"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Bild 2a, 15 hp

Engelskt namn: Visual Art 2a

Denna kursplan gäller: 2021-06-28 och tillsvidare

Kurskod: 6ES092

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-06-20

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2021-07-01

Innehåll

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i området bild, med ett särskilt fokus på bildkommunikation och ämnesdidaktik inklusive metodik. I teoretiska genomgångar och konstnärliga gestaltningar prövas den samtida konstens och visuella kulturens grepp och genrer. Kursen innehåller studiebesök och ett didaktiskt samverkansprojekt.

Moment 1: Konstvetenskap (Art history and art theory), 5 hp
Momentet behandlar centrala koncept inom konstvetenskap, med särskilt fokus på modernism och samtidskonst. Centrala frågeställningar berörs, såsom konstens roll i samhället idag och hur konstnärer under 1900-talet och fram till idag har förhållit sig till detta. Momentet innefattar studier av offentlig konst, som följs upp av ett gestaltande arbete.
 
Moment 2: Visuell kommunikation (Visual communication), 5 hp
Momentet behandlar samhällsorienterande bilder, reklambilder och andra typer av bilder i samtidens visuella kultur. Momentet ger grundläggande kunskaper i grafisk formgivning. I laborativt gestaltningsarbete inom bildområdet ges möjligheter till fördjupning av konstnärliga och hantverksmässiga kunskaper, som utmynnar i en grafisk produkt.
 
Moment 3: Didaktiskt projektarbete (Art pedagogy project), 5 hp

Momentet innefattar ett större didaktiskt projektarbete, där studenterna arbetar utåtriktat i samverkan med annan kulturverksamhet, exempelvis museum. Studenten ska planera och genomföra bildpedagogiska aktiviteter, som dokumenteras och redovisas.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Konstvetenskap (Art history and art theory), 5 hp
Efter avslutad kurs uppvisar studenten:
 
Kunskap och förståelse

 • kännedom om samtida konst, visuell kultur och några centrala begrepp inom fältet 

Färdighet och förmåga

 • förmåga att använda sig av olika analoga och digitala hantverkstekniker 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • ett kritiskt reflekterande och problematiserande förhållningssätt till visuell kultur och samtidskonst i relation till bildämnet 

Moment 2: Visuell kommunikation (Visual communication), 5 hp
Efter avslutad kurs uppvisar studenten:
 
Kunskap och förståelse

 • kännedom om samtida konst, visuell kultur och några centrala begrepp inom fältet
 • grundläggande förståelse för grafisk form 

Färdighet och förmåga

 • förmåga att använda sig av olika analoga och digitala hantverkstekniker
 • förmåga att använda sig av olika uttryck inom bildområdet för att kommunicera budskap 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • ett kritiskt reflekterande och problematiserande förhållningssätt till visuell kultur och samtidskonst i relation till bildämnet 

Moment 3: Didaktiskt projektarbete (Art pedagogy project), 5 hp
Efter avslutad kurs uppvisar studenten:
 
Kunskap och förståelse

 • kännedom om metoder för konst- och bildpedagogisk verksamhet 

Färdighet och förmåga

 • förmåga att planera, genomföra, dokumentera och redovisa bilddidaktisk verksamhet 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • förmåga att med stöd av styrdokument och relevant vetenskaplig litteratur analysera och värdera sin egen pedagogiska insats i bilddidaktisk verksamhet

Behörighetskrav

Bild 1, 30 hp

Undervisningens upplägg

Kursen omfattar ämnesstudier i form av laborativt gestaltande och problemorienterat arbete inom det konstnärliga, hantverksmässiga och bilddidaktiska området. Undervisning bedrivs i form av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och workshops. Kursarbetet genomförs i grupp och individuellt, till stor del i självständiga former via digital plattform.

Examination

Kursen betygsätts med något av betygen väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). För betyget godkänt (G) krävs att samtliga prov/moment bedömts med minst resultatet godkänt (G). För betyget väl godkänt (VG) krävs resultatet väl godkänt (VG) på två av kursens tre moment.
Momenten examineras genom följande:
Moment 1: gestaltande arbete, skriftlig tentamen, seminarium, muntlig redovisning
Moment 2: gestaltande arbete, seminarium, muntlig redovisning, skriftlig inlämning
Moment 3: muntlig redovisning, skriftlig inlämning

Utöver förväntade studieresultat läggs i bedömningen för betyget VG särskild vikt vid studentens förmåga att arbeta självständigt och utforskande där studenten formulerar och finner egna lösningar på problem. Därtill bedöms studentens redovisade förmåga till fördjupad analys med ett reflekterande och distanserat förhållningssätt. För betyget VG på hela kursen krävs VG på två av kursens tre moment.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos prefekten vid Institutionen för estetiska ämnen begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.
 
Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 26

Modul 1

A world history of art
Honour Hugh, Fleming John
Rev. 7. ed. : London : Laurence King : 2009 : xii, 936, [24] s. :
ISBN: 9781856695848
Se Umeå UB:s söktjänst

D'Alleva Anne.
Methods & theories of art history
2. [updated] ed. : London : Laurence King : 2012 : vi, 186 p. :
ISBN: 9781856698993
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Wood Catherine
Performance in contemporary art
London : Tate Publishing : 2018 : 240 sidor :
ISBN: 9781849763110
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Chadwick Whitney
Women, Art, and Society
Thames Hudson Ltd : 2020 :
https://s1.adlibris.com/images/57618832/women-art-and-society.jpg
ISBN: 9780500204566
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

I det gemensamma : konst, samhälle, komplexitet
Nyström Anna, Olofsson Anders
Stockholm : Art and Theory Publishing : [2017] : 176 sidor :
ISBN: 9789188031525
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ett antal artiklar tillkommer i överenskommelse med läraren

Modul 2

Practices of looking : an introduction to visual culture
Sturken Marita, Cartwright Lisa
2. ed. : New York : Oxford University Press : 2009 : ix, 486 s. :
ISBN: 978-0-19-531440-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: valda sidor, meddelas senare

Marner Anders
Burkkänslan : surrealism i Christer Strömholms fotografi : en undersökning med semiotisk metod
1. uppl. : Umeå : Univ. : 1999 : 396 s. :
ISBN: 91-7191-721-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: Kapitel 2, Introduktion till bild- och kultursemiotiken

Modul 3

Ämnesdidaktik : en undervisningskonst
Bronäs Agneta, Runebou Niclas
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 156 s. :
ISBN: 978-91-44-11387-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Skoglund Elisabet
Konstsamtal, samtalskonst
Stockholm : Cura : 2005 : 59 s. :
ISBN: 91-89091-37-X
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
Skolverket : 2019 :
https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2019/laroplan-for-grundskolan-forskoleklassen-och-fritidshemmet-reviderad-2019
Obligatorisk
Läsanvisning: Läsanvisning: bildämnets kursplan

Referenslitteratur

Från modernism till samtidskonst : svenska kvinnliga konstnärer
Brinck Ingar, Eriksson Yvonne, Göthlund Anette
Lund : Signum : 2003 : 199 s. :
ISBN: 91-87896-53-2 (inb.) : 397:00
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Modul 1

Möten med bilder: analys och tolkning av visuella uttryck
Eriksson Yvonne, Göthlund Anette
Lund : Studentlitteratur : 2012 :
Läsanvisning: ISBN: 91-44-02325-1 Modul 1

Örtegren Hans
Pedagogik riktad till ungdomar : Moderna museet och Nordiska akvarellmuseet
Umeå : Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet : 2009 : 128 s. :
Läsanvisning: Modul 3