Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Bild 2, fristående, 30 hp

Engelskt namn: Visual art 2, 30 credits

Denna kursplan gäller: 2017-07-31 och tillsvidare

Kurskod: 6ES070

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-03-16

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2018-06-29

Innehåll

Block 1
Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i området bild, med ett särskilt fokus på bildkommunikation och ämnesdidaktik inklusive metodik. I teoretiska genomgångar och konstnärliga gestaltningar prövas den samtida konstens och visuella kulturens grepp och genrer. Kursen innehåller studiebesök och ett didaktiskt samverkansprojekt.

Moment 1: Konstvetenskap (Art history and art theory), 5 hp
Momentet behandlar centrala koncept inom konstvetenskap, med särskilt fokus på modernism och samtidskonst. Centrala frågeställningar berörs, såsom konstens roll i samhället idag och hur konstnärer under 1900-talet och fram till idag har förhållit sig till detta. Momentet innefattar studier av offentlig konst, som följs upp av ett gestaltande arbete.
 
Moment 2: Visuell kommunikation (Visual communication), 5 hp
Momentet behandlar samhällsorienterande bilder, reklambilder och andra typer av bilder i samtidens visuella kultur. Momentet ger grundläggande kunskaper i grafisk formgivning. I laborativt gestaltningsarbete inom bildområdet ges möjligheter till fördjupning av konstnärliga och hantverksmässiga kunskaper, som utmynnar i en grafisk produkt.
 
Moment 3: Didaktiskt projektarbete (Art pedagogy project), 5 hp
Momentet innefattar ett större didaktiskt projektarbete, där studenterna arbetar utåtriktat i samverkan med annan kulturverksamhet, exempelvis museum. Studenten ska planera och genomföra bildpedagogiska aktiviteter, som dokumenteras och redovisas.

Block2
Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i området bild, med ett särskilt fokus på bildkommunikation och ämnesdidaktik inklusive metodik samt hantverksmässiga tekniker för två- och tredimensionell gestaltning. I laborativt arbete utvecklar studenten sin förmåga att framställa bilder med trycktekniker och olika material och tekniker inom formområdet. I ett ämnesdidaktiskt moment får studenten framställa ett eget läromedel samt pröva och utvärdera lektionsförslag.

Moment 1: Grafiska uttryck (Graphic art), 5 hp
Momentet erbjuder möjlighet till fördjupning inom tvådimensionell bildframställning, med särskilt fokus på konstnärliga hantverkstekniker för grafiska uttryck, såväl digitala som analoga. Dessa diskuteras i relation till bildundervisning, ur både ett historiskt och samtida perspektiv. Momentet innehåller även presentation och montering av bilder.
 
Moment 2: Form (Form), 5 hp
Momentet erbjuder möjlighet till fördjupning inom tredimensionell gestaltning, med ett bilddidaktiskt fokus. Studenten tränas i analys av olika aspekter av tredimensionell form, samt utvecklar färdigheter att montera och presentera tredimensionella verk.
 
Moment 3: Bilddidaktik inklusive metodik (Art pedagogy), 5 hp
Med utgångspunkt i ämnets styrdokument och ämnesdidaktisk litteratur ska studenten reflektera över hur lärandesituationer kan iscensättas. Momentet innefattar planering av undervisning, övningsundervisning samt framställning av läromedel.

