Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Bild 1, fristående, 30 hp

Engelskt namn: Visual art 1

Denna kursplan gäller: 2017-12-11 och tillsvidare

Kurskod: 6ES101

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-06-14

Innehåll

Kursen syftar till att introducera studenten i ämnet bild och har ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Genom laborativt undersökande arbete utvecklas grundläggande förmåga att framställa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg, samt med olika material. Kursen omfattar perceptionsteori, samt studier i bilduppbyggnad och färg- och formkännedom. Kursen innehåller studier i olika dokumentationsformer och inom ramen för digital bild studeras både fotografi och rörlig bild. Olika metoder för bildsamtal och bildanalys, vilket inkluderar genus-, etnicitets- och klassperspektiv, prövas under kulturbesök och i redovisningar av gestaltningsarbeten. Kursen behandlar bedömning och betygsättning i bild, samt teorier kring barns bildutveckling och lärande. Bildämnets historik och dess situation idag belyses ur olika kritiska och didaktiska perspektiv. I kursen ingår även en orientering i konstens historia.
 
Moment 1: Analog bildframställning och verktyg för bildframställning (analogue art making  and tools for art making), 6hp
Momentet omfattar övningar och grundläggande kunskaper om bildmässiga uttrycksmedel i 2- och 3-dimensionell gestaltning i analoga tekniker. Workshops med betoning på laborativt bildarbete följs upp av gestaltande hemuppgifter som dokumenteras och presenteras. Momentet omfattar även perceptionsteori och form- och färglära.
 
Moment 2: Digital bild och bildberättande (Visual media art and storytelling), 6 hp
Momentet omfattar övningar och grundläggande kunskaper om bildmässiga uttrycksmedel i digital bild och rörlig bild, samt kunskaper i bildredigering och presentationsteknik. Momentet behandlar även visuell berättarteknik. Momentet knyter an till barns bildvärldar.
 
Moment 3: Konstteori och konsthistoria (Art theory and art history), 6 hp
Momentet omfattar ett studiebesök på konsthall/konstmuseum och en konsthistorisk orientering. Genom ett gestaltade/pedagogiskt arbete ges möjlighet till fördjupning inom ämnesområdet.
 
Moment 4: Bildanalys och bildtolkning (Art analysis and interpretation), 6 hp
Genom övningar och genomgångar övas studenten i olika metoder för bildanalys och tolkning av bilder utifrån kritiska perspektiv. Studenten får även öva på att leda bildsamtal.
 
Moment 5: Bilddidaktik (Art pedagogy), 6hp
Momentet behandlar ämnets historia och didaktiska perspektiv på bildarbete. Genom övningar, planeringar och reflektioner tränar studenten på att tillämpa ämnesdidaktisk metod och teori. Momentet innefattar även ämnesdidaktiska frågor såsom bedömning och betygsättning i bild, samt teorier om barns bildutveckling och lärande i bild.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Analog bildframställning och verktyg för bildframställning (analogue art making  and tools for art making), 6hp
Efter avslutad kurs uppvisar studenten:
 
Kunskap och förståelse
- grundläggande kunskaper om tekniker och material i bild, samt hur man framställer, presenterar och dokumenterar bilder
- kunskap om ämnesspecifika begrepp 

Färdighet och förmåga
- förmåga att tillämpa olika bildtekniker för att uttrycka budskap i bild
- förmåga att bedöma framsteg och beskriva den kreativa arbetsprocessen i egen eller andras konstnärliga produktioner 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- ett reflekterande och problematiserande förhållningssätt till bildarbete, byggt på vetenskaplig grund 

Moment 2: Digital bild och bildberättande (Visual media art and storytelling), 6 hp
Efter avslutad kurs uppvisar studenten:
 
Kunskap och förståelse
- grundläggande kunskaper om tekniker och material i bild, samt hur man framställer, presenterar och dokumenterar bilder
- kunskap om ämnesspecifika begrepp i samband med bildskapande
- kunskap om samtida och historiska bilder, samt förståelse för deras funktioner i olika sammanhang

