"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Bild fördjupning, 30 hp

Engelskt namn: Visual Art, Continuation

Denna kursplan gäller: 2022-06-20 och tillsvidare

Kurskod: 6ES127

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-06-21

Innehåll

Kursen syftar till en vetenskaplig och konstnärlig fördjupning inom bild och media med möjlighet till didaktisk inriktning. En vetenskaplig uppsats kombinerat med en konstnärlig gestaltning planeras, genomförs och presenteras slutligen i form av en digital eller analog utställning eller presentation. Arbetet ska omfatta vetenskapliga och estetiska teorier vilka problematiseras och kritiskt granskas. Dessutom ska någon, eller några, av faktorerna makt, genus, miljö, klass eller etnicitet beaktas.

Moment 1. Vetenskapligt skrivande och teori 7,5 hp
(Academic Writing and theory)
Vetenskapliga och estetiska teorier behandlas och problematiseras i relation till centrala aspekter inom bild och media. Under momentet utvecklas ett kritiskt och självständigt förhållningssätt utifrån relevanta teorier och aktuell forskning. Skrivprocessen samt arbetet med att formulera syfte och frågeställningar påbörjas.

Moment 2. Metod och gestaltning 6 hp
(Method and creative work)
Momentet behandlar metodiska angreppssätt, relevanta för de humanistiska och estetiska forskningsfälten. Ett genomgående tema är gestaltning som metod och praktik.

Moment 3. Uppsats 15 hp
(Extended essay)
Under momentet produceras en vetenskaplig uppsats med konstnärlig gestaltning, som samverkar i utformning och resultat. I arbetet ingår att avgränsa en vetenskaplig- och gestaltande uppgift, samt söka, problematisera och analysera empiri som relateras till tidigare forskning. Därutöver ingår att bedöma och kritiskt granska arbetets vetenskapliga, konstnärliga, samhälleliga, miljö- och kunskapsmässiga relevans samt etiska aspekter. Uppföljande seminarier och handledning bedrivs kontinuerligt där processen granskas och problematiseras.

Moment 4. Presentation 1,5 hp
(Presentation)
Inom momentet studeras olika presentationsformer i syfte att välja ut ett relevant medium för offentlig presentation av fördjupningsarbetet. Seminarier genomförs som inkluderar bedömning, problematisering, analys och granskning av vald form och innehåll i fördjupningsarbetet, vilket sätts i relation till såväl etiska frågor som vetenskapliga och estetiska teorier.

Förväntade studieresultat

För betyget godkänd ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • visa kunskap om hur vetenskapliga och estetiska teorier och metoder samverkar
  • självständigt redogöra för relevanta metoder i relation till såväl vetenskaplig som konstnärlig gestaltning
  • visa kunskap om vetenskapliga och estetiska/didaktiska teorier 

Färdighet och förmåga

  • uppvisa förmåga att formulera relevant syfte och frågeställningar inom valt område
  • redogöra för aktuell forskning och relevanta frågeställningar utifrån planerat arbete
  • identifiera och formulera metod för det egna arbetet
  • självständigt planera, genomföra, presentera och kritiskt granska ett större vetenskapligt och konstnärligt arbete som inkluderar undersökning, bearbetning, produktion och dokumentation
  • genomföra en presentation samt förmåga att värdera arbetets betydelse utifrån olika perspektiv 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • visa förståelse för hur det vetenskapliga, konstnärliga och metodologiska delarna i arbetet samverkar
  • värdera och bedöma vetenskapliga och estetiska processer och produkter, såväl egna som andras, utifrån samhälleliga och etiska aspekter samt faktorerna makt, genus, miljö, klass eller etnicitet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt minst 75 hp ämnesspecifika studier i bild eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier samt handledning.

Examination

Examination av moment 1 och 2 sker genom seminarier och individuella uppgifter och bedöms med betygsgraderna Underkänd (U) eller Godkänd (G).
 
Moment 3 och 4 examineras skriftligt och muntligt genom en uppsats, gestaltning, presentation och muntlig opposition. Examination av uppsatsen sker individuellt, så även gestaltningen om arbetet genomförts enskilt. I förekommande fall examineras gestaltningen i grupp. Vid examination sätts betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs detta betyg i moment 3.
 
Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. 

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. 

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.
 
Regler gällande komplettering för att uppnå godkänt betyg och eventuella ändringar av regelverk återfinns i lokalt regelverk, se Regelverk - utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.