :
  ISBN: 91-44-04374-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Levande människa : basal kroppskännedom för rörelse och vila
  Roxendal Gertrud, Winberg Agneta, Dahlström Annette
  Stockholm : Natur och kultur : 2002 : 250, [1] s. :
  ISBN: 91-27-09023-X (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dessutom ingår i varje kursavsnitt uppgifter där den studerande själv skall välja litteratur. Vetenskapliga artiklar och publikationer tillkommer.