Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Bibeln i filmen: magisterkurs i exegetik, 15 hp

Engelskt namn: The Bible in Film: Master Course in Exegesis

Denna kursplan gäller: 2020-03-09 och tillsvidare

Kurskod: 1RE209

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Teologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Religionsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-06-27

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2020-03-04

Innehåll

Kursen innehåller en film- och receptionshistorisk presentation av ett hundratal av de viktigaste filmerna med manus byggt på bibliska berättelser. Vidare berörs några figurativa bibelfilmer. Några filmer med bas i bibliska berättelser analyseras grundligt. Ett centralt tema i kursen är den intertextuella spänningen mellan bibeltexten och filmens alla beståndsdelar. Den studerande skolas i konsten att göra intertextuella analyser och ska också själv presentera ingående analyser av några kortare avsnitt ur någon av de studerade filmerna. Generella receptionshistoriska metodologiska frågeställningar bearbetas också.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
 • uppvisa fördjupade kunskaper om Bibelns böcker och innehåll,
 • redogöra för de bibliska filmernas historia,
 • redogöra för det nuvarande läget inom receptionsforskningen kring film och Bibel,
 • uppvisa fördjupade insikter om exegetikens metodpluralism och vetenskapliga dagsläge.
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten muntligt och skriftligt kunna
 • använda filmvetenskapliga termer på ett relevant sätt,
 • ingående analysera det intertextuella förhållandet mellan filmmanus och bibeltext,
 • ingående analysera hur övriga delar (kameraarbete, musik etc) påverkar tolkningen av bibeltexten,
 • ingående bearbeta översättnings- och tolkningsvetenskapliga problem i arbetet med de bibliska texterna,
 • klart och välstrukturerat presentera ett självständigt arbete så att även den som inte är exegetiskt skolad kan förstå och tillgodogöra sig innehållet,
 • uppvisa god förmåga att enligt instruktioner lösa uppgifter inom givna tidsramar.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
 • muntligt och skriftligt diskutera och värdera hur de studerade filmerna kan påverka förståelsen av bibliska texter,
 • muntligt och skriftligt diskutera och värdera olika receptionshistoriska metoder,
 • muntligt och skriftligt diskutera värdet och betydelsen av Bibelns inflytande i media och kultur,
 • förhålla sig kritiskt till hur samhälleliga, ideologiska faktorer och konstnärliga trender påverkar de studerade filmernas produktion och innehåll.

Behörighetskrav

Universitets- eller högskolestudier i teologi och/eller religionsvetenskap 90 hp, varav minst 30 hp utgörs av Exegetik/Bibelvetenskap med språklig inriktning antingen i grekiska eller hebreiska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar via kursplattform och seminarier i realtid via internet. För seminarietillfällena är tillgång till headset, god internetuppkoppling och studiemiljö utan störande ljud nödvändiga förutsättningar.

Examination

Kunskapsredovisning sker 1) genom skriftlig tentamen omfattande 7,5 hp, 2) genom förberedelser inför och aktivt deltagande i seminarier omfattande 2 hp, samt 3) genom individuella intertextuella analyser av filmavsnitt omfattande 5,5 hp.
Examinationerna bedöms med betygsgraderna Väl godkänt (VG), Godkänt (G) och Underkänt (U). För betyget godkänt på hela kursen krävs att den studerande fått minst omdömet godkänt på samtliga delar av kursen. För betyget väl godkänt på hela kursen krävs att den studerande fått minst omdömet väl godkänt på 9,5 hp av kursen och minst betyget godkänt på övriga delar.

För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. För prov som genomförs under maj och juni månad erbjuds första omprovet inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 11

OBS! Litteraturen kan komma att revideras fram till en månad innan kursstart

Litteratur

Savior on the silver screen
Stern Richard C., Jefford Clayton N., DeBona Guerric
New York : Paulist Press : cop. 1999 : viii, 363 s. :
ISBN: 0-8091-3855-7 (hft.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Larsson Tord
Evangelierna och den vita duken : en bok om Pasolinis, Stevens och Gibsons filmer om Jesus
Uppsala : Bibelakademiförlaget : 2016 : 294 s. :
ISBN: 978-91-982579-2-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Religious Education in a Mediatized World
Nord Ilona, Zipernovszky Hanna
Stuttgart: Kohlhammer: 2016: ca. 240 pages : 2016 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Läsanvisning: Kapitlet "The New testament in Film", sid 40-56. Finns som elektronisk resurs via Umeå Universitetsbibliotek.

Solomon Jon
The ancient world in the cinema
Rev. and exp. ed. : New Haven : Yale University Press : 2001 : xix, 364 s. :
ISBN: 0-300-08335-1 (inb.) ; £30.00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Ordet är dig mycket nära : tolkningar av Gamla testamentet
Eriksson LarsOlov, Starr James M., Olsson Birger
Skellefteå : Artos : [2018] : 313 sidor :
ISBN: 9789177770237
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: Larsson, Tord "David i filmen: En kortöversikt", sid 175-188. Se bibliotekskatalogen Album

Tatum W. Barnes
Jesus at the Movies: A Guide to the First Hundred Years and Beyond
Polebridge Press : 2012 :
Obligatorisk
Läsanvisning: ISBN: 9781598151169, 3:e uppl. Se bibliotekskatalogen Album

Artikeln " Film i Nationalencyklopedien. Obligatoriskt

DVD

-Exodus: Gods and Kings. Ridley Scotts film från 2014 på DVD/Blu-ray. Sv.- eller eng.textad på 20th Century Fox. -The Bible: David. Robert Markowitz' TV-film från 1997 på DVD/Blu-ray. Eng.textad på TimeLife Video. Kan fås sv.textad antikvariskt.

-Matteusevangeliet (Il Vangelo secondo Matteo / The Gospel according to [St.] Matthew). Pier Paolo Pasolinis film från 1964 på DVD/Blu-ray. Sv.textad på Studio S, eller eng.textad under titeln The Gospel according to St. Matthew på Eureka: Masters of Cinema eller TartanVideo. Undvik engelskdubbade utgåvor! -The Passion of the Christ Mel Gibsons film från 2004 på DVD/Blu-ray. Sv.text på Scanbox eller eng.text på Icon.

Artiklar