Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Bild 2b, 15 hp

Engelskt namn: Visual Art 2b

Denna kursplan gäller: 2018-07-09 och tillsvidare

Kurskod: 6ES093

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-06-20

Innehåll

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i området bild, med ett särskilt fokus på bildkommunikation och ämnesdidaktik inklusive metodik samt hantverksmässiga tekniker för två- och tredimensionell gestaltning. I laborativt arbete utvecklar studenten sin förmåga att framställa bilder med trycktekniker och olika material och tekniker inom formområdet. I ett ämnesdidaktiskt moment får studenten framställa ett eget läromedel samt pröva och utvärdera lektionsförslag.

Moment 1: Grafiska uttryck (Graphic art), 5 hp
Momentet erbjuder möjlighet till fördjupning inom tvådimensionell bildframställning, med särskilt fokus på konstnärliga hantverkstekniker för grafiska uttryck, såväl digitala som analoga. Dessa diskuteras i relation till bildundervisning, ur både ett historiskt och samtida perspektiv. Momentet innehåller även presentation och montering av bilder.
 
Moment 2: Form (Form), 5 hp
Momentet erbjuder möjlighet till fördjupning inom tredimensionell gestaltning, med ett bilddidaktiskt fokus. Studenten tränas i analys av olika aspekter av tredimensionell form, samt utvecklar färdigheter att montera och presentera tredimensionella verk.
 
Moment 3: Bilddidaktik inklusive metodik (Art pedagogy), 5 hp
Med utgångspunkt i ämnets styrdokument och ämnesdidaktisk litteratur ska studenten reflektera över hur lärandesituationer kan iscensättas. Momentet innefattar planering av undervisning, övningsundervisning samt framställning av läromedel.
 
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs uppvisar studenten:
 
Moment 1: Grafiska uttryck (Graphic art), 5 hp
 Kunskap och förståelse
 • kunskap om hantverksmässiga tekniker och ämnesspecifika begrepp för grafiska uttryck 
Färdighet och förmåga
 • förmåga att framställa tvådimensionella bilder av grafisk karaktär med olika tekniker och material
 • färdigheter att montera och presentera bilder 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • ett reflekterande förhållningssätt till olika grafiska teknikers möjligheter och begränsningar i ett bilddidaktiskt sammanhang
Moment 2: Form (Form 5 hp), 5 hp
 Kunskap och förståelse
 • kunskap om hantverksmässiga tekniker och ämnesspecifika begrepp för arbete med tredimensionell form 
Färdighet och förmåga
 • förmåga att gestalta tredimensionellt med olika tekniker och material
 • färdigheter att montera och presentera tredimensionella verk 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • ett reflekterande förhållningssätt till tredimensionell gestaltning i ett bilddidaktiskt sammanhang 
Moment 3: Bilddidaktik inklusive metodik (Art pedagogy), 5 hp
 Kunskap och förståelse
 • kunskap om ämnesdidaktisk teori och metod 
Färdighet och förmåga
 • färdighet i att planera och genomföra undervisning i bild samt framställa eget undervisningsmaterial 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • ett reflekterande och problematiserande förhållningssätt till bildundervisning förankrat i ämnesdidaktisk teori och metod

Behörighetskrav

Bild 2a med godkänt resultat på minst 10 hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Kursen omfattar ämnesstudier i form av laborativt gestaltande och problemorienterat arbete inom det konstnärliga, hantverksmässiga och bilddidaktiska området. Undervisning bedrivs i form av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och workshops. Kursarbetet genomförs i grupp och individuellt.
 

Examination

Kursen betygsätts med något av betygen väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). För betyget godkänt (G) krävs att samtliga prov/moment bedömts med minst resultatet godkänt (G). För betyget väl godkänt (VG) krävs resultatet väl godkänt (VG) på två av kursens tre moment.
Samtliga moment examineras genom gestaltande arbete, muntlig redovisning, seminarier samt hemtentamen.
 
Utöver förväntade studieresultat läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid studentens förmåga att arbeta självständigt och utforskande där studenten formulerar och finner egna lösningar på problem. Därtill bedöms studentens redovisade förmåga till fördjupad analys med ett reflekterande och distanserat förhållningssätt. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs Väl godkänd på två av kursens tre moment.
 
Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos prefekten vid Institutionen för estetiska ämnen begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Tilllgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 68 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

 

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.
 

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 41

Moment 1

Gudmundson Anders
Handledning i grafik
Grafiska sällskapet : 2007 :
Grafiska sällskapet
Obligatorisk
Läsanvisning: Valda sidor, meddelas senare

Ahnlund Gunnila
Form och komposition
2. uppl. : Stockholm : LT : 1977 : 98, [1] s. :
ISBN: 91-36-00985-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Moment 2

Vihma Susann
Designhistoria : en introduktion
Stockholm : Raster : 2003 :
ISBN: 91-87215-48-9 (korr.) z 91-87215-489
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Robach Cilla
Konceptdesign
Stockholm : Nationalmuseum : 2005 : 157 s. :
ISBN: 91-7100-726-1
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Valda sidor, meddelas senare

Burholm Annika
I modellens öga : en bok om att teckna, måla, skriva - och stå modell
Umeå : Mandatus bokproduktion : 2011 : 99 s. :
ISBN: 978-91-85177-21-9
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Moment 3

Pedagogisk bedömning : att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap
Lindström Lars, Lindberg Viveca, Pettersson Astrid
3. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 270 s. :
ISBN: 9789147114580
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: OBS! Utgåvan ska vara från 2014! Läsanvisning: s. 43-58, s. 155-188 (kapitel av Carlgren resp. Lindström)

Åsén Gunnar
Bildundervisning och lärande genom bilder
Första upplagan : 2017 : 200 sidor :
ISBN: 9789147122271
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Valda sidor, meddelas senare

Skåreus(red) Eva
Estetiska ämnen och genus
Gleerups Utbildning AB : 2018 :
ISBN: 978-91-40-69503-1
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: s. 9-22, s. 105-126

Referenslitteratur

Brunnström Lasse
Svensk designhistoria
Stockholm : Raster : 2010 : 436 s. :
ISBN: 9789187215896
Se bibliotekets söktjänst

Lhotka Bonny Pierce.
Hacking the digital print : alternative image capture and printmaking processes, with a special section on 3D printing
[San Francisco, CA] : New Riders : [2015] : xv, 298 pages :
ISBN: 978-0-13-403649-6
Se bibliotekets söktjänst

Castenfors Mårten
Sveriges konst 1900-talet. : D. 3 1970-2000
Stockholm : Sveriges allmänna konstfören. : [2001] : 215 s. :
ISBN: 91-973494-3-7
Se bibliotekets söktjänst