"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Beteendevetenskap, 15 hp

Engelskt namn: Behavioral Science

Denna kursplan gäller: 2024-08-12 och tillsvidare

Kurskod: 2SO096

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Sociologiska institutionen, 2010-06-29

Reviderad av: Prefekten, 2024-03-13

Innehåll

Kursen ger en grundläggande förståelse för beteendevetenskaplig teori och empiri av betydelse för praktiskt organisationsarbete. Kursen är indelad i två delar om 7,5 högskolepoäng vardera. Under den första modulen studeras organisationers villkor och förutsättningar i dagens Sverige samt dess implikationer för sociala relationer. Under den andra modulen behandlas psykosocial arbetsmiljö och hälsa/välmående på arbetsplatser, samarbete och konfliktlösing i grupper samt ledarskapets betydelse för en god arbetsmiljö. Fokus ligger på kundorienterade organisationer.

Förväntade studieresultat

Modul 1: Organisationer och människor i det nya arbetslivet, 7,5 hp
För godkänd modul ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:

  • visa på kunskap och grundläggande förståelse om teorier relaterade till villkor i arbetslivet
  • visa kunskap om hur villkor i och förutsättningar för organisationer kan påverka sociala relationer

För godkänd modul ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:

  • förklara centrala begrepp och teorier relaterade till arbetslivet 
  • kunna tillämpa teorier och centrala begrepp för att analysera organisationer 

För godkänd modul ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt:

  • visa insikt om betydelsen av vetenskapliga perspektiv för arbetets villkor

Modul 2: Ledarskap i praktiken, 7,5 hp
För godkänd modul ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:

  • visa på kunskap och grundläggande förståelse om teorier relaterade till psykosocial arbetsmiljö, gruppdynamik, ledarskap samt hälsa och välbefinnande 

För godkänd modul ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:

  • tillämpa teorier och centrala begrepp för att analysera och förklara samspelet mellan arbetsmiljö och hälsa/välbefinnande i arbetslivet 
  • tillämpa teorier och centrala begrepp för att analysera och förklara samspelet arbetsmiljö, gruppdynamik och ledarskap 

För godkänd modul ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:

  • visa insikt om betydelsen av vetenskapliga perspektiv för att förstå samspelet mellan arbetsmiljö, gruppdynamik, ledarskap samt hälsa och välbefinnande
  • värdera och analysera det egna ledarskapets betydelse i arbetslivet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i huvudsak genom föreläsningar, seminarier, gruppövningar och grupparbeten samt case-baserad undervisning.

Examination

Examinationen på modulerna sker skriftligt, muntligt fortlöpande inom ramen för undervisningen samt i grupparbeten. I modul 1 sker examinationen via en skriftlig hemtentamen och examinerande seminarier. Modul 2 två genomförs examinationen genom en salstentamen samt fortlöpande via seminarier och grupparbeten.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

På momenten ges ett av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För Godkänd eller Väl Godkänd krävs att samtliga seminarier är godkända. På kursen som helhet ges ett av betygen Väl Godkänd eller Godkänd. För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs Väl Godkänt på båda momenten.

Övriga föreskrifter

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas. Minst tre omprovstillfällen erbjuds (Beskrivning av regelverket återfinns i Dnr: FS1.1-575-22).

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 33

Modul 1: Organisationer och människor i det nya arbetslivet, 7,5 hp

Watson Tony J.
Sociology, work and organisation
Seventh edition : Abingdon, Oxon : 2017 : xv, 479 pages :
ISBN: 9781138941809
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar tillkommer.

Modul 2: Ledarskap i praktiken, 7,5 hp

Eklöf Mats
Psykosocial arbetsmiljö : begrepp, bedömning och utveckling
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2022] : 416 sidor :
ISBN: 9789144143590
Se Umeå UB:s söktjänst

Personalgruppens psykologi
Granér Rolf, Granér Simon
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2023] : 284 sidor :
ISBN: 9789144143446
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Övrigt material kan tillkomma.