Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Bild 1, 30 hp

Engelskt namn: Visual Art 1

Denna kursplan gäller: 2021-06-21 och tillsvidare

Kurskod: 6ES100

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-06-14

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2021-06-21

Innehåll

Kursen syftar till att introducera studenten i ämnet bild och har ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Genom laborativt undersökande arbete utvecklas grundläggande förmåga att framställa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg, samt med olika material. Kursen omfattar perceptionsteori, samt studier i bilduppbyggnad och färg- och formkännedom. Kursen innehåller studier i olika dokumentationsformer och inom ramen för digital bild studeras både fotografi och rörlig bild. Olika metoder för bildsamtal och bildanalys, vilket inkluderar genus-, etnicitets- och klassperspektiv, prövas under kulturbesök och i redovisningar av gestaltningsarbeten. Kursen behandlar bedömning och betygsättning i bild, samt teorier kring barns bildutveckling och lärande. Bildämnets historik och dess situation idag belyses ur olika kritiska och didaktiska perspektiv. I kursen ingår även en orientering i konstens historia.

Modul 1: Analog bildframställning och verktyg för bildframställning (analogue art making  and tools for art making), 6hp
Momentet omfattar övningar och grundläggande kunskaper om bildmässiga uttrycksmedel i 2- och 3-dimensionell gestaltning i analoga tekniker. Workshops med betoning på laborativt bildarbete följs upp av gestaltande hemuppgifter som dokumenteras och presenteras. Momentet omfattar även perceptionsteori och form- och färglära.
 
Modul 2: Digital bild och bildberättande (Visual media art and storytelling), 6 hp
Momentet omfattar övningar och grundläggande kunskaper om bildmässiga uttrycksmedel i digital bild och rörlig bild, samt kunskaper i bildredigering och presentationsteknik. Momentet behandlar även visuell berättarteknik. Momentet knyter an till barns bildvärldar.
 
Modul 3: Konstteori och konsthistoria (Art theory and art history), 6 hp
Momentet omfattar ett studiebesök på konsthall/konstmuseum och en konsthistorisk orientering. Genom ett gestaltade/pedagogiskt arbete ges möjlighet till fördjupning inom ämnesområdet.
 
Modul 4: Bildanalys och bildtolkning (Art analysis and interpretation), 6 hp
Genom övningar och genomgångar övas studenten i olika metoder för bildanalys och tolkning av bilder utifrån kritiska perspektiv. Studenten får även öva på att leda bildsamtal.
 
Modul 5: Bilddidaktik (Art pedagogy), 6hp
Momentet behandlar ämnets historia och didaktiska perspektiv på bildarbete. Genom övningar, planeringar och reflektioner tränar studenten på att tillämpa ämnesdidaktisk metod och teori. Momentet innefattar även ämnesdidaktiska frågor såsom bedömning och betygsättning i bild, samt teorier om barns bildutveckling och lärande i bild.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs uppvisar studenten:

Modul 1: Analog bildframställning och verktyg för bildframställning (analogue art making  and tools for art making), 6hp
 
Kunskap och förståelse
- grundläggande kunskaper om tekniker och material i bild, samt hur man framställer, presenterar och dokumenterar bilder
- kunskap om ämnesspecifika begrepp 

Färdighet och förmåga
- förmåga att tillämpa olika bildtekniker för att uttrycka budskap i bild
- förmåga att bedöma framsteg och beskriva den kreativa arbetsprocessen i egen eller andras konstnärliga produktioner 

Värderingsförmåga och förhållningsätt
- ett reflekterande och problematiserande förhållningssätt till bildarbete, byggt på vetenskaplig grund

Modul 2: Digital bild och bildberättande (Visual media art and storytelling), 6 hp
 
Kunskap och förståelse
- grundläggande kunskaper om tekniker och material i bild, samt hur man framställer, presenterar och dokumenterar bilder
- kunskap om ämnesspecifika begrepp i samband med bildskapande
- kunskap om samtida och historiska bilder, samt förståelse för deras funktioner i olika sammanhang 

Färdighet och förmåga
- förmåga att tillämpa olika digitala bildtekniker för att uttrycka budskap i bild
- förmåga att bedöma framsteg och beskriva den kreativa arbetsprocessen i egen eller andras konstnärliga produktioner 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- ett reflekterande och problematiserande förhållningssätt till bildarbete, byggt på vetenskaplig grund 

Modul 3: Konstteori och konsthistoria (Art theory and art history), 6 hp
 
Kunskap och förståelse
- kunskap om konstteoretiska begrepp
kunskap om samtida och historiska bilder, samt förståelse för deras funktioner i olika sammanhang 

Färdighet och förmåga
- förmåga att analysera, tolka och samtala om bilder med stöd av konstteoretiska och ämnesspecifika begrepp 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt till didaktiska metoder i mötet med konstbilder 

