Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Bild 1 distans, 30 hp

Engelskt namn: Visual Art 1 distance education

Denna kursplan gäller: 2018-06-11 och tillsvidare

Kurskod: 6ES082

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Styrelsen för Lärarhögskolan, 2017-09-18

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2019-02-04

Innehåll

Innehåll
Kursen syftar till att introducera studenten i ämnet bild och har ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Genom laborativt undersökande arbete utvecklas grundläggande förmåga att framställa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg, samt med olika material. Kursen omfattar perceptionsteori, samt studier i bilduppbyggnad och färg- och formkännedom. Kursen innehåller studier i olika dokumentationsformer och inom ramen för digital bild studeras både fotografi och rörlig bild. Olika metoder för bildsamtal och bildanalys, vilket inkluderar genus-, etnicitets- och klassperspektiv, prövas under kulturbesök och i redovisningar av gestaltningsarbeten. Kursen behandlar bedömning och betygsättning i bild, samt teorier kring barns bildutveckling och lärande. Bildämnets historik och dess situation idag belyses ur olika kritiska och didaktiska perspektiv. I kursen ingår även en orientering i konstens historia.
 
Moment 1: Analog bildframställning och verktyg för bildframställning (analogue art making  and tools for art making), 6hp
Momentet omfattar övningar och grundläggande kunskaper om bildmässiga uttrycksmedel i 2- och 3-dimensionell gestaltning i analoga tekniker. Workshops med betoning på laborativt bildarbete följs upp av gestaltande hemuppgifter som dokumenteras och presenteras. Momentet omfattar även perceptionsteori och form- och färglära.
 
Moment 2: Digital bild och bildberättande (Visual media art and storytelling), 6 hp
Momentet omfattar övningar och grundläggande kunskaper om bildmässiga uttrycksmedel i digital bild och rörlig bild, samt kunskaper i bildredigering och presentationsteknik. Momentet behandlar även visuell berättarteknik. Momentet knyter an till barns bildvärldar.
 
Moment 3: Konstteori och konsthistoria (Art theory and art history), 6 hp
Momentet omfattar ett studiebesök på konsthall/konstmuseum och en konsthistorisk orientering. Genom ett gestaltade/pedagogiskt arbete ges möjlighet till fördjupning inom ämnesområdet.
 
Moment 4: Bildanalys och bildtolkning (Art analysis and interpretation), 6 hp
Genom övningar och genomgångar övas studenten i olika metoder för bildanalys och tolkning av bilder utifrån kritiska perspektiv. Studenten får även öva på att leda bildsamtal.
 
Moment 5: Bilddidaktik (Art pedagogy), 6hp
Momentet behandlar ämnets historia och didaktiska perspektiv på bildarbete. Genom övningar, planeringar och reflektioner tränar studenten på att tillämpa ämnesdidaktisk metod och teori. Momentet innefattar även ämnesdidaktiska frågor såsom bedömning och betygsättning i bild, samt teorier om barns bildutveckling och lärande i bild.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Analog bildframställning och verktyg för bildframställning (analogue art making  and tools for art making), 6hp
Efter avslutad kurs uppvisar studenten:
 
Kunskap och förståelse
 • grundläggande kunskaper om tekniker och material i bild, samt hur man framställer, presenterar och dokumenterar bilder
 • kunskap om ämnesspecifika begrepp 
Färdighet och förmåga
 • förmåga att tillämpa olika bildtekniker för att uttrycka budskap i bild
 • förmåga att bedöma framsteg och beskriva den kreativa arbetsprocessen i egen eller andras konstnärliga produktioner 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • ett reflekterande och problematiserande förhållningssätt till bildarbete, byggt på vetenskaplig grund 
Moment 2: Digital bild och bildberättande (Visual media art and storytelling), 6 hp
Efter avslutad kurs uppvisar studenten:
 
