Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Beteendevetenskapliga grunder: Sociala kategorier och diskriminering i arbetslivet, 7,5 hp

Engelskt namn: Basics in the Behavioural Sciences - Social categorization and workplace discrimination

Denna kursplan gäller: 2022-05-30 och tillsvidare

Kurskod: 2SO090

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Sociologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2020-12-14

Reviderad av: Prefekten, 2021-10-29

Innehåll

Kursen är en introduktionskurs som i bred mening behandlar sociala kategoriseringar i samhälle och arbetsliv. Kursen ger en orientering i olika teoretiska perspektiv med relevans för förståelsen av maktstrukturer i samhället och hur dessa strukturer kan kopplas till sociala kategoriseringar och förekomst av diskriminering i arbetslivet. Inom ramen för kursen kommer även begrepp som jämställdhet, jämlikhet och mångfald att problematiseras.

Förväntade studieresultat

Efter kursen skall studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
* redogöra för olika teorier om sociala kategoriseringar så som exempelvis kön, klass, etnicitet och sexualitet
* visa en grundläggande förståelse för hur sociala kategoriseringar är relaterade till diskriminering i arbetslivet och vad detta får för betydelse på en individuell, organisatorisk och samhällelig nivå

Färdighet och förmåga
* analysera och problematisera maktrelationer i relation till sociala kategoriseringar med fokus mot arbetslivet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
* kritiskt värdera och reflektera kring organisationers arbete för jämställdhet, jämlikhet och mångfald

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Undervisningen sker på campus med visst internetstöd där undervisningsresurser tillhandahålls och viss kommunikation sker via den internetbaserade kursplattformen. Vid vissa undervisningsmoment är närvaro obligatorisk.

Examination

Studenten examineras skriftligt och muntligt. Examinationen sker dels genom aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier och dels genom en hemtentamen. Vid seminarier bedöms studenten som Godkänd eller Underkänd. Vid hemtentamen bedöms studenten som Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Därefter anordnas omprovstillfälle nästa gång kursen ges. Det antal tillfällen som en student får genomgå prov för att få godkänt resultat på kurs eller del av kurs är minst fem. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos studierektor få byta examinator. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 
 
TILLGODORÄKNANDE 
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 22

Acker Joan
Inequality regimes: gender, class and raci in organizations.
Ingår i:
Gender & society[Elektronisk resurs]b published in association with Sociologists for Women in Society
Thousand Oaks, Ca : Sage : 2000- : 20 : sid. 441-164 :
Obligatorisk

Ahmed Sara
The Nonperformativity of Antiracism
Meridians: feminism, race, transnationalism, 7(1), , pp. 104-126 : 2006 :
http://muse.jhu.edu/journals/meridians/v007/7.1ahmed.pdf
Obligatorisk

Bacchi C
Focault, Policy and Rule: Challenging the Problem-Solving Paradigm
FREIA. Paper 74, June 2010 : 2010 :
Obligatorisk

Organisering och intersektionalitet
Eriksson-Zetterquist Ullad 1967-, Styhre Alexander
1. uppl. : Malmö : Liber : 2007 : 206 s. :
ISBN: 91-47-07735-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Keisu Britt-Inger
Att arbeta för lika villkor : ett genus- och maktperspektiv på arbete och organisation
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur AB : [2020] : 291 sidor :
ISBN: 9789144135045
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Män har varit här längst : jämställdhet och förnyelse i industriella organisationer
Wahl Anna, Linghag Sophie
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 163 s. :
ISBN: 9789144088730
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Övriga artiklar och material kan tillkomma.