Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Beteendevetenskapliga grunder: Genus, 7,5 hp

Engelskt namn: Basics in the Behavioural Sciences: Gender studies

Denna kursplan gäller: 2018-12-10 och tillsvidare

Kurskod: 2ÖÄ013

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Pedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2014-02-05

Reviderad av: Prefekten, 2018-11-22

Innehåll

Kursen är en introduktionskurs som i bred mening behandlar sociala kategoriseringar i samhälle och arbetsliv. Kursen ger en orientering i olika teoretiska perspektiv med relevans för förståelsen av maktstrukturer i samhället och hur dessa strukturer kan kopplas till sociala kategoriseringar och förekomst av diskriminering i arbetslivet. Inom ramen för kursen kommer även begrepp som jämställdhet, jämlikhet och mångfald att problematiseras.
 

Förväntade studieresultat

Efter kursen skall studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
 • redogöra för olika teorier om sociala kategoriseringar så som exempelvis kön, klass, etnicitet och sexualitet
 • visa en grundläggande förståelse för hur sociala kategoriseringar är relaterade till diskriminering i arbetslivet och vad detta får för betydelse på en individuell, organisatorisk och samhällelig nivå
Färdighet och förmåga
 • analysera och problematisera maktrelationer i relation till sociala kategoriseringar med fokus mot arbetslivet
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt värdera och reflektera kring organisationers arbete för jämställdhet, jämlikhet och mångfald

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt MaB och ShA (Områdesbehörighet 5), alternativt Ma 2a/2b/2c, Sh 1b/1a1+1a2 (Områdesbehörighet 5/A5)

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Undervisningen sker på campus med visst internetstöd där undervisningsresurser tillhandahålls och viss kommunikation sker via den internetbaserade kursplattformen. Vid vissa undervisningsmoment är närvaro obligatorisk.

Examination

Studenten examineras skriftligt och muntligt. Examinationen sker dels genom aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier och dels genom en hemtentamen. Vid seminarier bedöms studenten som Godkänd eller Underkänd. Vid hemtentamen bedöms studenten som Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 48

  Acker Joan
  Inequality regimes: gender, class and raci in organizations.
  Ingår i:
  Gender & society[Elektronisk resurs]b published in association with Sociologists for Women in Society
  Thousand Oaks, Ca : Sage : 2000- : 20 : sid. 441-164 :
  Obligatorisk

  Ahmed Sara
  The Nonperformativity of Antiracism
  Meridians: feminism, race, transnationalism, 7(1), pp. 104-126 : 2006 :
  https://muse.jhu.edu/journals/meridians/v007/7.1ahmed.html
  Obligatorisk

  Bacchi C
  Focault, Policy and Rule: Challenging the Problem-Solving Paradigm
  FREIA. Paper 74, June 2010 : 2010 :
  Obligatorisk

  Organisering och intersektionalitet
  Eriksson-Zetterquist Ullad 1967-, Styhre Alexander
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2007 : 206 s. :
  ISBN: 91-47-07735-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Keisu Britt-Inger
  Att arbeta för lika villkor : ett genus- och maktperspektiv på arbete och organisation
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur AB : [2020] : 291 sidor :
  ISBN: 9789144135045
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Män har varit här längst : jämställdhet och förnyelse i industriella organisationer
  Wahl Anna, Linghag Sophie
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 163 s. :
  ISBN: 9789144088730
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Övriga artiklar och material kan tillkomma

 • Giltig från: 2018 vecka 50

  Acker Joan
  Inequality regimes: gender, class and raci in organizations.
  Ingår i:
  Gender & society[Elektronisk resurs]b published in association with Sociologists for Women in Society
  Thousand Oaks, Ca : Sage : 2000- : 20 : sid. 441-164 :
  Obligatorisk

  Ahmed Sara
  The Nonperformativity of Antiracism
  Meridians: feminism, race, transnationalism, 7(1), pp. 104-126 : 2006 :
  https://muse.jhu.edu/journals/meridians/v007/7.1ahmed.html
  Obligatorisk

  Bacchi C
  Focault, Policy and Rule: Challenging the Problem-Solving Paradigm
  FREIA. Paper 74, June 2010 : 2010 :
  Obligatorisk

  Organisering och intersektionalitet
  Eriksson-Zetterquist Ullad 1967-, Styhre Alexander
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2007 : 206 s. :
  ISBN: 91-47-07735-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gavanas Anna
  Migrant domestic workers, social network strategies and informal markets for domestic services in Sweden
  Women's Studies International Forum, January-February 2013, Vol.36, pp.54-64 :
  Obligatorisk

  Mulinari Paula
  Racism as intimacy – looking, questioning and touching in the service encounter
  Social Identities, 03 September 2017, Vol.23(5), p.600-613 :
  Obligatorisk

  Män har varit här längst : jämställdhet och förnyelse i industriella organisationer
  Wahl Anna, Linghag Sophie
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 163 s. :
  ISBN: 9789144088730
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Övriga artiklar och material kan tillkomma