Kunskap och förståelse
 • grundläggande kunskaper om tekniker och material i bild, samt hur man framställer, presenterar och dokumenterar bilder
 • kunskap om ämnesspecifika begrepp i samband med bildskapande
 • kunskap om samtida och historiska bilder, samt förståelse för deras funktioner i olika sammanhang 
Färdighet och förmåga
 • förmåga att tillämpa olika digitala bildtekniker för att uttrycka budskap i bild
 • förmåga att bedöma framsteg och beskriva den kreativa arbetsprocessen i egen eller andras konstnärliga produktioner 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • ett reflekterande och problematiserande förhållningssätt till bildarbete, byggt på vetenskaplig grund 
Moment 3: Konstteori och konsthistoria (Art theory and art history), 6 hp
Efter avslutad kurs uppvisar studenten:
 
Kunskap och förståelse
 • kunskap om konstteoretiska begrepp
 • kunskap om samtida och historiska bilder, samt förståelse för deras funktioner i olika sammanhang 
Färdighet och förmåga
 • förmåga att analysera, tolka och samtala om bilder med stöd av konstteoretiska och ämnesspecifika begrepp 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt till didaktiska metoder i mötet med konstbilder 
Moment 4: Bildanalys och bildtolkning (Art analysis and interpretation), 6 hp
Efter avslutad kurs uppvisar studenten:
 
Kunskap och förståelse
 • kunskap om metoder för bildanalys 
Färdighet och förmåga
 • förmåga att analysera, tolka och samtala om bilder med stöd av bildanalytiska och ämnesspecifika begrepp 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt till didaktiska metoder i mötet med bilder 
Moment 5: Bilddidaktik (Art pedagogy), 6hp
Efter avslutad kurs uppvisar studenten:
 
Kunskap och förståelse
 • kunskap om teorier kring barns lärande i bild 
Färdighet och förmåga
 • färdighet i att planera, organisera och genomföra undervisning i bild
 • förmåga att bedöma framsteg och beskriva den kreativa arbetsprocessen i egen eller andras konstnärliga produktioner  
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • ett reflekterande och problematiserande förhållningssätt till bildarbete, byggt på vetenskaplig grund
 • ett kritiskt reflekterande förhållningssätt gentemot styrdokument och aktuell forskning i ett historiskt och samtida perspektiv

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt arbetsprov.

Undervisningens upplägg

Kursen bedrivs i huvudsak som distansstudier med några fysiska träffar på campus, Umeå universitet. Samtliga träffar som innehåller examinerande inslag är obligatoriska. Kursen omfattar ämnesstudier i form av laborativt gestaltande och problemorienterat arbete inom det konstnärliga, hantverksmässiga och bilddidaktiska området. Undervisning bedrivs i form av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och workshops. Kursarbetet genomförs i grupp och individuellt, till stor del i självständiga former via digital plattform.

Examination

Examination sker i form av eget gestaltningsarbete och reflektioner, vilka redovisas både muntligt och skriftligt, samt genom aktivt deltagande i seminarier och workshops.
 
Utöver förväntade studieresultat läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid studentens förmåga att arbeta självständigt och utforskande där studenten formulerar och finner egna lösningar på problem. Därtill bedöms studentens redovisade förmåga till fördjupad analys med ett reflekterande och distanserat förhållningssätt. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs Väl godkänd på tre av kursens fem moment.
 
Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos prefekten vid Institutionen för estetiska ämnen begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 25

  Moment 1

  Arnheim Rudolf
  Art and visual perception : a psychology of the creative eye
  The new version, expanded and rev. ed. : Berkeley : Univ. of California P. : cop. 1974 : x, 508 s., 2 pl.-bl. :
  ISBN: 0-520-02327-7 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisningar: Finns i flera versioner, valfri upplaga

  Berefelt Gunnar
  ABSe om bildperception
  4. uppl. : Stockholm : Centrum för barnkulturforskning : 1997 : 72 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: Valda delar, tillhandahålls digitalt av institutionen

  Klarén Ulf
  Vad färg är
  Stockholm : HLS : 1996 : 88 s. :
  ISBN: 91-7656-383-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Valda delar, tillhandahålls digitalt av institutionen.