Färdighet och förmåga
- förmåga att tillämpa olika digitala bildtekniker för att uttrycka budskap i bild
- förmåga att bedöma framsteg och beskriva den kreativa arbetsprocessen i egen eller andras konstnärliga produktioner 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- ett reflekterande och problematiserande förhållningssätt till bildarbete, byggt på vetenskaplig grund 

Moment 3: Konstteori och konsthistoria (Art theory and art history), 6 hp
Efter avslutad kurs uppvisar studenten:
 
Kunskap och förståelse
- kunskap om konstteoretiska begrepp
- kunskap om samtida och historiska bilder, samt förståelse för deras funktioner i olika sammanhang 

Färdighet och förmåga
- förmåga att analysera, tolka och samtala om bilder med stöd av konstteoretiska och ämnesspecifika begrepp 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt till didaktiska metoder i mötet med konstbilder 

Moment 4: Bildanalys och bildtolkning (Art analysis and interpretation), 6 hp
Efter avslutad kurs uppvisar studenten:
 
Kunskap och förståelsekunskap
- om metoder för bildanalys

Färdighet och förmåga
- förmåga att analysera, tolka och samtala om bilder med stöd av bildanalytiska och ämnesspecifika begrepp 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt till didaktiska metoder i mötet med bilder 

Moment 5: Bilddidaktik (Art pedagogy), 6hp
Efter avslutad kurs uppvisar studenten:
 
Kunskap och förståelse
- kunskap om teorier kring barns lärande i bild

Färdighet och förmåga
- färdighet i att planera, organisera och genomföra undervisning i bild
- förmåga att bedöma framsteg och beskriva den kreativa arbetsprocessen i egen eller andras konstnärliga produktioner

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- ett reflekterande och problematiserande förhållningssätt till bildarbete, byggt på vetenskaplig grund
- ett kritiskt reflekterande förhållningssätt gentemot styrdokument och aktuell forskning i ett historiskt och samtida perspektiv

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet, godkänt arbetsprov.

Undervisningens upplägg

Kursen omfattar ämnesstudier i form av laborativt gestaltande och problemorienterat arbete inom det konstnärliga, hantverksmässiga och bilddidaktiska området. Undervisning bedrivs i form av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och workshops. Kursarbetet genomförs i grupp och individuellt, till stor del i självständiga former via digital plattform.

Examination

Examination sker i form av eget gestaltningsarbete och reflektioner, vilka redovisas både muntligt och skriftligt, samt genom aktivt deltagande i seminarier och workshops.
 
Utöver förväntade studieresultat läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid studentens förmåga att arbeta självständigt och utforskande där studenten formulerar och finner egna lösningar på problem. Därtill bedöms studentens redovisade förmåga till fördjupad analys med ett reflekterande och distanserat förhållningssätt. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs Väl godkänd på tre av kursens fem moment.
 
Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos prefekten vid Institutionen för estetiska ämnen begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 44

Moment 1: Analog bildframställning och verktyg för bildframställning

Arnheim Rudolf
Art and visual perception : a psychology of the creative eye
The new version, expanded and rev. ed. : Berkeley : Univ. of California P. : cop. 1974 : x, 508 s., 2 pl.-bl. :
ISBN: 0-520-02327-7 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Berefelt Gunnar
ABSe om bildperception
4. uppl. : Stockholm : Centrum för barnkulturforskning : 1997 : 72 s. :
Obligatorisk

Klarén Ulf
Vad färg är
Stockholm : HLS : 1996 : 88 s. :
ISBN: 91-7656-383-9
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Om färg : uppfatta, förstå och använda färg
Sisefsky Jan, Björling Håkan, Nordenström Hans
Stockholm : Skandinaviska färginstitutet ; a Västerås : b Ica : 1995 : 175, [1] s. :
ISBN: 91-534-1557-4 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Moment 2: Digital bild och bildberättande