Förväntade studieresultat

Efter avslutat block 1 uppvisar studenten:

Moment 1: Konstvetenskap (Art history and art theory), 5 hp
Kunskap och förståelse
 • kännedom om samtida konst, visuell kultur och några centrala begrepp inom fältet 
Färdighet och förmåga
 • förmåga att använda sig av olika analoga och digitala hantverkstekniker 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • ett kritiskt reflekterande och problematiserande förhållningssätt till visuell kultur och samtidskonst i relation till bildämnet 
Moment 2: Visuell kommunikation (Visual communication), 5 hp
Kunskap och förståelse
 • kännedom om samtida konst, visuell kultur och några centrala begrepp inom fältetgrundläggande förståelse för grafisk form 
Färdighet och förmåga
 • förmåga att använda sig av olika analoga och digitala hantverkstekniker
 • förmåga att använda sig av olika uttryck inom bildområdet för att kommunicera budskap 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • ett kritiskt reflekterande och problematiserande förhållningssätt till visuell kultur och samtidskonst i relation till bildämnet 
Moment 3: Didaktiskt projektarbete (Art pedagogy project), 5 hp
 Kunskap och förståelse
 • kännedom om metoder för konst- och bildpedagogisk verksamhet 
Färdighet och förmåga
 • förmåga att planera, genomföra, dokumentera och redovisa bilddidaktisk verksamhet 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • förmåga att med stöd av styrdokument och relevant vetenskaplig litteratur analysera och värdera sin egen pedagogiska insats i bilddidaktisk verksamhet

Efter avslutat block 2 uppvisar studenten:

Moment 1: Grafiska uttryck (Graphic art), 5 hp
 Kunskap och förståelse
 • kunskap om hantverksmässiga tekniker och ämnesspecifika begrepp för grafiska uttryck 
Färdighet och förmåga
 • förmåga att framställa tvådimensionella bilder av grafisk karaktär med olika tekniker och material
 • färdigheter att montera och presentera bilder 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • ett reflekterande förhållningssätt till olika grafiska teknikers möjligheter och begränsningar i ett bilddidaktiskt sammanhang
Moment 2: Form (Form 5 hp), 5 hp
Kunskap och förståelse
 • kunskap om hantverksmässiga tekniker och ämnesspecifika begrepp för arbete med tredimensionell form 
Färdighet och förmåga
 • förmåga att gestalta tredimensionellt med olika tekniker och material
 • färdigheter att montera och presentera tredimensionella verk 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • ett reflekterande förhållningssätt till tredimensionell gestaltning i ett bilddidaktiskt sammanhang 
Moment 3: Bilddidaktik inklusive metodik (Art pedagogy), 5 hp
Kunskap och förståelse
 • kunskap om ämnesdidaktisk teori och metod 
Färdighet och förmåga
 • färdighet i att planera och genomföra undervisning i bild samt framställa eget undervisningsmaterial 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • ett reflekterande och problematiserande förhållningssätt till bildundervisning förankrat i ämnesdidaktisk teori och metod

Behörighetskrav

Godkänd kurs Bild 1 - fristående 30 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen omfattar ämnesstudier i form av laborativt gestaltande och problemorienterat arbete inom det konstnärliga, hantverksmässiga och bilddidaktiska området. Undervisning bedrivs i form av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och workshops. Kursarbetet genomförs i grupp och individuellt, till stor del i självständiga former via digital plattform.

Examination

Kursen betygsätts med något av betygen väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). För betyget godkänt (G) krävs att samtliga prov/moment bedömts med minst resultatet godkänt (G). För betyget väl godkänt (VG) krävs resultatet väl godkänt (VG) på fyra av kursens sex moment.
I block 1: examineras Moment 1 och 2 genom gestaltande arbete, muntlig redovisning, seminarier samt hemtentamen. Moment 3 examineras genom muntlig redovisning samt hemtentamen.
I block 2: Samtliga moment examineras genom gestaltande arbete, muntlig redovisning, seminarier samt hemtentamen.

Utöver förväntade studieresultat läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid studentens förmåga att arbeta självständigt och utforskande där studenten formulerar och finner egna lösningar på problem. Därtill bedöms studentens redovisade förmåga till fördjupad analys med ett reflekterande och distanserat förhållningssätt. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs Väl godkänd på fyra av kursens sex moment.
 
Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos prefekten vid Institutionen för estetiska ämnen begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.
 
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 68 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.