  Om färg : uppfatta, förstå och använda färg
  Sisefsky Jan, Björling Håkan, Nordenström Hans
  Stockholm : Skandinaviska färginstitutet ; a Västerås : b Ica : 1995 : 175, [1] s. :
  ISBN: 91-534-1557-4 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Valda delar, tillhandahålls digitalt av institutionen.

  Modellteckningens grunder
  Dahl Peter, Dahl Peter
  [Ny tr.] : Stockholm : Bonnier : 1977 : 47 s. :
  ISBN: 9100402818
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Tillhandahålls digitalt av institutionen

  Moment 2

  Möten med bilder: analys och tolkning av visuella uttryck
  Eriksson Yvonne, Göthlund Anette
  Lund : Studentlitteratur : 2016 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN: 91-44-02325-1 Läsanvisning: Kapitel 7: Bildberättande - vad berättas och hur?

  Marklund Frida
  Bilder som berättar : om kunskap, makt och traditioner i grundskolans bildundervisning
  Umeå : Umeå universitet : 2019 : 278 sidor :
  Fritt tillgänglig via Umeå universitet
  ISBN: 9789178551590
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Del av inledning (om begreppen bildframställning och berättande bilder) och del av teorikapitlet (om bildbetydelser och bildberättande)

  Modul 3

  Barasch Moshe
  Theories of art
  Rev. ed. : New York : Routledge : 2000 : 3 vol. :
  Obligatorisk

  Chadwick Whitney
  Women, art, and society
  4. ed. : London : Thames & Hudson : 2007 : 528 s. :
  ISBN: 0-500-20393-8 (hft.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  D'Alleva Anne.
  Methods & theories of art history
  2. [updated] ed. : London : Laurence King : 2012 : vi, 186 p. :
  ISBN: 9781856698993
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  A world history of art
  Honour Hugh, Fleming John
  Rev. 7. ed. : London : Laurence King : 2009 : xii, 936, [24] s. :
  ISBN: 9781856695848
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar tillkommer

  Modul 4

  Lära barn skapa : kreativt arbete med barn
  Barnes Rob, Andersson Sten
  Lund : Studentlitteratur : 1994 : 176 s., [16] pl.-s. i färg :
  ISBN: 91-44-39501-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 7

  Möten med bilder : analys och tolkning av visuella uttryck
  Eriksson Yvonne, Göthlund Anette
  Lund : Studentlitteratur : 2004 : 180 s. :
  ISBN: 91-44-02325-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 1, 2 och 3.

  Hirdman Anja
  Tilltalande bilder : genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt
  Stockholm : Atlas : 2001 : 301 s. :
  ISBN: 91-89044-87-8 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 3 och 9, tillhandahålls digitalt

  Marner Anders
  Upplevelse, tolkning, analys och samtal – bildsemiotiskt perspektiv på teori och metod i bildbetraktandet
  Tilde – Skriftserie nr 12, Umeå universitet : 2009 :
  http://www.estet.umu.se/digitalAssets/81/81207_tilde_12.pdf
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tilde - Skriftserie nr 12 (Tema: Bildanalys) tillhandahålls digitalt

  Skåreus Eva
  Frånvarande kroppar på Lärarutbildningen
  Umeå Universitet : 2009 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tilde, Skriftserie nr 12 (Tema: Bildanalys) tillhandahålls digitalt

  Moment 5

  Löfstedt Ulla
  Barns bildskapande : teoretiska perspektiv och didaktiska konsekvenser
  Jönköping : Jönköping Univ. Press : 2004 : 54, [2] s. :
  ISBN: 91-974953-1-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Marner Anders
  Möten och medieringar : estetiska ämnen och läroprocesser i ett semiotiskt och sociokulturellt perspektiv
  Umeå University : 2007 :
  http://www.lh.umu.se/forskning/publikationer/lof/monografier/moten-%26-medieringar/
  Obligatorisk

