"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Bilden av den andre, 7,5 hp

Engelskt namn: Images of the Other

Denna kursplan gäller: 2020-03-09 och tillsvidare

Kurskod: 1HI013

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Historia: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2007-06-13

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2020-03-11

Innehåll

Kursen innehåller ett kortare inledande inslag om vad historiska och idéhistoriska perspektiv innebär som bland annat belyser samspelet mellan empiri och tolkning, vikten av källkritiska, kontextualiserande och hermeneutiska perspektiv samt kronologins betydelse för historievetenskaplig förståelse och analys. 

Kursens huvudfokus rör hur olika föreställningar om den Andre har konstruerats, legitimerats och praktiskt applicerats genom historien ur såväl ett allmänhistoriskt som ett idéhistoriskt perspektiv. Mer precist belyser kursen föreställningar om och konkret diskriminering av den Andre baserat på bland annat rasistiska, sexistiska, homofoba och andra socialt stigmatiserande kategoriseringar. Kursen belyser även vilka konsekvenser detta fått för såväl utsatta grupper som samhället i stort. I centrum står 1800- och 1900-talen, men enstaka nedslag även i äldre tid kan förekomma där det behövs för förståelsen och kontexten. 

Kursen syftar till att öka studentens kunskap om hur bilden av den Andre konstruerats i ett historiskt perspektiv, vilken betydelse detta haft för relationen mellan olika samhällsgrupper och vilka uttryck det tagit sig ideologiskt, socialt och politiskt.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande:

Kunskap och förståelse:
- ha utvecklat en grundläggande förståelse för vad ett historiskt respektive ett idéhistoriskt perspektiv innebär.
- övergripande kunna beskriva hur olika föreställningar om den Andre har konstruerats, legitimerats och omsatts i praktiken genom historien.

Färdighet och förmåga:
- kunna använda och förstå enklare källkritiska perspektiv.
- ha visat förmåga till grundläggande historisk källtextanalys. 
- kunna formulera och förmedla sina kunskaper väl och på olika sätt i tal och skrift.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- kunna problematisera, analysera och vetenskapligt värdera de kunskaper som preciseras i Kunskap och förståelse ovan.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och metodövningar. Läsning och analys av historiska källtexter ingår. Obligatorisk närvaro gäller vid seminarier och metodövningar om inte annat uttryckligen anges.

Examination

Examinationen sker skriftligen och muntligen i form av seminarier och metodövningar där muntliga presentationer kan ingå i form kortare skrivuppgifter samt genom hemtentamen. Kursbetyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla prov är godkända och alla obligatoriska moment genomförda.

För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare ett provtillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov.  Den som godkänts i prov får inte undergå prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 24

  Bilden av den Andre, 7,5 hp

  Ambjörnsson Ronny
  Öst & väst : [tankar om Europa mellan Asien och Amerika]
  [Ny utg.] : Stockholm : Atlas : 2011 : 106 s. :
  ISBN: 978-91-7389-895-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Racism : a short history
  Fredrickson George M., Camarillo Albert
  First Princeton classics edition : Princeton, New Jersey : Princeton University Press : 2015. : xvii, 207 pages :
  ISBN: 978-0-691-16705-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Alternativt kan den svenska översättningen Rasism: en historisk översikt, Lund: Historiska media, 2005, läsas.

  Kvinnor, män och alla andra : en svensk genushistoria
  Rydström Jens, Tjeder David
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 282 s. :
  ISBN: 978-91-44-04831-4 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Åmark Klas
  Varför historia? : en ämnesintroduktion för nya studenter
  Upplaga 2 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 99 sidor :
  ISBN: 9789144125534
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar, rapporter och källtexter som kommer att finnas tillgängliga elektroniskt vid kursstart tillkommer.

 • Giltig från: 2020 vecka 36

  Bilden av den Andre, 7,5 hp

  Ambjörnsson Ronny
  Öst & väst : [tankar om Europa mellan Asien och Amerika]
  [Ny utg.] : Stockholm : Atlas : 2011 : 106 s. :
  ISBN: 978-91-7389-895-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Racism : a short history
  Fredrickson George M., Camarillo Albert
  First Princeton classics edition : Princeton, New Jersey : Princeton University Press : 2015. : xvii, 207 pages :
  ISBN: 978-0-691-16705-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Alternativt kan den svenska översättningen Rasism: en historisk översikt, Lund: Historiska media, 2005, läsas.

  Islamafobi: en studie av begreppet, ungdomars attityder och unga muslimers utsatthet
  Otterbeck Jonas, Bevelander Pieter
  Stockholm: Forum för levande historia, 2006 - 70 s. : 2006 :
  Levande historia
  Obligatorisk

  Kvinnor, män och alla andra : en svensk genushistoria
  Rydström Jens, Tjeder David
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 282 s. :
  ISBN: 978-91-44-04831-4 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Said Edward W.
  Orientalism
  Ny utg. : Stockholm : Ordfront : 1995 : 361 s. :
  ISBN: 91-7324-477-5
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Introduktion + kap 1.

  Åmark Klas
  Varför historia? : en ämnesintroduktion för nya studenter
  Upplaga 2 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 99 sidor :
  ISBN: 9789144125534
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar, rapporter och källtexter som kommer att finnas tillgängliga elektroniskt vid kursstart tillkommer.

 • Giltig från: 2020 vecka 10

  Bilden av den Andre, 7,5 hp

  Fazlhashemi Mohammad
  Occidentalism: idéer om väst och modernitet bland muslimska tänkare
  Lund: Studentlitteratur : 2005 :

  Racism : a short history
  Fredrickson George M., Camarillo Albert
  First Princeton classics edition : Princeton, New Jersey : Princeton University Press : 2015. : xvii, 207 pages :
  ISBN: 978-0-691-16705-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Alternativt kan den svenska översättningen Rasism: en historisk översikt, Lund: Historiska media, 2005, läsas.

  Jones Adam
  Genocide : a comprehensive introduction
  Third edition. : London : Routledge : 2017 : 839 s. :
  ISBN: 978-1-138-78043-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 1-3, 6-7, 9, 11, 13-15, övriga kapitel läses översiktligt.

  Islamafobi: en studie av begreppet, ungdomars attityder och unga muslimers utsatthet
  Otterbeck Jonas, Bevelander Pieter
  Stockholm: Forum för levande historia, 2006 - 70 s. : 2006 :
  Levande historia
  Obligatorisk

  Said Edward W.
  Orientalism
  Ny utg. : Stockholm : Ordfront : 1995 : 361 s. :
  ISBN: 91-7324-477-5
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Introduktion + kap 1.

  Artiklar, rapporter och källtexter som kommer att finnas tillgängliga elektroniskt vid kursstart tillkommer.