"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Bild 2a, distans, 15 hp

Engelskt namn: Visual Art 2a, distance education

Denna kursplan gäller: 2022-05-30 och tillsvidare

Kurskod: 6ES090

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-06-20

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2022-06-06

Innehåll

Kursen omfattar ämnesstudier i form av laborativt gestaltande och problemorienterat arbete inom det konstnärliga, hantverksmässiga och bilddidaktiska området. Undervisning bedrivs i form av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och workshops. Kursarbetet genomförs i grupp och individuellt.

Moment 1: Konstvetenskap (Art history and art theory), 5 hp
Momentet behandlar centrala koncept inom konstvetenskap, med särskilt fokus på modernism och samtidskonst. Centrala frågeställningar berörs, såsom konstens roll i samhället idag och hur konstnärer under 1900-talet och fram till idag har förhållit sig till detta. Momentet innefattar studier av offentlig konst, som följs upp av ett gestaltande arbete.
 
Moment 2: Visuell kommunikation (Visual communication), 5 hp
Momentet behandlar samhällsorienterande bilder, reklambilder och andra typer av bilder i samtidens visuella kultur. Momentet ger grundläggande kunskaper i grafisk formgivning. I laborativt gestaltningsarbete inom bildområdet ges möjligheter till fördjupning av konstnärliga och hantverksmässiga kunskaper, som utmynnar i en grafisk produkt.
 
Moment 3: Didaktiskt projektarbete (Art pedagogy project), 5 hp
Momentet innefattar ett större didaktiskt projektarbete, där studenterna arbetar utåtriktat i samverkan med annan kulturverksamhet, exempelvis museum. Studenten ska planera och genomföra bildpedagogiska aktiviteter, som dokumenteras och redovisas.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Konstvetenskap (Art history and art theory), 5 hp
Efter avslutad kurs uppvisar studenten:

 Kunskap och förståelse

 • kännedom om samtida konst, visuell kultur och några centrala begrepp inom fältet

Färdighet och förmåga

 • förmåga att använda sig av olika analoga och digitala hantverkstekniker 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • ett kritiskt reflekterande och problematiserande förhållningssätt till visuell kultur och samtidskonst i relation till bildämnet 

Moment 2: Visuell kommunikation (Visual communication), 5 hp
Efter avslutad kurs uppvisar studenten:
 
Kunskap och förståelse

 • kännedom om samtida konst, visuell kultur och några centrala begrepp inom fältet
 • grundläggande förståelse för grafisk form 

Färdighet och förmåga

 • förmåga att använda sig av olika analoga och digitala hantverkstekniker
 • förmåga att använda sig av olika uttryck inom bildområdet för att kommunicera budskap 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • ett kritiskt reflekterande och problematiserande förhållningssätt till visuell kultur och samtidskonst i relation till bildämnet 

Moment 3: Didaktiskt projektarbete (Art pedagogy project), 5 hp
Efter avslutad kurs uppvisar studenten:
 
Kunskap och förståelse

 • kännedom om metoder för konst- och bildpedagogisk verksamhet 

Färdighet och förmåga

 • förmåga att planera, genomföra, dokumentera och redovisa bilddidaktisk verksamhet 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • förmåga att med stöd av styrdokument och relevant vetenskaplig litteratur analysera och värdera sin egen
 • pedagogiska insats i bilddidaktisk verksamhet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och godkända arbetsprov

Undervisningens upplägg

Kursen omfattar ämnesstudier i form av laborativt gestaltande och problemorienterat arbete inom det konstnärliga, hantverksmässiga och bilddidaktiska området. Undervisning bedrivs i form av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och workshops. Kursarbetet genomförs i grupp och individuellt, till stor del i självständiga former via digital plattform.

Examination

Momenten examineras genom följande:
Moment 1: gestaltande arbete, skriftlig tentamen, seminarium, muntlig redovisning
Moment 2: gestaltande arbete, seminarium, muntlig redovisning, skriftlig inlämning
Moment 3: muntlig redovisning, skriftlig inlämning
 
Utöver förväntade studieresultat läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd (VG) särskild vikt vid studentens förmåga att arbeta självständigt och utforskande där studenten formulerar och finner egna lösningar på problem. Därtill bedöms studentens redovisade förmåga till fördjupad analys med ett reflekterande och distanserat förhållningssätt. För VG godkänd på hela kursen krävs VG på två av kursens tre moment.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos studierektor vid Institutionen för estetiska ämnen begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.
 
Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.