  Bild [Elektronisk resurs] : En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning
  Marner Anders, Örtegren Hans
  Stockholm : Myndigheten för skolutveckling, Stockholm : 2008 : 62 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-9382
  Obligatorisk

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
  Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32541-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s 1-29

  Bedömningsstöd i bild i årskurs sex
  Skolverket : 2014 :
  https://bp.skolverket.se/documents/10476/0/Bedomning_bild_slutgiltigt.pdf/bf- 0fa264-aca1-461e-a345-83c4948d457b
  Obligatorisk

  Fantasi och kreativitet i barndomen.
  Vygotskij Lev Semenovic, Öberg Lindsten Kajsa
  Göteborg : Daidalos : 1995 : 111 s. :
  ISBN: 91-7173-011-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wikberg Stina
  Bland själporträtt och parafraser [Elektronisk resurs] : om kön och skolans bildundervisning
  Umeå : Umeå universitet : 2014 : 258 s. (PDF) :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-93030
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kapitel 2

  Referenslitteratur

  Fagerholm Erik
  Filma bättre : handbok för journalister, informatörer, lärare, reklamare och konstnärer
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2006 : 176 s. :
  http://www2.liber.se/bilder/omslag/100/4707652o.jpg
  ISBN: 91-47-07652-6 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Modul 2

  Understanding Comics : The Invisible Art
  McCloud Scott, Martin Mark, Lappan Bob
  2. pr. : Northampton, Mass. : Kitchen sink : 1993 : 215 s. :
  ISBN: 0-87816-243-7
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Modul 2

  Panofsky Erwin
  Studies in iconology : humanistic themes in the art of the Renaissance
  [New ed.] : New York : Harper & Row : 1972, pr. 1977 : xliii, 262 s., lxxxxii pl.-s. :
  ISBN: 9780064300254
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Modul 3

  Panofsky Erwin
  Meaning in the visual arts
  Chicago : Univ. of Chicago P. : 1982 : 364 s. :
  ISBN: 0-226-64551-7
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Modul 3

  Parsons Michael John
  How we understand art :b a cognitive developmental account of aesthetic experience
  Cambridge : Cambridge U.P. : 1987 : xiv, 159 s. :
  ISBN: 0-521-32949-3 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läs En sammanfattning av Anders Marner, tillhandahålls av institutionen som pdf. Modul 3

  Bilder i skolan.
  Karlsson Sten-Gösta, Lövgren Staffan
  Lund : Studentlitteratur : 2001 : 256 s. :
  ISBN: 91-44-01050-8
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Modul 5

  Övrig litteratur kan tillkomma och tillhandahålls då av läraren i samband med undervisning.

 • Giltig från: 2019 vecka 25

  Moment 1

  Arnheim Rudolf
  Art and visual perception : a psychology of the creative eye
  The new version, expanded and rev. ed. : Berkeley : Univ. of California P. : cop. 1974 : x, 508 s., 2 pl.-bl. :
  ISBN: 0-520-02327-7 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Berefelt Gunnar
  ABSe om bildperception
  4. uppl. : Stockholm : Centrum för barnkulturforskning : 1997 : 72 s. :
  Obligatorisk

  Klarén Ulf
  Vad färg är
  Stockholm : HLS : 1996 : 88 s. :
  ISBN: 91-7656-383-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Om färg : uppfatta, förstå och använda färg
  Sisefsky Jan, Björling Håkan, Nordenström Hans
  Stockholm : Skandinaviska färginstitutet ; a Västerås : b Ica : 1995 : 175, [1] s. :
  ISBN: 91-534-1557-4 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 2

  Bergström Bo
  Bild & budskap
  Stockholm : Carlsson : 2000 : 167 s. :
  ISBN: 91-7203-912-4 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Urval av sidor