Modul 4: Bildanalys och bildtolkning (Art analysis and interpretation), 6 hp
 
Kunskap och förståelse
- kunskap om metoder för bildanalys 

Färdighet och förmåga
- förmåga att analysera, tolka och samtala om bilder med stöd av bildanalytiska och ämnesspecifika begrepp 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt till didaktiska metoder i mötet med bilder 

Modul 5: Bilddidaktik (Art pedagogy), 6hp
 
Kunskap och förståelse
- kunskap om teorier kring barns lärande i bild 

Färdighet och förmåga
- färdighet i att planera, organisera och genomföra undervisning i bild
- förmåga att bedöma framsteg och beskriva den kreativa arbetsprocessen i egen eller andras konstnärliga produktioner  

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- ett reflekterande och problematiserande förhållningssätt till bildarbete, byggt på vetenskaplig grund
- ett kritiskt reflekterande förhållningssätt gentemot styrdokument och aktuell forskning i ett historiskt och samtida perspektiv

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt arbetsprov.

Undervisningens upplägg

Kursen omfattar ämnesstudier i form av laborativt gestaltande och problemorienterat arbete inom det konstnärliga, hantverksmässiga och bilddidaktiska området. Undervisning bedrivs i form av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och workshops. Kursarbetet genomförs i grupp och individuellt, till stor del i självständiga former via digital plattform.

Examination

Studenterna examineras genom:
Modul 1
: muntlig redovisning, gestaltande arbete, skriftlig inlämningsuppgift, seminarium, examinerande workshop
Modul 2: muntlig redovisning, gestaltande arbete, skriftlig inlämningsuppgift, seminarium
Modul 3: muntlig- och skriftlig redovisning, gestaltande arbete, skriftlig hemtentamen, seminarium
Modul 4: muntlig redovisning, gestaltande arbete, skriftlig hemtentamen, seminarium
Modul 5: skriftlig inlämningsuppgift, seminarium, muntlig redovisning
 
Utöver förväntade studieresultat läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid studentens förmåga att arbeta självständigt och utforskande där studenten formulerar och finner egna lösningar på problem. Därtill bedöms studentens redovisade förmåga till fördjupad analys med ett reflekterande och distanserat förhållningssätt. För betyget Väl godkänd (VG) på hela kursen krävs VG på tre av kursens fem moment.
 
Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 25

Moment 1

Arnheim Rudolf
Art and visual perception : a psychology of the creative eye
The new version, expanded and rev. ed. : Berkeley : Univ. of California P. : cop. 1974 : x, 508 s., 2 pl.-bl. :
ISBN: 0-520-02327-7 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisningar: Finns i flera versioner, valfri upplaga

Berefelt Gunnar
ABSe om bildperception
4. uppl. : Stockholm : Centrum för barnkulturforskning : 1997 : 72 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: Läsanvisning: Valda delar, tillhandahålls digitalt av institutionen

Klarén Ulf
Vad färg är
Stockholm : HLS : 1996 : 88 s. :
ISBN: 91-7656-383-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: Valda delar, tillhandahålls digitalt av institutionen.

Om färg : uppfatta, förstå och använda färg
Sisefsky Jan, Björling Håkan, Nordenström Hans
Stockholm : Skandinaviska färginstitutet ; a Västerås : b Ica : 1995 : 175, [1] s. :
ISBN: 91-534-1557-4 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: Valda delar, tillhandahålls digitalt av institutionen.

Modellteckningens grunder
Dahl Peter, Dahl Peter
[Ny tr.] : Stockholm : Bonnier : 1977 : 47 s. :
ISBN: 9100402818
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Tillhandahålls digitalt av institutionen

Moment 2

Möten med bilder: analys och tolkning av visuella uttryck
Eriksson Yvonne, Göthlund Anette
Lund : Studentlitteratur : 2016 :
Obligatorisk
Läsanvisning: ISBN: 91-44-02325-1 Läsanvisning: Kapitel 7: Bildberättande - vad berättas och hur?

Marklund Frida
Bilder som berättar : om kunskap, makt och traditioner i grundskolans bildundervisning
Umeå : Umeå universitet : 2019 : 278 sidor :
Fritt tillgänglig via Umeå universitet
ISBN: 9789178551590
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Del av inledning (om begreppen bildframställning och berättande bilder) och del av teorikapitlet (om bildbetydelser och bildberättande)

Modul 3

Barasch Moshe
Theories of art
Rev. ed. : New York : Routledge : 2000 : 3 vol. :
Obligatorisk

Chadwick Whitney
Women, art, and society
4. ed. : London : Thames & Hudson : 2007 : 528 s. :
ISBN: 0-500-20393-8 (hft.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

