Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Beteendevetenskapliga grunder för karriärvägledning, 5 hp

Engelskt namn: Behavioural Scientific Bases for Career Counselling

Denna kursplan gäller: 2021-07-26 och tillsvidare

Kurskod: 6SY042

Högskolepoäng: 5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Prefekten, 2021-02-17

Innehåll

I kursen behandlas teorier om individers identitetsskapande och grupprocesser ur ett socialpsykologiskt perspektiv samt beteendevetenskapliga teorier som belyser individers samspel med andra. Vidare redogörs för forskning om social kategorisering och sociala positioner och hur dessa påverkar individen. Sociala kategoriseringar problematiseras i relation till relevanta teoretiska begrepp som används i väglednings- och karriärutvecklings-litteraturen. Vidare behandlas ungdomars studie- och yrkesval utifrån de teoretiska perspektiv som presenteras.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • redogöra för olika teorier om grupprocesser och social påverkan och deras betydelse för ungdomars attityder, identitetsskapande och karriärval 
  • visa en grundläggande förståelse för hur individer formas i samspel med andra och hur de påverkas av samhällsutvecklingen
Färdigheter och förmåga
  • diskutera grupprocesser och normer och deras betydelse för ungdomars identitetsskapande utifrån teorier om sociala kategoriseringar och sociala positioner  
  • analysera betydelse av sociala kategoriseringar för ungdomars studie- och yrkesval, utbildning och arbetsliv 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • problematisera olika teorier om sociala kategoriseringar och sociala positioner och deras betydelse för karriärvägledning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

I kursen finns obligatoriska inslag som kräver fysisk närvaro på campus, se vidare i kurstillfällets gällande schema och studieguide.

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

Examination

Studenten examineras genom följande tre prov:
  1. En individuell skriftlig uppgift som även seminariebehandlas (U/G)
  2. En gruppuppgift som redovisas i seminarium (U/G)
  3. En individuell skriftlig tentamen (U/G/VG)
Examination sker löpande under kursen. De varierande examinationsformerna anpassas tydligt till olika kunskapsformer. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. Fysisk närvaro vid obligatoriska moment fordras för godkänt resultat på kursen, om inte annat anges i kurstillfällets gällande schema och studieguide.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

För betyget Godkänd (G) krävs att samtliga examinationer bedömts med resultatet Godkänd (G). För betyget Väl godkänd (VG) krävs dessutom resultatet Väl godkänd (VG) på uppgift 3.

Den som erhållit betyget Godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd. 

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. 
Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall kursen upphör att gälla eller om kursplanen genomgår större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt denna kursplan under en tid av maximalt två år från att denna kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 34

Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

Arbete med studie- och yrkesvägledning
Stockholm : Skolverket : 2013 : 57 s. :
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3143
ISBN: 9789175590769
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Gruppsykologi : för skola, arbetsliv och fritid
Hwang Philip, Nilsson Björn
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2014 : 255 s. :
ISBN: 978-91-27-13368-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lovén Anders
Karriärvägledning : en forskningsöversikt
Lund : Studentlitteratur : 2015 : 347 s. :
ISBN: 9789144097435
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Tala om arbetslivet! : ett genusmedvetet och normkritiskt metodmaterial för hela skolan
Wikstrand Frida, Lindberg Mia
Stockholm : Skolverket : 2015 : 102 s. :
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3588
ISBN: 9789175592022
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ett delat samhälle : makt, intersektionalitet och social skiktning
Edling Christofer, Liljeros Fredrik
2. rev. och utök. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 219 s. :
ISBN: 9789147112821
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Dessutom kan det tillkomma kopierat material och vetenskapliga artiklar.

Referenslitteratur

Akademiskt läsande och skrivande
Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 202 s. :
ISBN: 9789144092546
Se bibliotekskatalogen Album

Att bana vägen mot framtiden : karriärval och vägledning i individuellt och politiskt perspektiv
Lundahl Lisbeth, Dresch James
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 253 s. :
ISBN: 978-91-44-05492-6
Se bibliotekskatalogen Album

Lindblad Michael
"De förstod aldrig min historia" : unga vuxna med migrationsbakgrund om skolmisslyckande och övergångar mellan skola och arbete
Umeå : Umeå universitet : 2016 : 208 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-120220
ISBN: 9789176014851
Se bibliotekskatalogen Album

En introduktion till genusvetenskapliga begrepp [Elektronisk resurs]
Lundberg Anna, Werner Ann
Göteborg : Nationella sekretariatet för genusforskning : 2016 : 92 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-31185