  Fagerholm Erik
  Filma bättre : handbok för journalister, informatörer, lärare, reklamare och konstnärer
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2006 : 176 s. :
  http://www2.liber.se/bilder/omslag/100/4707652o.jpg
  ISBN: 91-47-07652-6 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Understanding Comics : The Invisible Art
  McCloud Scott, Martin Mark, Lappan Bob
  2. pr. : Northampton, Mass. : Kitchen sink : 1993 : 215 s. :
  ISBN: 0-87816-243-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Moment 3

  Kleiner Fred S.
  Gardner's art through the ages. : a global history
  14th ed., International ed. : Boston, MA : Wadsworth : 2013 [dvs 2012] : 1136 s. :
  ISBN: 9781111827700
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Örtegren Hans
  Pedagogik riktad till ungdomar – Moderna Museet och Nordiska Akvarellmuseet
  Tilde – Skriftserie nr 11, Umeå universitet : 2009 :
  Tilde nr 11 - 2009
  Obligatorisk

  Marner Anders
  Sammanfattning av Parsons stadieteori
  Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålles av institutionen som pdf

  Moment 4

  Lära barn skapa : kreativt arbete med barn
  Barnes Rob, Andersson Sten
  Lund : Studentlitteratur : 1994 : 176 s., [16] pl.-s. i färg :
  ISBN: 91-44-39501-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Möten med bilder : analys och tolkning av visuella uttryck
  Eriksson Yvonne, Göthlund Anette
  Lund : Studentlitteratur : 2004 : 180 s. :
  ISBN: 91-44-02325-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hirdman Anja
  Tilltalande bilder : genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt
  Stockholm : Atlas : 2001 : 301 s. :
  ISBN: 91-89044-87-8 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Marner Anders
  Upplevelse, tolkning, analys och samtal – bildsemiotiskt perspektiv på teori och metod i bildbetraktandet
  Tilde – Skriftserie nr 12, Umeå universitet : 2009 :
  http://www.estet.umu.se/digitalAssets/81/81207_tilde_12.pdf
  Obligatorisk

  Rapportserie Tilde. Tema: Bildanalys
  Marner Anders, Skåreus Eva
  Institutionen för estetiska ämnen : 2009 :
  http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:293527/FULLTEXT01.pdf
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läs Skåreus: Frånvarande kroppar på lärarutbildningen

  Moment 5

  Löfstedt Ulla
  Barns bildskapande : teoretiska perspektiv och didaktiska konsekvenser
  Jönköping : Jönköping Univ. Press : 2004 : 54, [2] s. :
  ISBN: 91-974953-1-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Marner Anders
  Möten och medieringar : estetiska ämnen och läroprocesser i ett semiotiskt och sociokulturellt perspektiv
  Umeå University : 2007 :
  http://www.lh.umu.se/forskning/publikationer/lof/monografier/moten-%26-medieringar/
  Obligatorisk

  Bild [Elektronisk resurs] : En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning
  Marner Anders, Örtegren Hans
  Stockholm : Myndigheten för skolutveckling, Stockholm : 2008 : 62 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-9382
  Obligatorisk

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
  Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32541-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Bedömningsstöd i bild i årskurs sex
  Skolverket : 2014 :
  https://bp.skolverket.se/documents/10476/0/Bedomning_bild_slutgiltigt.pdf/bf- 0fa264-aca1-461e-a345-83c4948d457b
  Obligatorisk

  Fantasi och kreativitet i barndomen.
  Vygotskij Lev Semenovic, Öberg Lindsten Kajsa
  Göteborg : Daidalos : 1995 : 111 s. :
  ISBN: 91-7173-011-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wikberg Stina
  Bland själporträtt och parafraser [Elektronisk resurs] : om kön och skolans bildundervisning
  Umeå : Umeå universitet : 2014 : 258 s. (PDF) :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-93030
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kapitel 2

  Referenslitteratur

  Bilder i skolan.
  Karlsson Sten-Gösta, Lövgren Staffan
  Lund : Studentlitteratur : 2001 : 256 s. :
  ISBN: 91-44-01050-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Övrig litteratur kan tillkomma och tillhandahålls då av läraren i samband med undervisning.