"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Beteendevetenskapliga grunder - Social- och Gruppsykologi, 7,5 hp

Engelskt namn: Basic Social Science - Social- and Group Psychology

Denna kursplan gäller: 2024-07-08 och tillsvidare

Kurskod: 2PS316

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2021-03-11

Reviderad av: Prefekten, 2024-06-20

Innehåll

Kursens huvudfokus är att introducera teorier och begrepp som syftar till att upptäcka och förstå processer som grundas i att människan är en social varelse i ständigt samspel med andra. Dessa teorier tillämpas för att förstå beteenden och samspel i grupper inklusive maktrelationer med fokus på arbetsgrupper och organisationer. Även mer problematiska aspekter av sociala processer studeras, såsom diskriminering mobbing och konflikter. Genomgående för kursen är att studenternas förståelse av grupprocesser aktivt praktiseras och fördjupas av arbete i grupper och arbete med den egna gruppens förhållningsätt och arbetssätt.

Förväntade studieresultat

Studenten skall efter avslutad kurs kunna:

Kunskap och förståelse

  • redogöra för och använda utvalda begrepp inom socialpsykologiska teorier
  • uppvisa teoretiska kunskaper kring grupper och gruppers utveckling
  • uppvisa teoretiska kunskaper kring kommunikationens betydelse i gruppers utveckling

Färdighet och förmåga

  • läsa, bearbeta och sammanställa kurslitteratur på engelska
  • tillämpa utvalda begrepp inom grupp- och socialpsykologi för att förstå och förklara fenomen och processer i en arbetslivskontext
  • söka och sammanställa vetenskapliga artiklar relevanta för ämnesområdet med hjälp av relevant teori och empiri aktivt och målinriktat sätta mål för den egna gruppen och systematiskt arbeta för att nå dessa mål

Värderingsförmåga och förhållningssät

  • analysera egna erfarenheter från processer i grupper med hjälp av relevanta teorier och begrepp inom grupp- och socialpsykologi.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Kursen bygger på aktiv studentmedverkan, där studentens egen aktivitet och arbete, individuellt och i grupp, är avgörande. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, handledda workshops i syfte att stödja studenternas arbete i grupp samt aktiv kunskapsöverföring mellan studentgrupper

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga gruppuppgifter, muntliga seminarium, samt individuell skriftlig salstentamen.

På de examinerande gruppuppgifterna sätts betygen underkänd (U) och godkänd (G), och på den individuella tentamen sätts betygen underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG). På hela kursen ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att de skriftliga uppgifterna och alla obligatoriska moment är godkända. För att betyget Väl Godkänd ska kunna sättas på kursen måste studenten erhållit detta betyg på den individuella tentamen.

Den som inte deltar, eller blir underkänd, på inslag av gruppkaraktär erbjuds individuell uppgift motsvarande den uppgift som saknas för godkänt betyg på kursen. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten från examinationens olika delar.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie prov anordnas ytterligare provtillfällen. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Komplettering av examinationen anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum tidigast två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet och senast två månader efter ordinarie examination. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet.

Förekomst av examinerande moment anges i schema.

Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Bestämmelserna i diskrimineringslagen (2008:567) innebär bland annat att lärosätena ska erbjuda möjligheten till anpassad examination eller alternativa examinationsformer. Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 28

Sjøvold Endre
Teamet : utveckling, effektivitet och förändring i grupper
Upplaga 2 : Stockholm : Liber : [2023] : 518 sidor :
ISBN: 9789147140176
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Schéle Ingrid
Social psychology : understanding interaction in groups
Noba : [2024] : 1 onlineresurs :
Fritt tillgänglig
Obligatorisk

Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen/momentet.