"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Beteendevetenskap, 15 hp

Engelskt namn: Behavioral Science

Denna kursplan gäller: 2021-06-21 och tillsvidare

Kurskod: 2SO096

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Sociologiska institutionen, 2010-06-29

Reviderad av: Prefekten, 2021-06-21

Innehåll

Kursen ger en grundläggande förståelse för beteendevetenskaplig teori och empiri av betydelse för praktiskt organisationsarbete. Kursen är indelad i två delmoment om 7,5 högskolepoäng vardera. Under det första momentet studeras organisationers villkor och förutsättningar i dagens Sverige samt dess implikationer för sociala relationer och psykosocial arbetsmiljö och hälsa/välmående på arbetsplatser. Under det andra momentet behandlas ledarskap i praktiken - att förstå och lösa situationer i det vardagliga arbetet utifrån kunskap om ledarskap, hur grupper fungerar, mellanmänsklig kommunikation och konfliktlösning. Fokus ligger på kundorienterade organisationer.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Organisationer och människor i det nya arbetslivet, 7,5 hp
För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:

 • visa på kunskap och grundläggande förståelse om teorier relaterade till villkor i arbetslivet
 • visa kunskap om hur villkor i och förutsättningar för organisationer kan påverka sociala relationer och den psykosociala arbetsmiljön

För godkänt moment ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:

 • förklara centrala begrepp och teorier relaterade till arbetsliv och psykosocial arbetsmiljö
 • kunna tillämpa teorier och centrala begrepp för att analysera och förklara arbetsplatsrelaterad hälsa och arbetstillfredsställelse 

För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt:

 • visa insikt om betydelsen av vetenskapliga perspektiv för arbetets villkor

Moment 2: Ledarskap i praktiken, 7,5 hp
För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:

 • redogöra för villkor och förutsättningar i organisationer för ledarskap, arbetsgrupper, mellanmänsklig kommunikation samt konflikter och konfliktlösning
 • förklara centrala begrepp och teorier relaterade till ledarskap, arbetsgrupper, mellanmänsklig kommunikation samt konflikter och konfliktlösning

För godkänt moment ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:

 • i tal och/eller skrift kommunicera centrala begrepp och teorier relaterade till ledarskap, arbetsgrupper, mellanmänsklig kommunikation samt konflikter och konfliktlösning
 • tillämpa centrala begrepp och teorier i analyser och praktiska övningar

För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:

 • bedöma vilka teoretiska ramverk kopplade till ledaskap, arbetsgrupper, mellanmänsklig kommunikation samt konflikter och konfliktlösning som är lämpliga för olika typer av praktiska problem
 • reflektera över sig själv som (framtida) ledare och gruppmedlem i relation till under kursen förvärvade kunskaper och insikter

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i huvudsak genom föreläsningar, seminarier, gruppövningar och grupparbeten samt case-baserad undervisning.

Examination

Examinationen på momenten sker skriftligt, muntligt fortlöpande inom ramen för undervisningen samt i grupparbeten med individuell bedömning. På moment ett sker examinationen via en skriftlig hemtentamen samt via gruppuppgifter och examinerande seminarier. På moment två sker examinationen via salstentamen, skriftlig hemtentamen samt fortlöpande via seminarier och grupparbeten.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

På momenten ges ett av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För Godkänd eller Väl Godkänd krävs att samtliga seminarier är godkända. På kursen som helhet ges ett av betygen Väl Godkänd eller Godkänd. För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs Väl Godkänt på båda momenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 25

Moment 1: Organisationer och människor i det nya arbetslivet, 7,5 hp

Eklöf Mats
Psykosocial arbetsmiljö : begrepp, bedömning och utveckling
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 329 sidor :
ISBN: 9789144112954
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Sandberg Åke
Arbete & välfärd : ledning, personal och organisationsmodeller i Sverige
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 547 sidor :
ISBN: 9789144116310
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar tillkommer.

Moment 2: Ledarskap i praktiken, 7,5 hp

Andersson Leif E.
OBM-boken : psykologi för ledare
Första upplagan : Stockholm : Sanoma utbildning : [2019] :
ISBN: 9789152353790
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Människor emellan
Nilsson Björn, Waldemarson Anna-Karin
Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : [2016] : 262 sidor :
ISBN: 9789127141735
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Teamet : utveckling, effektivitet och förändring i grupper
Sjøvold Endre, Andersson Sten
1. uppl. : Malmö : Liber : 2008 : 284 s. :
ISBN: 978-91-47-08737-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Övrigt material kan tillkomma.

Referenslitteratur

Skärmhjärnan : hur en hjärna i osynk med sin tid kan göra oss stressade deprimerade och ångestfyllda
Hansen Anders, Zachrisson Lisa
[Stockholm] : Bonnier fakta : [2019] : 208 sidor :
ISBN: 9789174247961
Se Umeå UB:s söktjänst

Taleb Nassim Nicholas
The black swan : the impact of the highly improbable
[2. ed.] : New York : Random House Trade Paperbacks : 2010 : xxxiii, 444 p. :
http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy1009/2010292618-s.html
ISBN: 081297381X
Se Umeå UB:s söktjänst