Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Bild fördjupning 3, 30 hp

Engelskt namn: Visual Art, Continuation 3

Denna kursplan gäller: 2020-07-13 och tillsvidare

Kurskod: 6ES103

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2018-06-18

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2019-08-26

Innehåll

Kursen syftar till en vetenskaplig och konstnärlig fördjupning inom de estetiska ämnena med möjlighet till didaktisk inriktning. En vetenskaplig uppsats kombinerat med en konstnärlig gestaltning planeras, genomförs och presenteras slutligen i form av en digital eller analog utställning, konsert/föreställning eller presentation. Arbetet ska omfatta vetenskapliga och estetiska teorier vilka problematiseras och kritiskt granskas. Dessutom ska någon, eller några, av faktorerna makt, genus, miljö, klass eller etnicitet beaktas.

Moment 1. Vetenskapligt skrivande och teori 7,5 hp
(Academic Writing and theory)
Vetenskapliga och estetiska teorier behandlas och problematiseras i relation till de estetiska ämnens gemensamma aspekter. Under momentet utvecklas ett kritiskt och självständigt förhållningssätt utifrån relevanta teorier och aktuell forskning. Skrivprocessen samt arbetet med att formulera syfte och frågeställningar påbörjas.

Moment 2. Metod och gestaltning 6 hp
(Method and creative work)
Momentet behandlar metodiska angreppssätt, relevanta för de humanistiska och estetiska forskningsfälten. Ett genomgående tema är gestaltning som metod och praktik.

Moment 3. Uppsats 15 hp
(Extended essay)
Under momentet produceras en vetenskaplig uppsats med konstnärlig gestaltning, vilka självständigt samverkar i utformning och resultat. I fördjupningsarbetet ingår att avgränsa en vetenskaplig- och gestaltande uppgift, söka, problematisera och analysera empiri som relateras till tidigare forskning. Därutöver ingår att bedöma och kritiskt granska arbetets vetenskapliga, konstnärliga, samhälleliga, miljö- och kunskapsmässiga relevans samt etiska aspekter. Uppföljande seminarier och handledning bedrivs kontinuerligt där processen granskas och problematiseras.

Moment 4. Presentation 1,5 hp
(Presentation)
Inom momentet studeras olika presentationsformer i syfte att välja och genomföra ett relevant medium för offentlig presentation av fördjupningsarbetet. Seminarier genomförs som inkluderar bedömning, problematisering, analys och granskning av vald form och innehåll i fördjupningsarbetet i relation till såväl etiska frågor som vetenskapliga och estetiska teorier. Inom momentet examineras hela fördjupningsarbetet.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande:
Kunskap och förståelse
 • ha kunskap om hur vetenskapliga och estetiska teorier och metoder samverkar
 • ha fördjupad förståelse för estetiska begrepp och aktuell forskning
Färdighet och förmåga
 • självständigt planera, genomföra, presentera och kritiskt granska ett större vetenskapligt och konstnärligt arbete som inkluderar undersökning, bearbetning, produktion och dokumentation
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • ha förmåga att värdera och bedöma vetenskapliga och estetiska processer och produkter utifrån samhälleliga och etiska aspekter samt faktorerna makt, genus, miljö, klass eller etnicitet
Efter avklarat modul 1, (Vetenskapligt skrivande och teori 7,5 hp), skall den studerande kunna
 • kritiskt och självständigt redogöra för vetenskapliga och estetiska/didaktiska teorier
 • på fördjupad nivå redogöra för aktuell forskning och relevanta frågeställningar utifrån planerat arbete
 • uppvisa förmåga att formulera relevant syfte och frågeställningar inom valt område
Efter avklarat modul 2, (Metod och gestaltning 6 hp), skall den studerande kunna:
 • självständigt redogöra för relevanta metoder i relation till såväl vetenskaplig som konstnärlig gestaltning
 • uppvisa färdighet och förmåga att söka, identifiera och formulera metod för det egna arbetet
 • uppvisa fördjupad förmåga att värdera och problematisera arbetsprocessen
Efter avklarat modul 3, (Uppsats 15 hp) skall den studerande kunna:
 • genomföra ett större fördjupningsarbete i relation till syfte och frågeställningar
 • uppvisa förståelse för samverkan mellan det vetenskapliga, konstnärliga och metodologiska delarna i arbetet
Efter avklarat moment 4. (Presentation 1,5 hp) skall den studerande kunna
 • uppvisa färdighet och förmåga att genomföra en presentation samt värdera arbetets betydelse utifrån olika perspektiv
 • självständigt bedöma och reflektera över såväl ett vetenskapligt som konstnärligt arbete, både det egna och andras arbeten

Behörighetskrav

Bild fördjupning 1, Grafisk design och Media A för lärare eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier samt handledning. Under moment tre ligger fokus på uppsatsskrivande och gestaltning.

Examination

Examination av moment 1 och 2 sker fortlöpande inom ramen för undervisningen och förutsätter aktivt deltagande i seminarier, gruppdiskussioner och individuella uppgifter. De studerandes kunskaper under moment 3 och 4 examineras skriftligt och muntligt genom en uppsats, gestaltning och presentation. Examination av uppsatsen sker individuellt, så även gestaltningen om arbetet genomförts enskilt. I förekommande fall examineras gestaltningen i grupp. Den studerande ska även opponera på någon annans arbete samt försvara sitt eget. Vid examination sätts betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs bedömningen för betyget Väl Godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att självständigt och kritiskt analysera kursens teoretiska, metodologiska och gestaltande delar. Vidare skall den studerande kunna bedöma och argumentera för val, utveckla olika angreppsätt och uttrycka medvetna ställningstaganden. Fördjupningsarbetet skall även visa på en högre grad av teoretisk och konstnärlig medvetenhet.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.