D'Alleva Anne.
Methods & theories of art history
2. [updated] ed. : London : Laurence King : 2012 : vi, 186 p. :
ISBN: 9781856698993
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

A world history of art
Honour Hugh, Fleming John
Rev. 7. ed. : London : Laurence King : 2009 : xii, 936, [24] s. :
ISBN: 9781856695848
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar tillkommer

Modul 4

Lära barn skapa : kreativt arbete med barn
Barnes Rob, Andersson Sten
Lund : Studentlitteratur : 1994 : 176 s., [16] pl.-s. i färg :
ISBN: 91-44-39501-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kapitel 7

Möten med bilder : analys och tolkning av visuella uttryck
Eriksson Yvonne, Göthlund Anette
Lund : Studentlitteratur : 2004 : 180 s. :
ISBN: 91-44-02325-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kapitel 1, 2 och 3.

Hirdman Anja
Tilltalande bilder : genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt
Stockholm : Atlas : 2001 : 301 s. :
ISBN: 91-89044-87-8 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kapitel 3 och 9, tillhandahålls digitalt

Marner Anders
Upplevelse, tolkning, analys och samtal – bildsemiotiskt perspektiv på teori och metod i bildbetraktandet
Tilde – Skriftserie nr 12, Umeå universitet : 2009 :
http://www.estet.umu.se/digitalAssets/81/81207_tilde_12.pdf
Obligatorisk
Läsanvisning: Tilde - Skriftserie nr 12 (Tema: Bildanalys) tillhandahålls digitalt

Skåreus Eva
Frånvarande kroppar på Lärarutbildningen
Umeå Universitet : 2009 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tilde, Skriftserie nr 12 (Tema: Bildanalys) tillhandahålls digitalt

Moment 5

Löfstedt Ulla
Barns bildskapande : teoretiska perspektiv och didaktiska konsekvenser
Jönköping : Jönköping Univ. Press : 2004 : 54, [2] s. :
ISBN: 91-974953-1-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Marner Anders
Möten och medieringar : estetiska ämnen och läroprocesser i ett semiotiskt och sociokulturellt perspektiv
Umeå University : 2007 :
http://www.lh.umu.se/forskning/publikationer/lof/monografier/moten-%26-medieringar/
Obligatorisk

Bild [Elektronisk resurs] : En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning
Marner Anders, Örtegren Hans
Stockholm : Myndigheten för skolutveckling, Stockholm : 2008 : 62 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-9382
Obligatorisk

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32541-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s 1-29

Bedömningsstöd i bild i årskurs sex
Skolverket : 2014 :
https://bp.skolverket.se/documents/10476/0/Bedomning_bild_slutgiltigt.pdf/bf- 0fa264-aca1-461e-a345-83c4948d457b
Obligatorisk

Fantasi och kreativitet i barndomen.
Vygotskij Lev Semenovic, Öberg Lindsten Kajsa
Göteborg : Daidalos : 1995 : 111 s. :
ISBN: 91-7173-011-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Wikberg Stina
Bland själporträtt och parafraser [Elektronisk resurs] : om kön och skolans bildundervisning
Umeå : Umeå universitet : 2014 : 258 s. (PDF) :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-93030
Obligatorisk
Läsanvisning: Kapitel 2

Referenslitteratur

Fagerholm Erik
Filma bättre : handbok för journalister, informatörer, lärare, reklamare och konstnärer
1. uppl. : Malmö : Liber : 2006 : 176 s. :
http://www2.liber.se/bilder/omslag/100/4707652o.jpg
ISBN: 91-47-07652-6 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Modul 2

Understanding Comics : The Invisible Art
McCloud Scott, Martin Mark, Lappan Bob
2. pr. : Northampton, Mass. : Kitchen sink : 1993 : 215 s. :
ISBN: 0-87816-243-7
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Modul 2

Panofsky Erwin
Studies in iconology : humanistic themes in the art of the Renaissance
[New ed.] : New York : Harper & Row : 1972, pr. 1977 : xliii, 262 s., lxxxxii pl.-s. :
ISBN: 9780064300254
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Modul 3

Panofsky Erwin
Meaning in the visual arts
Chicago : Univ. of Chicago P. : 1982 : 364 s. :
ISBN: 0-226-64551-7
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Modul 3

Parsons Michael John
How we understand art :b a cognitive developmental account of aesthetic experience
Cambridge : Cambridge U.P. : 1987 : xiv, 159 s. :
ISBN: 0-521-32949-3 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läs En sammanfattning av Anders Marner, tillhandahålls av institutionen som pdf. Modul 3

Bilder i skolan.
Karlsson Sten-Gösta, Lövgren Staffan
Lund : Studentlitteratur : 2001 : 256 s. :
ISBN: 91-44-01050-8
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Modul 5

Övrig litteratur kan tillkomma och tillhandahålls då av läraren i samband med undervisning.