Bergström Bo
Bild & budskap
Stockholm : Carlsson : 2000 : 167 s. :
ISBN: 91-7203-912-4 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Fagerholm Erik
Filma bättre : handbok för journalister, informatörer, lärare, reklamare och konstnärer
1. uppl. : Malmö : Liber : 2006 : 176 s. :
http://www2.liber.se/bilder/omslag/100/4707652o.jpg
ISBN: 91-47-07652-6 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Understanding Comics : The Invisible Art
McCloud Scott, Martin Mark, Lappan Bob
2. pr. : Northampton, Mass. : Kitchen sink : 1993 : 215 s. :
ISBN: 0-87816-243-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Moment 3: Konstteori och konsthistoria

Kleiner Fred S.
Gardner's art through the ages. : a global history
14th ed., International ed. : Boston, MA : Wadsworth : 2013 [dvs 2012] : 1136 s. :
ISBN: 9781111827700
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Örtegren Hans
Pedagogik riktad till ungdomar : Moderna museet och Nordiska akvarellmuseet
Umeå : Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet : 2009 : 128 s. :
Obligatorisk

Marner Anders
En sammanfattning
Ingår i:
How we understand art :b a cognitive developmental account of aesthetic experience
Cambridge : Cambridge U.P. : 1987 : xiv, 159 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: Sammanfattning tillhandahålls av institutionen som pdf

Moment 4: Bildanalys och bildtolkning

Lära barn skapa : kreativt arbete med barn
Barnes Rob, Andersson Sten
Lund : Studentlitteratur : 1994 : 176 s., [16] pl.-s. i färg :
ISBN: 91-44-39501-9
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Möten med bilder : analys och tolkning av visuella uttryck
Eriksson Yvonne, Göthlund Anette
Lund : Studentlitteratur : 2004 : 180 s. :
ISBN: 91-44-02325-1
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Hirdman Anja
Tilltalande bilder : genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt
Stockholm : Atlas : 2001 : 301 s. :
ISBN: 91-89044-87-8 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Marner Anders
Upplevelse, tolkning, analys och samtal – ett bildsemiotiskt perspektiv på teori och metod i bildbetraktandet
Umeå universitet : 2009 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tilde - Skriftserie nr 12, Umeå universitet, 2009

Skåreus Eva
Frånvarande kroppar på Lärarutbildningen
Umeå Universitet : 2009 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Rapportserien Tilde, nr 12 (Tema: Bildanalys)

Moment 5: Bilddidaktik

Löfstedt Ulla
Barns bildskapande : teoretiska perspektiv och didaktiska konsekvenser
Jönköping : Jönköping Univ. Press : 2004 : 54, [2] s. :
ISBN: 91-974953-1-X
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Marner Anders
Möten och medieringar [Elektronisk resurs] : estetiska ämnen och läroprocesser i ett semiotiskt och sociokulturellt perspektiv
Umeå : Fakultetsnämnden för Lärarutbildningen, Umeå universitet : 2005 : 145 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-12542
Obligatorisk

Bild [Elektronisk resurs] : En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning
Marner Anders, Örtegren Hans
Stockholm : Myndigheten för skolutveckling, Stockholm : 2008 : 62 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-9382
Obligatorisk

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32541-4
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Sidor 1 - 29

Skolverket
Bedömningsstöd i bild i årskurs sex
Skolverket : 2014 :
https://bp.skolverket.se/documents/10476/0/Bedomning_bild_slutgiltigt.pdf/bf0fa264-aca1- 461e-a345-83c4948d457b

Fantasi och kreativitet i barndomen
Vygotskij Lev Semenovič, Öberg Lindsten Kajsa
Göteborg : Daidalos : 1995 : 111 s. :
ISBN: 9171730117
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Wikberg Stina
Bland själporträtt och parafraser [Elektronisk resurs] : om kön och skolans bildundervisning
Umeå : Umeå universitet : 2014 : 258 s. (PDF) :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-93030
Obligatorisk

Referenslitteratur

Bilder i skolan.
Karlsson Sten-Gösta, Lövgren Staffan
Lund : Studentlitteratur : 2001 : 256 s. :
ISBN: 91-44-01050-8
Se bibliotekets söktjänst