Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Bild fördjupning 2, fristående, 30 hp

Engelskt namn: Visual Art, Continuation 2

Denna kursplan gäller: 2018-07-09 och tillsvidare

Kurskod: 6ES089

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-01-06

Innehåll

Kursen ger förutsättningar för den studerande att utveckla fördjupade kunskaper i visuell kommunikation, med särskilt fokus på rörlig bild. Kursen syftar till att den studerande ska utveckla kunskaper via medieteorier och egna projekt, samt genom att analysera, visualisera, förstå, planera och kritiskt granska texter i ett vidgat textbegrepp. Vidare ska studenten utveckla ett ämnesdidaktisk förhållningsätt till kursinnehållet.
 
Moment 1 Mediesystem, medierad text och bild 7.5 hp
Momentet består av föreläsningar och textseminarium fördelade över hela kursen. Momentet ger fördjupande kunskaper om mediernas och medieteoriernas historia och utveckling, mediernas roll i samhället, kommunikation, publik, kultur, makt, genus och etik. Särskild vikt läggs vid medier utifrån tre teoretiska perspektiv: retorik, narratologi och semiotik.
 
Moment 2 Fotografi och digital bild 2, 7.5 hp
Momentet ger förutsättningar för den studerande att utveckla fördjupad kunskap, förståelse och färdighet i digitalt fotografi, bildbearbetning, bildframställning, bildgenrer och bildkommunikation.
 
Moment 3
Rörlig bild 2, 10 hp
Momenten ger studenten förutsättningar att genom gestaltning pröva den rörliga bildens specifika uttryck. Syftet är att utveckla fördjupad kunskap, förståelse och färdighet i berättande med rörlig bild, ljud, genrer och bildkommunikation.
 
Moment 4 Grafisk design 2, 5 hp
Momentet ger förutsättningar för den studerande att utveckla fördjupad kunskap, förståelse och färdighet i visuell kommunikation, designmetodik, färg, form och typografi.
 
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna visa:
 
Kunskap och förståelse
- visa förståelse för visuell kommunikation inom olika genrer och olika medier ur ett historiskt- och samtidsperspektiv (moment 1, 2, 3 och 4)
- kritiskt kunna analysera text i ett vidgat textbegrepp (moment 1 och 4)
- visa kunskap och förståelse om berättartekniker och genrer i medier (moment 2, 3 och 4)
- visa kunskap och förståelse om hur design- och lärprocesser kan integreras i gymnasiskolans verksamhet (moment 4) 

Färdighet och förmåga
- visa färdighet i foto-, digtiala bildgestaltningar och bildbehandling
(moment 2)
- visa färdighet och förmåga att planera och genomföra en gestaltning i rörligbild (moment 3)
- visa färdighet och förmåga att planera och genomföra grafiska designprojekt i olika medier (moment 4)
- visa förmåga att formulera didaktiska tillämpningar av kursens innehåll (moment 1, 2, 3 och 4) 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- att analysera och värdera såväl egna som andras projekt med utgångspunkt i medieteorier (moment 1 och 4)
- att analysera och värdera olika etiska-, genus- och maktaspekter inom bildkommunikation, visuell kommunikation och mediaproduktion (moment 1, 2, 3 och 4)
- att visa på ett reflekterande och problematiserande förhållningssätt till media, bild, design och lärande byggt på vetenskaplig grund
(moment 1, 2, 3 och 4) 
 

Behörighetskrav

Bild fördjupning 1 eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, individuellt arbete, grupparbeten och handledning. Undersökning och eller genomförande av olika projekt kan förekomma i olika närmiljöer eller bestå av uppdrag knutna till verksamheter eller projekt utanför universitetet. Under kursen arbetar de studerande kontinuerligt med att integrera praktiska, teoretiska och didaktiska frågeställningar. Vidare bedrivs problemorienterade temastudier för att undersöka och synliggöra olika medieringars specifika uttryck och didaktiska möjligheter. Seminarier och laborativa moment är obligatoriska

Examination

De olika momenten i kursen examineras genom gestaltande arbete, skriftliga reflektioner, seminarier, laborationer och uppsats.
 
Utöver förväntade studieresultat läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid studentens förmåga att arbeta självständigt och utforskande där studenten formulerar och finner egna lösningar på problem. Därtill bedöms studentens redovisade förmåga till fördjupad analys med ett reflekterande och distanserat förhållningssätt. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs Väl godkänd på mer än hälften av kursens poäng.
 
Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos prefekten vid Institutionen för estetiska ämnen begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.
 
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.